Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2017.gada 2.novembra darba kārtība (Informējam, ka š.g. 2.novembra Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2017.gada 30.oktobrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2017.gada 2.novembrī
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2017-VSS-1160, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumos Nr.245 "Noteikumi par speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai""  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2017-VSS-1161, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.469 "Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2017-VSS-1162, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.226 "Noteikumi par akcelerācijas fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2017-VSS-1163, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija noteikumos Nr.459 "Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanas un sadales sistēmas pakalpojuma kompensēšanas kārtība""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2017-VSS-1164, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtējās tautas skaitīšanas datumu"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2017-VSS-1147, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par tonnāžas nodokļa maksātāja statusa piešķiršanu un tonnāžas nodokļa deklarāciju"  Finanšu ministrija       
1.7.  2017-VSS-1148, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvokļa īpašuma pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.8.  2017-VSS-1156, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma J.Tiņanova ielā 86, Rēzeknē pārņemšanu valsts īpašumā un nodošanu Iekšlietu ministrijas valdījumā"   Iekšlietu ministrija       
1.9.  2017-VSS-1157, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.225 "Noteikumi par Iedzīvotāju reģistra pirmuzskaites veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas kārtību""  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2017-VSS-1158, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts robežsardzes elektroniskās informācijas sistēmas noteikumi"  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2017-VSS-1159, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  VSS-1149
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 23.maija rīkojumā Nr.295 "Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai""  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.13.  2017-VSS-1150, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2017-VSS-1151, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.197 "Jēkabpils Agrobiznesa koledžas nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2017-VSS-1152, Likumprojekts  Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām-valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.16.  2017-VSS-1153, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumiem ar autotransportu"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2017-VSS-1154, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība kādā veicami pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru un prasības speciālās atļaujas (licences) saņemšanai"  Satiksmes ministrija       
1.18.  2017-VSS-1165, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.412 "Noteikumi par rajona (pilsētas) tiesām, apgabaltiesām un šo tiesu darbības teritoriju""  Tieslietu ministrija       
1.19.  2017-VSS-1170, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 5.janvāra noteikumos Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība""  Veselības ministrija       
1.20.  2017-VSS-1171, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.21.  2017-VSS-1155, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Personu apliecinošo dokumentu likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  2017-VSS-1166, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Kuldīgas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.23.  2017-VSS-1167, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Dobeles novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.24.  2017-VSS-1168, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.218 "Augu karantīnas noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.25.  2017-VSS-1169, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Reģistrēto dzīvnieku datubāzē esošās informācijas izmantošanas kārtība"  Zemkopības ministrija       
III. Informatīvie jautājumi
2.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS