Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2019.gada 28.marta darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2019.gada 22.martā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2019.gada 28.martā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2019-VSS-249, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2019-VSS-250, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2019-VSS-251, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Sējas novada pašvaldības īpašumā"  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2019-VSS-252, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Sējas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Aizsardzības ministrija       
1.5.  2019-VSS-253, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Dobeles novada domei ūdensvada un kanalizācijas sistēmas pārbūvei Dobeles novada Naudītes pagasta Apguldes ciemā"  Aizsardzības ministrija       
1.6.  2019-VSS-254, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.775 "Noteikumi par karavīru un zemessargu augstāko virsnieku dienesta pakāpēm atbilstošajiem amatiem""  Aizsardzības ministrija       
1.7.  VSS-256
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 27.februāra noteikumos Nr.111 "Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" nolikums""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  2019-VSS-257, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.312 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016–15 "Būvakustika""   Ekonomikas ministrija       
1.9.  VSS-258
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.576 "Būvniecības valsts kontroles biroja nolikums""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  VSS-259
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 27.novembra noteikumos Nr.732 "Centrālās statistikas pārvaldes nolikums""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.11.  VSS-260
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.271 "Ekonomikas ministrijas nolikums""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.12.  VSS-261
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.857 "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras nolikums""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.13.  2019-VSS-245, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.861 "Zudumu apmēru noteikšanas kārtība muitas uzraudzībā esošajām nefasētajām precēm""  Finanšu ministrija       
1.14.  2019-VSS-246, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.15.  2019-VSS-247, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Dzīvesvietas deklarēšanas likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.16.  2019-VSS-269, Ziņojums zināšanai  Informatīvais ziņojums "Reglamentēto profesiju jomas pilnveidošana Latvijā: paveiktais 2016.-2018.gadā un plānotie pasākumi 2019.-2021.gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.17.  2019-VSS-248, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 23.maija noteikumos Nr.264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām""  Labklājības ministrija       
1.18.  VSS-262
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija noteikumos Nr.303 "Noteikumi par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja izmeklētāju dienesta apliecībām""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.19.  2019-VSS-263, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija noteikumos Nr.366 "Augstākā līmeņa domēna ".lv" reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas uzturētājam izvirzāmās prasības un tā atzīšanas kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.20.  2019-VSS-264, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par numerācijas resursu maksu un nepieciešamību iedalīt numerācijas resursus lietu internetam un mašīnas-mašīnas sakaru pakalpojumiem"  Satiksmes ministrija       
1.21.  VSS-265
 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo nekustamo īpašumu nodošanu Durbes novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.22.  2019-VSS-266, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Ceļvedis piektās paaudzes (5G) publisko mobilo elektronisko sakaru tīklu ieviešanai Latvijā"  Satiksmes ministrija       
1.23.  2019-VSS-268, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Administratīvā pārkāpuma procesā radušos procesuālo izdevumu segšanas noteikumi"  Tieslietu ministrija       
1.24.  2019-VSS-255, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos CITADEL projekta īstenošanai Eiropas Savienības programmas "HORIZON 2020" ietvaros"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  2019-VSS-267, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumos Nr.582 "Mutes un nagu sērgas likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-1132
TA-447 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā"  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)    Izskatīts VSS 
2.2.  VSS-61
TA-490 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem""  Zemkopības ministrija  D.Lucaua (Zemkopības ministrija)  J.Knipšis R.Silups Z.Ķikāns M.Trons  Izskatīts VSS