Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2017.gada 22.jūnija darba kārtība (Informējam, ka š.g. 22.jūnija Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

J.Citskovskis
Rīgā, 2017.gada 19.jūnijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2017.gada 22.jūnijā
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2017-VSS-681, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.novembra noteikumos Nr.695 "Elektroniskās identifikācijas uzraudzības komitejas nolikums""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2017-VSS-682, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 3.maija noteikumos Nr.279 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.6. pasākuma "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2017-VSS-676, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Muitas atļauju noteikumi"  Finanšu ministrija       
1.4.  2017-VSS-677, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumos Nr.77 "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020. gada plānošanas periodā""  Finanšu ministrija       
1.5.  2017-VSS-678, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 6.janvāra noteikumos Nr.3 "Noteikumi par izložu un azartspēļu nodokļa pārskatu veidlapu paraugiem un izložu un azartspēļu nodokļu pārskatu iesniegšanas kārtību""  Finanšu ministrija       
1.6.  2017-VSS-674, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.novembra rīkojumā Nr.719 "Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai pasākumiem, kas saistīti ar ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanu""  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2017-VSS-675, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojumā Nr.382 "Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšanai""  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2017-VSS-683, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.9.  2017-VSS-684, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.10.  2017-VSS-685, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 26.maija noteikumos Nr.258 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība projektu īstenošanai EUREKA programmas ietvaros""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2017-VSS-686, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.408 "Studiju programmu licencēšanas noteikumi""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2017-VSS-687, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2017-VSS-688, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumos Nr.523 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  VSS-689
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumos Nr.655 "Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo""  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.15.  2017-VSS-690, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.16.  2017-VSS-679, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.17.  2017-VSS-680, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.18.  2017-VSS-692, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.19.  2017-VSS-693, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumos Nr.351 "Sabiedrisko autotransporta līdzekļu iepirkuma noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.20.  2017-VSS-694, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo nekustamo īpašumu nodošanu Rundāles novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.21.  2017-VSS-696, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Tieslietu ministrijas nolikums"  Tieslietu ministrija       
1.22.  2017-VSS-697, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā"  Tieslietu ministrija       
1.23.  2017-VSS-695, Plāna projekts  Plāna projekts "Plāns reto slimību jomā 2017.-2020.gadam"  Veselības ministrija       
1.24.  2017-VSS-691, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumos Nr.748 "Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi""  Zemkopības ministrija       
1.25.  2017-VSS-673, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Administratīvā sloga mazināšana valsts pārvaldē"  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-88
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Viršu ielā 56B, Daugavpilī"   Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana