Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2017.gada 26.oktobra darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2017.gada 20.oktobrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2017.gada 26.oktobrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2017-VSS-1132, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Apguldes skola" Naudītes pagastā, Dobeles novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2017-VSS-1133, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Skrundas novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2017-VSS-1134, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par 1991.gada barikāžu dalībnieka apliecības paraugu, to izsniegšanas un reģistrācijas kārtību"  Aizsardzības ministrija       
1.4.  VSS-1135
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.721 "Rezerves karavīru un rezervistu iesaukšanas kārtība aktīvajā dienestā mobilizācijas gadījumā""  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  2017-VSS-1136, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.novembra noteikumos Nr.779 "Kārtība, kādā rezerves karavīrus un rezervistus reģistrē un uzskaita, rezerves karavīrus iesauc aktīvajā dienestā, kā arī pieprasa un izsniedz informāciju par rezerves karavīriem un rezervistiem""  Aizsardzības ministrija       
1.6.  2017-VSS-1124, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Muitas likumā"  Finanšu ministrija       
1.7.  2017-VSS-1125, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija       
1.8.  2017-VSS-1126, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta""  Finanšu ministrija       
1.9.  VSS-1127
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Slokas ielā 144, Rīgā, 1187/1272 domājamo daļu pārdošanu"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  VSS-1128
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Slokas ielā 144, Rīgā, 85/1272 domājamo daļu pārdošanu"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.11.  2017-VSS-1129, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.12.  2017-VSS-1130, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Jaunciema gatvē 19A, Rīgā pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.13.  2017-VSS-1146, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  VSS-1131
 
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas dalību Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility) Telecom programmas konkursā (CEF-TC-2016-3) atbalstītā projekta "Rakstpratības attīstība Eiropā" īstenošanā"  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.15.  2017-VSS-1138, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Stopiņu novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.16.  2017-VSS-1139, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ķekavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2017-VSS-1144, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra noteikumos Nr.42 "Noziedzības novēršanas padomes nolikums""  Tieslietu ministrija       
1.18.  2017-VSS-1145, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Tieslietu ministrijas budžeta programmas "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonds" finanšu līdzekļu izmantošanas kārtība"  Tieslietu ministrija       
1.19.  2017-VSS-1140, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.746 "Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.20.  2017-VSS-1141, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumos Nr.523 "Kārtība, kādā ieved valstī vai izved no tās miruša cilvēka ķermeni, pārvadā, glabā, apbedī vai kremē no infekcijas slimības miruša cilvēka ķermeni un veic obligāto patologanatomisko izmeklēšanu diagnozes precizēšanai pēc slimnieka nāves""  Veselības ministrija       
1.21.  2017-VSS-1137, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo būvju, Zentenes pagastā, Tukuma novadā, nodošanu Tukuma novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  2017-VSS-1142, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.februāra noteikumos Nr.142 "Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums""  Zemkopības ministrija       
1.23.  2017-VSS-1143, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 4.augusta noteikumos Nr.455 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" īstenošanai""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-812
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 11.oktobra rīkojumā Nr.743 "Par bezpeļņas organizācijas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bobsleja un kamaniņu trase "Sigulda"" pārveidošanu par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-814
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Rīkojuma projekts "Par atsevišķu Ministru kabineta rīkojumu atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-481
TA-2215 
Noteikumu projekts "Interaktīvo azartspēļu un interaktīvo izložu spēlētāju reģistrācijas un identitātes pārbaudes kārtība"  Finanšu ministrija  A.Kaļāne (Finanšu ministrija)  I.Avotiņa S.Birne  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  SAN-1483
 
Informatīvais ziņojums par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vides projekti" izslēgšanu no komercreģistra  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija   I.Šteina  Izskatīts VSS 

Izskatīts VSS

VI. Slēgtā daļa
5.1.  SAN-1598
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm   Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija      

Izskatīts VSS