Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2018.gada 12.jūlija darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2018.gada 6.jūlijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2018.gada 12.jūlijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-706
 
Rīkojuma projekts "Par Nacionālo bruņoto spēku standarta ieroču un ieroču sistēmu noteikšanu un iepirkšanu"  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.2.  2018-VSS-698, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  VSS-707
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts palīdzību īres dzīvojamo māju būvniecībai"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  2018-VSS-708, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.469 "Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2018-VSS-709, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 14.augusta noteikumos Nr.555 "Trošu ceļu iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2018-VSS-710, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumu Nr.578 "Noteikumi par cilvēku pārvadāšanai paredzētām trošu ceļu iekārtām" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2018-VSS-690, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"   Finanšu ministrija       
1.8.  2018-VSS-691, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.9.  2018-VSS-692, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda vadības noteikumi"  Finanšu ministrija       
1.10.  2018-VSS-693, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.831 "Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2018-VSS-694, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Jelgavas Spīdolas ģimnāzijai"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2018-VSS-695, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par studējošo kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2018.gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2018-VSS-696, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par studiju kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2018.gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2018-VSS-697, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra noteikumos Nr.541 "Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2018-VSS-700, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā"  Tieslietu ministrija       
1.16.  2018-VSS-701, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  Tieslietu ministrija       
1.17.  2018-VSS-702, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un tā nodrošināšanas un drošības plānu 2019.gadam"  Tieslietu ministrija       
1.18.  2018-VSS-699, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 6.septembra noteikumos Nr.594 "Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtība""  Veselības ministrija       
1.19.  2018-VSS-703, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvās sistēmas noteikumi"  Zemkopības ministrija       
1.20.  2018-VSS-704, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.834 "Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem""  Zemkopības ministrija       
1.21.  VSS-705
 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Engures novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.22.  2018-VSS-689, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.200 "Noteikumi par republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu atlīdzību un ēdināšanas izdevumu kompensāciju""  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-928
 
(saņemta atsaukuma vēstule)(2017) Likumprojekts "Grozījumi Kredītu reģistra likumā"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Slēgtā daļa
3.1.  SAN-829
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm   Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija     Izskatīts VSS 
3.2.        J.Garisons (Aizsardzības ministrija)     

Izskatīts VSS