Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2019.gada 27.jūnija darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2019.gada 21.jūnijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2019.gada 27.jūnijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2019-VSS-603, Likumprojekts  Likumprojekts "Par bērnu un jauniešu izglītošanu valsts aizsardzībā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2019-VSS-614, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2019-VSS-601, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā"  Finanšu ministrija       
1.4.  2019-VSS-602, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.5.  2019-VSS-604, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.587 "Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.6.  2019-VSS-605, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā Latvijas Republikas valsts amatpersonas, augstākās ārvalstu amatpersonas un pavadošos delegācijas locekļus atbrīvo no lidostas drošības pārbaudēm"  Satiksmes ministrija       
1.7.  2019-VSS-606, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Tarifu aprēķināšanas metodika elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas programmu apraidei ciparformātā ar zemes raidītājiem"  Satiksmes ministrija       
1.8.  2019-VSS-607, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"  Satiksmes ministrija       
1.9.  2019-VSS-608, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili"  Satiksmes ministrija       
1.10.  2019-VSS-609, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ceļu satiksmes drošības plānā 2017.–2020.gadam"  Satiksmes ministrija       
1.11.  2019-VSS-610, Ziņojums zināšanai  Informatīvais ziņojums "Ceļu satiksmes drošības plāna 2017.-2020.gadam starpposma ietekmes izvērtējums"  Satiksmes ministrija       
1.12.  2019-VSS-612, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumos Nr.774 "Kontaktpersonu noteikšanas, primārās medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīniskās novērošanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.13.  VSS-613
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumos Nr.712 "Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""  Veselības ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.14.  2019-VSS-611, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi Ludzas novada un Līvānu novada pašvaldībās"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.15.  2019-VSS-615, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Prasības mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas piegādā mājputnu olas vai ziedo dzīvnieku izcelsmes pārtiku"  Zemkopības ministrija       
1.16.  2019-VSS-616, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Rūjienas novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.17.  2019-VSS-617, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 11.janvāra noteikumos Nr.35 "Kārtība, kādā izsniedzamas, apturamas, pārreģistrējamas un anulējamas speciālās atļaujas (licences) veterinārfarmaceitiskajai darbībai""  Zemkopības ministrija       
1.18.  2019-VSS-618, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Valsts pārvaldes iekārtas likumā"  Zemkopības ministrija       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-585
TA-2212 
(2018) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 26.novembra noteikumos Nr.1354 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā""  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  I.Bērziņa S.Ālmane  Izskatīts VSS 
2.2.  VSS-67
TA-934 
Informatīvais ziņojums "Par tehnisko līdzekļu (fotoradaru) turpmākās darbības nodrošināšanu (atjaunošanu) un tās finansēšanas avotiem"  Iekšlietu ministrija  D.Trofimovs (Iekšlietu ministrija)  J.Golubevs A.Novikova J.Bekmanis L.Tumaņana E.Švilpe  Izskatīts VSS 
2.3.  VSS-938
TA-939 
Informatīvais ziņojums "Par invazīvām svešzemju sugām un kompetenču sadalījumu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Ozola (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  D.Vilkaste K.Lifānova I.Mendziņa  Izskatīts VSS 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.  SAN-107
 
(jautājuma izskatīšana atlikta) Par normatīvo aktu skaitu un to projektu kvalitāti  Tieslietu ministrija  L.Medina (Tieslietu ministrija)    Jautājuma izskatīšanu atlikt 
3.2.    Par Valsts sekretāru 2019.gada 7.februāra sanāksmes protokollēmuma (prot. Nr.5 19.§) "Par atsevišķiem dokumentu aprites un sēžu nodrošināšanas organizatoriskajiem jautājumiem" izpildes gaitu    Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS

V. Slēgtā daļa
4.1.    Par NAP2027 izstrādes gaitu    P.Vilks (Pārresoru koordinācijas centrs)  V.Vesperis R.Osvalde   

Izskatīts VSS