Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2018.gada 6.septembra darba kārtība (Informējam, ka š.g. 6.septembrī Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2018.gada 31.augustā 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2018.gada 6.septembrī
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-919
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 8.maija noteikumos Nr.331 "Kārtība, kādā izsniedz speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm""  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.2.  VSS-925
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts atbalsta programmu energoefektivitāti paaugstinošu pasākumu īstenošanai"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  2018-VSS-926, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumos Nr.632 "Patērētāju tiesību aizsardzības centra nolikums""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2018-VSS-927, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2018-VSS-928, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2018-VSS-929, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2018-VSS-916, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugi"   Finanšu ministrija       
1.8.  2018-VSS-917, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.102 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību""  Finanšu ministrija       
1.9.  2018-VSS-918, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 42.0 versija)"  Kultūras ministrija       
1.10.  2018-VSS-923, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam""  Tieslietu ministrija       
1.11.  2018-VSS-924, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Patentu valdes 2019.gada budžeta apstiprināšanu"  Tieslietu ministrija       
1.12.  VSS-920
 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumu Nr.979 "Noteikumi par Lauku atbalsta dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.13.  2018-VSS-921, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Jēkabpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.14.  2018-VSS-922, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.592 "Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvās padomes nolikums""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-289
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2016) Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana