Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2018.gada 13.decembra darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2018.gada 10.decembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2018.gada 13.decembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2018-VSS-1248, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Gulbenes novada domei"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2018-VSS-1249, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu Ādažu poligona teritorijas paplašināšanai"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2018-VSS-1250, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošu dzīvokļu īpašumu Jaunatnes ielā 4, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā pārņemšanu valsts īpašumā"  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2018-VSS-1251, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Rēzeknes novada Lūznavas pagastā valsts aizsardzības vajadzībām"  Aizsardzības ministrija       
1.5.  2018-VSS-1246, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  VSS-1247
 
Likumprojekts "Grozījumi Energoefektivitātes likumā"  Ekonomikas ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.7.  2018-VSS-1239, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.8.  2018-VSS-1268, MK sēdes protokollēmuma projekts  Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts "Par Latvijas Republikas Valsts robežsardzes un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (FRONTEX) Saprašanās memorandu par sadarbības koordinatora uzņemšanu Latvijas Republikā"  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2018-VSS-1269, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 3.oktobra noteikumos Nr.600 "Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra maksas pakalpojumu cenrādis""  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2018-VSS-1270, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.950 "Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība""  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2018-VSS-1271, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izmeklē un uzskaita nelaimes gadījumus darbā, kuros cietušas valsts drošības iestāžu amatpersonas un darbinieki"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2018-VSS-1272, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai""  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2018-VSS-1241, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija rīkojumā Nr.282 "Par Jaungulbenes Profesionālās vidusskolas likvidāciju""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2018-VSS-1242, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Lomonosova ielā 1 k-13, Rīgā, pārdošanu"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  VSS-1243
 
Informatīvais ziņojums "Par profesionālās izglītības programmu finansēšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.16.  2018-VSS-1240, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valmieras drāmas teātris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija       
1.17.  2018-VSS-1257, Plāna projekts  Plāna projekts "Darba aizsardzības jomas attīstības plāns 2019.-2020.gadam"  Labklājības ministrija       
1.18.  2018-VSS-1258, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā"  Labklājības ministrija       
1.19.  2018-VSS-1245, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 30.maija noteikumos Nr.295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa""  Satiksmes ministrija       
1.20.  2018-VSS-1252, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.397 "Noteikumi par Valsts civilās aviācijas drošības programmu""  Satiksmes ministrija       
1.21.  2018-VSS-1264, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  Tieslietu ministrija       
1.22.  2018-VSS-1265, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Tieslietu ministrija       
1.23.  2018-VSS-1266, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Maksātnespējas procesa administratora darbības pārskata noteikumi"  Tieslietu ministrija       
1.24.  2018-VSS-1267, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Maksātnespējas procesa administratora un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas lietvedības noteikumi"  Tieslietu ministrija       
1.25.  2018-VSS-1244, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.847 "Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem""  Veselības ministrija       
1.26.  2018-VSS-1259, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par atbrīvojuma piemērošanu no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.27.  2018-VSS-1260, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumos Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.28.  2018-VSS-1261, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.175 "Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.29.  2018-VSS-1262, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa "Jūrmalas Baltā kāpa" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.30.  2018-VSS-1263, Plāna projekts  Plāna projekts "Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāns laika posmam līdz 2030.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.31.  2018-VSS-1253, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.32.  2018-VSS-1254, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.171 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā""  Zemkopības ministrija       
1.33.  2018-VSS-1255, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.730 "Dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.34.  2018-VSS-1256, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 18.marta noteikumos Nr.143 "Kontroles un uzraudzības kārtība tirdzniecībā ar dzīvniekiem, dzīvnieku spermu, olšūnām un embrijiem ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un trešajām valstīm""  Zemkopības ministrija       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-585
TA-2212 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 26.novembra noteikumos Nr.1354 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā""  Ekonomikas ministrija  Ē.Eglītis (Ekonomikas ministrija)  A.Lapiņš I.Bērziņa J.Upeniece K.Lore  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Valsts pārvaldes cilvēkresursu politikas aktualitātes un atbalsta funkciju centralizācija    Valsts kanceleja  A.Zaļūksnis I.Rasuma   

Izskatīts VSS

3.2.    Par problēmjautājumiem Eiropas Savienības koordinācijas jomā attiecībā uz jaunām Eiropas Komisijas iniciatīvām un atbildību noteikšanu     Ārlietu ministrija  S.Šķiltere E.Šimiņa- Neverovska S.Silkalna S.Rupjā A.Caune   

Izskatīts VSS

3.3.  SAN-999
 
Par atbildīgās iestādes noteikšanu Eiropas Komisijas priekšlikumam Eiropas Padomes un Parlamenta regulai par to, kā novērst teroristiska satura izplatīšanu tiešsaistē (COM (2018) 0640)  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija  E.Šimiņa- Neverovska S.Silkalna S.Rupjā A.Caune  Izskatīts VSS 
3.4.  SAN-1000
 
Par atbildīgās iestādes noteikšanu Eiropas Komisijas priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Industriālo, tehnoloģisko un pētniecisko kiberdrošības kompetenču centru un Nacionālo koordinācijas centru tīklu (COM (2018) 630)  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija  E.Šimiņa- Neverovska S.Silkalna S.Rupjā A.Caune  Izskatīts VSS