Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2019.gada 11.aprīļa darba kārtība (Informējam, ka š.g. 11.aprīļa Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2019.gada 5.aprīlī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2019.gada 11.aprīlī
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2019-VSS-314, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Zviedrijas valdības dāvanu Latvijas simtgadē un Latvijas dalību Zviedrijas–Latvijas sadarbības fondā"  Ārlietu ministrija       
1.2.  2019-VSS-307, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Tūrisma likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  VSS-308
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  2019-VSS-289, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 6.maija noteikumos Nr.237 "Valsts vērtspapīru izlaišanas noteikumi""  Finanšu ministrija       
1.5.  2019-VSS-290, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Dzintaru prospektā 49, Jūrmalā, pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.6.  2019-VSS-291, TEHNISKIE - MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2008.gada 12.februāra rīkojuma Nr.55 "Par Latvijas Republikas un Bosnijas un Hercegovinas līguma par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Finanšu ministrija       
1.7.  2019-VSS-310, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa pie Lugu novērošanas torņa zemes nodalījuma joslai"  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2019-VSS-311, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.704 "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm""  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2019-VSS-312, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2019-VSS-293, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sporta bāzei "Kurbads" ledus halle"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2019-VSS-294, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma objekta iekļaušanu nacionālās sporta bāzes "Liepājas Olimpiskais centrs" sastāvā"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2019-VSS-295, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Valmieras Pārgaujas ģimnāzijai"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2019-VSS-292, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.975 "Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem""   Kultūras ministrija       
1.14.  2019-VSS-296, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumos Nr.172 "Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.15.  2019-VSS-297, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumos Nr.91 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.2.pasākuma "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.16.  VSS-298
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumos Nr.386 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" 9.2.1.2.pasākuma "Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.17.  VSS-299
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.18.  2019-VSS-300, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Tukuma novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Zemītes ielā 1A, Tukumā, Tukuma novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.19.  2019-VSS-301, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Grobiņas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.20.  2019-VSS-302, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu"  Satiksmes ministrija       
1.21.  2019-VSS-303, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu"  Satiksmes ministrija       
1.22.  2019-VSS-309, Konceptuāls ziņojums  Konceptuālais ziņojums "Par māsas profesijas turpmāko attīstību"   Veselības ministrija       
1.23.  2019-VSS-304, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumos Nr.84 "Noteikumi par atsevišķu bīstamu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  2019-VSS-305, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Kaņieris 2", "Augustos", Lapmežciema pagastā, Engures novadā, atsavināšanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  2019-VSS-306, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par cilvēkresursu nodrošināšanu valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju platformu uzturēšanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.26.  2019-VSS-313, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 3.novembra noteikumos Nr.692 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus"""  Zemkopības ministrija       
III. .
2.1.