Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2018.gada 22.februāra darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2018.gada 16.februārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2018.gada 22.februārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2018-VSS-171, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Darba likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2018-VSS-172, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2018-VSS-173, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Militārā dienesta likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2018-VSS-174, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.novembra noteikumos Nr.779 "Kārtība, kādā rezerves karavīrus un rezervistus reģistrē un uzskaita, rezerves karavīrus iesauc aktīvajā dienestā, kā arī pieprasa un izsniedz informāciju par rezerves karavīriem un rezervistiem""  Aizsardzības ministrija       
1.5.  2018-VSS-175, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.863 "Kārtība, kādā zemessargu iesaista Zemessardzes uzdevumu izpildē un apmācībā""  Aizsardzības ministrija       
1.6.  2018-VSS-183, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumos Nr.692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2.pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2018-VSS-166, Likumprojekts  Likumprojekts "Par likuma "Par Kontrabandas un viltojumu apkarošanas līgumu un vispārējo atbrīvojumu, kas noslēgts 2004.gada 9.jūlijā starp Philip Morris International Inc., Philip Morris Products Inc., Philip Morris Duty Free Inc. un Philip Morris World Trade Sarl., Eiropas Kopienu, kuru pārstāv Eiropas Komisija, un tām dalībvalstīm, kas norādītas pievienotajās parakstu lapās" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Finanšu ministrija       
1.8.  2018-VSS-167, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Brīvības gatvē, Rīgā nodošanu Labklājības ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija       
1.9.  2018-VSS-168, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"  Finanšu ministrija       
1.10.  2018-VSS-169, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību Talsu novadā piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"  Finanšu ministrija       
1.11.  2018-VSS-170, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Deju lielizrādes "Abas malas" maksas pakalpojumu cenrādis"  Kultūras ministrija       
1.12.  2018-VSS-189, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""  Labklājības ministrija       
1.13.  2018-VSS-180, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.14.  2018-VSS-181, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P62 Krāslava-Preiļi-Madona pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.15.  2018-VSS-182, TEHNISKIE - MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 29.septembra rīkojumā Nr.473 "Par 1979.gada Starptautisko konvenciju par meklēšanu un glābšanu uz jūras (SAR 1979)""  Satiksmes ministrija       
1.16.  2018-VSS-190, Plāna projekts  Plāna projekts "Indikatīvais dzelzceļa infrastruktūras attīstības plāns 2018.–2022.gadam"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2018-VSS-176, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Daugavas stāvkrasta eroziju Pļaviņu pilsētā Lielā Krasta ielā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.18.  VSS-177
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumos Nr.588 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2.pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.19.  2018-VSS-178, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Otrreizējo izejvielu uzskaites kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.20.  2018-VSS-179, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.janvāra noteikumos Nr.18 "Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.21.  2018-VSS-184, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.695 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi" apakšpasākumā "Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai"""  Zemkopības ministrija       
1.22.  2018-VSS-185, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.705 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi"""  Zemkopības ministrija       
1.23.  2018-VSS-186, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Olaines novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.24.  2018-VSS-187, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.402 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā"""  Zemkopības ministrija       
1.25.  VSS-188
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.295 "Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1204
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2016) Likumprojekts "Veselības tūrisma attīstības veicināšanas likums"  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1050
TA-104 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā"  Aizsardzības ministrija  J.Garisons (Aizsardzības ministrija)    Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  2018-VSS-782, MK noteikumu projekts  Par virzības apturēšanas periodu (līdz 2018.gada 3.maijam) Zemkopības ministrijas izstrādātajam noteikumu projektam "Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs un kazas svaigpiena apritei nelielā apjomā"  Zemkopības ministrija  Ekonomikas ministrija   Zemkopības ministrija   
VI. Slēgtā daļa
5.1.  SAN-310
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm   Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija     Izskatīts VSS