Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2018.gada 19.jūlija darba kārtība (Informējam, ka š.g. 19.jūlija Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja

Inese Gailīte 

Rīgā, 2018.gada 13.jūlijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2018.gada 19.jūlijā
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2018-VSS-715, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ķeguma novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2018-VSS-717, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Stopiņu novadā pārņemšanu valsts īpašumā"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2018-VSS-733, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta "Stembrīte", Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2018-VSS-734, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" vispārējo stratēģisko mērķi"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2018-VSS-735, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2018-VSS-736, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 31.maija noteikumos Nr.328 "Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem""  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2018-VSS-711, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija       
1.8.  2018-VSS-712, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Rozes", Rites pagastā, Viesītes novadā pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.9.  2018-VSS-713, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.10.  2018-VSS-714, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Kroņu ielā, Rīgā pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.11.  2018-VSS-722, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa ap Burtnieku novērošanas torni zemes nodalījuma joslai"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2018-VSS-724, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa pie Pāternieku robežkontroles punkta zemes nodalījuma joslai"  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2018-VSS-725, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa starp Vientuļu robežkontroles punktu un Baharevas novērošanas torni zemes nodalījuma joslai"  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2018-VSS-726, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa Salienas pagastā zemes nodalījuma joslai"  Iekšlietu ministrija       
1.15.  2018-VSS-727, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra noteikumos Nr.557 "Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem""  Iekšlietu ministrija       
1.16.  2018-VSS-728, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību nodošanu Valmieras pilsētas pašvaldības īpašumā"  Iekšlietu ministrija       
1.17.  2018-VSS-729, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.18.  2018-VSS-718, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma "P36" Stradu pagastā, Gulbenes novadā, nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"  Satiksmes ministrija       
1.19.  2018-VSS-719, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.93 "Noteikumi par speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtību un tehniskajām prasībām to darbībai""  Satiksmes ministrija       
1.20.  2018-VSS-720, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa P121 Tukums–Kuldīga rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.21.  2018-VSS-721, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P37 Pļaviņas (Gostiņi)-Madona-Gulbene pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.22.  2018-VSS-737, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par zvērināta notāra palīga eksāmena kārtību un nepieciešamo zināšanu apjomu"  Tieslietu ministrija       
1.23.  2018-VSS-738, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Adresācijas noteikumi"  Tieslietu ministrija       
1.24.  2018-VSS-723, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Veselības ministrija       
1.25.  VSS-716
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra noteikumos Nr.546 "Oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.26.  2018-VSS-730, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.222 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 16.pasākuma "Sadarbība" 16.1.apakšpasākumam "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" un 16.2.apakšpasākumam "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā""  Zemkopības ministrija       
1.27.  2018-VSS-731, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.novembra noteikumos Nr.703 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Sadarbība" 16.3.apakšpasākumā "Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā""   Zemkopības ministrija       
1.28.  2018-VSS-732, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.120 "Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""  Zemkopības ministrija       
III. .
2.1.