Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2019.gada 7.marta darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2019.gada 1.martā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2019.gada 7.martā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2019-VSS-192, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" līdzfinansēto projektu īstenošanai"   Ekonomikas ministrija       
1.2.  2019-VSS-188, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Flotes ielā 2; Flotes ielā 4, Rīgā, nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija       
1.3.  2019-VSS-189, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes "Triskopci", Demenes pagastā, Daugavpils novadā, atsavināšanu"   Finanšu ministrija       
1.4.  2019-VSS-194, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa pie Jansu novērošanas torņa zemes nodalījuma joslai"  Iekšlietu ministrija       
1.5.  2019-VSS-195, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa ap Ikožencu novērošanas torni zemes nodalījuma joslai"  Iekšlietu ministrija       
1.6.  2019-VSS-196, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par policiju""  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2019-VSS-190, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu 2019.gadam to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības"   Kultūras ministrija       
1.8.  2019-VSS-191, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā"  Kultūras ministrija       
1.9.  2019-VSS-202, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām""  Labklājības ministrija       
1.10.  VSS-193
 
Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.11.  2019-VSS-197, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumos Nr.134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu""  Veselības ministrija       
1.12.  2019-VSS-198, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.175 "Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi""  Veselības ministrija       
1.13.  2019-VSS-199, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos""  Zemkopības ministrija       
1.14.  2019-VSS-200, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Lauksaimniecības dzīvnieku un vietējo šķirņu mājas (istabas) dzīvnieku gēnu bankas uzturēšanas kārtība"   Zemkopības ministrija       
1.15.  2019-VSS-201, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Prasības pārtikas izplatīšanai pēc minimālā derīguma termiņa beigām"  Zemkopības ministrija       
III. Informatīvie jautājumi
2.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS

2.2.  SAN-62
 
Par atbildības noteikšanu rīcības plānam dezinformācijas apkarošanai un paziņojumam "Cīņa pret nelikumīgu saturu tiešsaistē"  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija  S.Silkalna M.Klīve S.Rupjā A.Caune  Jautājuma izskatīšanu atlikt