Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2019.gada 9.maija darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2019.gada 3.maijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2019.gada 9.maijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2019-VSS-393, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Rīgas konferences rīkošanai"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2019-VSS-411, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Ādažu novada domei Vecštāles ceļa seguma pārbūves būvprojekta izstrādei"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2019-VSS-394, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2019-VSS-395, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Sila ielā 7, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2019-VSS-396, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2019-VSS-388, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Dubultu prospektā 42, Jūrmalā, pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.7.  2019-VSS-389, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.8.  2019-VSS-390, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.9.  2019-VSS-402, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumos Nr.419 "Noteikumi par informācijas apmaiņas un uzraudzības kārtību Iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros, informācijas apmaiņā iesaistīto iestāžu atbildību un Eiropas profesionālās kartes izdošanas kārtību""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.10.  2019-VSS-403, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2019-VSS-391, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par darbadienas pārcelšanu 2020.gadā"  Labklājības ministrija       
1.12.  2019-VSS-392, Plāna projekts  Plāna projekts "Plāns minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2020.-2021.gadam"  Labklājības ministrija       
1.13.  2019-VSS-404, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par prasībām vienkāršo, ierakstīto un apdrošināto pasta sūtījumu izsniegšanai"  Satiksmes ministrija       
1.14.  2019-VSS-407, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"  Tieslietu ministrija       
1.15.  2019-VSS-408, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā"  Tieslietu ministrija       
1.16.  2019-VSS-409, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā"  Tieslietu ministrija       
1.17.  2019-VSS-410, Likumprojekts  Likumprojekts "Preču zīmju likums"  Tieslietu ministrija       
1.18.  2019-VSS-397, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par ārstniecības personu apmācības programmas saturu un apmācības nodrošināšanas kārtību konsultāciju sniegšanā grūtniecēm, kuras vēlas mākslīgi pārtraukt grūtniecību"  Veselības ministrija       
1.19.  2019-VSS-398, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 23.oktobra noteikumos Nr.448 "Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.20.  2019-VSS-399, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 7.augusta noteikumos Nr.496 "Remigrācijas atbalsta pasākuma īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.21.  2019-VSS-400, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumos Nr.1033 "Prasības savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai zooloģiskajā dārzā un prasības zooloģiskā dārza izveidošanai un reģistrācijai""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  2019-VSS-401, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.133 "Kārtība, kādā tiek nodrošināta starptautiskā tirdzniecība ar apdraudētajiem savvaļas dzīvnieku un augu sugu īpatņiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.23.  2019-VSS-405, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.265 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai""   Zemkopības ministrija       
1.24.  2019-VSS-406, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi""  Zemkopības ministrija       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  TA-782  Noteikumu projekts "Ieroču atļauju noteikumi, kā arī ieroču izņemšanas un iznīcināšanas kārtība"   Iekšlietu ministrija  V.Vītoliņš (Iekšlietu ministrija)  A.Ozols  Izskatīts VSS 
2.2.  VSS-780
TA-748 
Likumprojekts "Administratīvo sodu par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā likums"  Tieslietu ministrija  L.Medina (Tieslietu ministrija)  I.Salinieka N.Laveniece-Straupmane I.Māliņa V.Reitere  Izskatīts VSS 
2.3.    Par Ministru prezidenta 2019.gada 24.aprīļa rezolūcijas Nr.2019-1.1.1./14-14 izpildi     Valsts kanceleja     
IV. Slēgtā daļa
3.1.    Atlīdzības sistēmas reforma: fokusgrupu diskusiju secinājumi un nepieciešamo izmaiņu ietvars     B.Medvecka (Valsts kanceleja)     

Izskatīts VSS