Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2019.gada 6.jūnija darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2019.gada 31.maijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2019.gada 6.jūnijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2019-VSS-495, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Finanšu ministrija       
1.2.  2019-VSS-496, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.3.  2019-VSS-497, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.677 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem""  Finanšu ministrija       
1.4.  2019-VSS-498, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Kosovas Republikas līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākuma nodokļiem un ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tā Protokolu"  Finanšu ministrija       
1.5.  2019-VSS-523, MK sēdes protokollēmuma projekts  Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kodolpētījumu organizācijas (CERN) protokolu Līgumam par sadarbību daļiņu fizikā un citās abas puses interesējošās jomās"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.6.  2019-VSS-499, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 2.septembra rīkojumā Nr.470 "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" statūtu apstiprināšanu""   Kultūras ministrija       
1.7.  VSS-500
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 19.janvāra noteikumos Nr.20 "Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas noteikumi""  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  2019-VSS-501, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 10.janvāra noteikumos Nr.24 "Doma baznīcas un klostera ansambļa aizsardzības noteikumi""  Kultūras ministrija       
1.9.  2019-VSS-502, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 5.marta noteikumos Nr.123 "Noteikumi par parku un mežaparku izveidošanu mežā un to apsaimniekošanu""  Kultūras ministrija       
1.10.  VSS-503
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 8.marta noteikumos Nr.127 "Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi""  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.11.  VSS-504
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1996.gada 20.jūnija noteikumos Nr.235 "Īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas "Abavas ieleja" nolikums""  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.12.  2019-VSS-505, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.jūlija noteikumos Nr.392 "Kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodika""  Kultūras ministrija       
1.13.  VSS-506
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 1.oktobra noteikumos Nr.440 "Noteikumi par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par noteiktu kultūras mantojuma objektu aizsardzību un saglabāšanu""  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.14.  2019-VSS-507, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 29.decembra noteikumos Nr.502 "Aizsargjoslu ap kapsētām noteikšanas metodika""  Kultūras ministrija       
1.15.  VSS-508
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumos Nr.505 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi""  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.16.  VSS-509
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.526 "Nelikumīgi izvesto mākslas un antikvāro priekšmetu atdošanas kārtība”  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.17.  VSS-510
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumos Nr.534 "Noteikumi par valsts nozīmes kultūras pieminekļu pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem""  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.18.  2019-VSS-511, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.582 "Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes nolikums""  Kultūras ministrija       
1.19.  2019-VSS-512, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumos Nr.664 "Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta – aizsardzības kārtība""  Kultūras ministrija       
1.20.  VSS-513
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.novembra noteikumos Nr.708 "Noteikumi par valsts nodevu par kultūras pieminekļu, tajā skaitā valstij piederošo senlietu, pagaidu izvešanu un mākslas un antikvāro priekšmetu pilnīgu izvešanu un pagaidu izvešanu no Latvijas""  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.21.  VSS-514
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.846 "Noteikumi par kultūras pieminekļu, tajā skaitā valstij piederošo senlietu, mākslas un antikvāro priekšmetu izvešanu no Latvijas un ievešanu Latvijā""  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.22.  2019-VSS-515, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos Nr.916 "Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas nolikums""  Kultūras ministrija       
1.23.  VSS-516
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1171 "Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos""  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.24.  2019-VSS-517, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par valsts fondētās pensijas kapitāla izmantošanu"  Labklājības ministrija       
1.25.  2019-VSS-518, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumos Nr.599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.26.  2019-VSS-519, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā"  Satiksmes ministrija       
1.27.  VSS-520
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.28.  VSS-521
 
Likumprojekts "Grozījumi Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.29.  2019-VSS-522, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 3.jūlija noteikumos Nr.394 "Speciālo aviācijas darbu veikšanas kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.30.  2019-VSS-529, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Mantojuma inventāra saraksta sastādīšanas kārtība"  Tieslietu ministrija       
1.31.  2019-VSS-524, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumos Nr.956 "Valsts operatīvās medicīniskās komisijas nolikums""  Veselības ministrija       
1.32.  2019-VSS-525, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.744 "Nacionālā veselības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""  Veselības ministrija       
1.33.  2019-VSS-526, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.873 "Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis""  Veselības ministrija       
1.34.  2019-VSS-527, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija noteikumos Nr.611 "Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.35.  2019-VSS-528, Plāna projekts  Plāna projekts "Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plāns 2019. - 2030.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.36.  2019-VSS-530, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.705 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi"""  Zemkopības ministrija       
1.37.  2019-VSS-531, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-298
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumos Nr.386 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" 9.2.1.2.pasākuma "Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  Labklājības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-14
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumos Nr.158 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu" 6.1.3.1.pasākuma "Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība" īstenošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1189
TA-820 
Rīkojuma projekts "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu militārajiem objektiem"  Aizsardzības ministrija  A.Puriņš (Aizsardzības ministrija)    Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-612
TA-858 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem""  Ekonomikas ministrija  I.Apsīte (Ekonomikas ministrija)  J.Miķelsons J.Stepiņš F.Bibiks Ē.Barbaks I.Eglītis E.Šaicāns S.Rubīne M.Gode  Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-84
TA-935 
Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 45.0 versija–Jaunās paaudzes Integrētā iekšlietu informācijas sistēma (IIIS2))"  Iekšlietu ministrija  J.Melderis (Iekšlietu ministrija)    Izskatīts VSS 
3.4.  VSS-46
TA-806 
Noteikumu projekts "Noteikumi par publisko ūdeņu nomu"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Kāpostiņš (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  K.Kinča I.Bērziņa S.Ālmane D.Stepiņa  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS

4.2.    Par nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas likumprojektu virzību    Tieslietu ministrija  N.Laveniece-Straupmane I.Māliņa   

Izskatīts VSS

4.3.    Par Ministru kabineta darba organizēšanu vasarā    Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS