Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2017.gada 20.jūlija darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2017.gada 17.jūlijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2017.gada 20.jūlijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2017-VSS-769, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2017-VSS-784, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ezermalas ielā, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"   Ekonomikas ministrija       
1.3.  2017-VSS-761, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā"  Finanšu ministrija       
1.4.  2017-VSS-762, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā iesniedzama informācija par interaktīvo azartspēļu un interaktīvo izložu organizēšanā izmantojamām programmām, paredzētajiem drošības un fizisko personu datu aizsardzības pasākumiem"  Finanšu ministrija       
1.5.  2017-VSS-763, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Valtermuiža", Kandavā, Kandavas novadā pārņemšanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.6.  2017-VSS-764, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Šķūņu ielā 8A, Alūksnē, Alūksnes novadā 662/2252 domājamo daļu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.7.  2017-VSS-765, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā"  Finanšu ministrija       
1.8.  2017-VSS-766, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"  Finanšu ministrija       
1.9.  2017-VSS-767, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma 1.maija ielā 16A, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu Ludzas novada pašvaldības īpašumā"  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2017-VSS-768, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.septembra rīkojumā Nr.452 "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem robežas pārstāvjiem""  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2017-VSS-776, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2017-VSS-777, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ūdeļu ielā 22E, Rīgā, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2017-VSS-778, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Izmēģinātāju iela", Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu bez atlīdzības Priekuļu novada pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2017-VSS-779, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta noteikumos Nr.562 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4.pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2017-VSS-780, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.16.  2017-VSS-772, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""  Labklājības ministrija       
1.17.  2017-VSS-773, Plāna projekts  Plāna projekts "Plāns Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu tiesību komitejas noslēguma apsvērumos Latvijai izteikto rekomendāciju izpildes nodrošināšanai laika posmā no 2017. līdz 2018.gadam"  Labklājības ministrija       
1.18.  2017-VSS-774, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Sociālās aprūpes pakalpojumu noteikumi"  Labklājības ministrija       
1.19.  2017-VSS-775, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.836 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.20.  2017-VSS-770, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ķekavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.21.  2017-VSS-771, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.940 "Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par pirmstermiņa veselības pārbaudes izdevumu segšanas kārtību""  Satiksmes ministrija       
1.22.  2017-VSS-783, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā"  Tieslietu ministrija       
1.23.  2017-VSS-781, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.24.  2017-VSS-782, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs un kazas svaigpiena apritei nelielā apjomā"  Zemkopības ministrija       
1.25.  2017-VSS-760, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par darbalaiku valsts tiešās pārvaldes iestādēs"  Valsts kanceleja       
III. Informatīvie jautājumi
2.1.    Informācija par valsts pārvaldes administratīvajām funkcijām     J.Hermanis (Valsts kanceleja)   L.Priedīte-Kancēviča I.Turauska S.Ķirse L.Lapinska S.Āmare–Pilka   

Izskatīts VSS