Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2018.gada 14.jūnija darba kārtība (Informējam, ka š.g. 14.jūnija Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2018.gada 8.jūnijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2018.gada 14.jūnijā
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2018-VSS-609, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2018-VSS-610, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.10 Skolas ielā 13, Naujenē, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, nodošanu Daugavpils novada pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2018-VSS-611, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par situāciju ielu tirdzniecībā"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2018-VSS-612, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2018-VSS-613, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par dzīvokļu Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7 un Nr.8 Mazā Augļu ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2018-VSS-614, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.132 "Rotaļlietu drošuma noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2018-VSS-580, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par biedrībai un nodibinājumam piederošām ēkām vai inženierbūvēm, kas netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli""  Finanšu ministrija       
1.8.  2018-VSS-581, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2018-VSS-582, Likumprojekts  Likumprojekts "Valsts robežsardzes likums"  Iekšlietu ministrija       
1.10.  VSS-584
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par minimāli pieļaujamo izglītojamo skaitu un kritērijiem maksimāli pieļaujamā izglītojamo skaita noteikšanai klasē un klašu grupā vidējās izglītības pakāpē pašvaldību, valsts augstskolu un privātajās vispārējās izglītības iestādēs"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.11.  2018-VSS-585, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.447 "Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2018-VSS-586, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumos Nr.523 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2018-VSS-587, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2018-VSS-588, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.477 "Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2018-VSS-583, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra rīkojumā Nr.769 "Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.–2021. gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadalījumu""  Kultūras ministrija       
1.16.  VSS-596
 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo nekustamo īpašumu nodošanu Rojas novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.17.  2018-VSS-597, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piederošās kompleksās inženierbūves – valsts reģionālā autoceļa P76 "Aizkraukle-Jēkabpils" posma 42,61.-43,06.km nodošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.18.  2018-VSS-598, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P49 Kārsava-Ludza-Ezernieki pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.19.  2018-VSS-599, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Satiksmes ministrija       
1.20.  2018-VSS-600, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts un pašvaldību autoceļu un ielu būvniecības kvalitātes vispārīgās prasības"  Satiksmes ministrija       
1.21.  2018-VSS-604, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Smiltenes novada Smiltenes pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.22.  2018-VSS-605, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Elektroniskās maksātnespējas uzskaites sistēmas noteikumi"  Tieslietu ministrija       
1.23.  2018-VSS-606, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā""  Tieslietu ministrija       
1.24.  2018-VSS-607, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  Tieslietu ministrija       
1.25.  2018-VSS-608, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Eiropas Padomes Konvenciju par cīņu pret cilvēku orgānu tirdzniecību"  Tieslietu ministrija       
1.26.  2018-VSS-615, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 11.oktobra noteikumos Nr.664 "Noteikumi par valsts nodevu, kas maksājama par ierakstu izdarīšanu uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanu""   Tieslietu ministrija       
1.27.  2018-VSS-592, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību""  Veselības ministrija       
1.28.  2018-VSS-593, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""  Veselības ministrija       
1.29.  2018-VSS-594, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rēzeknes pilsētas pašvaldības īpašumā"  Veselības ministrija       
1.30.  2018-VSS-595, Likumprojekts  Likumprojekts "Par likuma "Par prekursoriem" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Veselības ministrija       
1.31.  2018-VSS-589, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.32.  2018-VSS-590, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 19.maija noteikumos Nr.450 "Kārtība, kādā slēdz un izbeidz līgumu par nolietotu transportlīdzekļu, preču un izstrādājumu iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu vai videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu, lai saņemtu atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.33.  2018-VSS-591, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.jūnija rīkojumā Nr.314 "Par projektu ideju konceptu finansējuma apjomu un sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības" ietvaros""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.34.  2018-VSS-601, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi""  Zemkopības ministrija       
1.35.  2018-VSS-602, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.54 "Dekoratīvo augu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.36.  2018-VSS-603, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Tukuma novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija       
III. .
2.1.