Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2019.gada 11.jūlija darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2019.gada 5.jūlijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2019.gada 11.jūlijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2019-VSS-665, Ziņojums zināšanai  Informatīvais ziņojums "Par īstenotajiem pasākumiem un sasniegtajiem rezultātiem Latvijas prezidentūrā Baltijas jūras valstu padomē (BJVP) no 2018.gada 1.jūlija līdz 2019.gada 30.jūnijam"  Ārlietu ministrija       
1.2.  2019-VSS-686, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" līdzfinansētā projekta "Konkurences institūcijas kapacitātes stiprināšana uzņēmumu apvienošanās kontroles jomā" īstenošanai"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2019-VSS-687, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumos Nr.284 "Valsts pamatbudžeta programmas "Ekonomikas attīstības programma" finanšu līdzekļu izmantošanas kārtība""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2019-VSS-659, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumos Nr.676 "Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai""  Finanšu ministrija       
1.5.  2019-VSS-660, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Muitas likumā"  Finanšu ministrija       
1.6.  2019-VSS-661, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Raiņa bulvārī 27, Rīgā, pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.7.  2019-VSS-669, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Ieroču aprites likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2019-VSS-670, Likumprojekts  Likumprojekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa pie Kelovas novērošanas torņa zemes nodalījuma joslai"  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2019-VSS-671, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu reģistra likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2019-VSS-672, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2019-VSS-673, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā klasificē gāzes ieročus un signālieročus, kā arī pārbauda to atbilstību E kategorijai, kā arī E kategorijas ieroču tehniskās specifikācijas"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2019-VSS-674, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra noteikumos Nr.806 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru""  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2019-VSS-666, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības programmu Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpuss īstenošanai nepieciešamo finansējumu 2019. un 2020.gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2019-VSS-667, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2019-VSS-668, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.marta noteikumos Nr.112 "Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.16.  2019-VSS-679, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Aristida Briāna ielā 13, Rīgā, izmantošanu"  Kultūras ministrija       
1.17.  2019-VSS-664, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Baldones novada pašvaldības īpašumā"  Labklājības ministrija       
1.18.  2019-VSS-675, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā"  Satiksmes ministrija       
1.19.  2019-VSS-676, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 30.maija noteikumos Nr.295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa""  Satiksmes ministrija       
1.20.  2019-VSS-677, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2020.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija       
1.21.  2019-VSS-678, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Kopīgo nodomu deklarāciju, kurā izklāstīta Ziemeļu Dimensijas Partnerības Transporta un Loģistikas jomā sadarbības turpināšana"  Satiksmes ministrija       
1.22.  2019-VSS-682, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Melnkalnes valdības līgumu par klasificētas informācijas aizsardzību"  Tieslietu ministrija       
1.23.  2019-VSS-683, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par atbildības izvērtējumu zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības jomā"  Tieslietu ministrija       
1.24.  2019-VSS-684, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumos Nr.347 "Izlīguma procesa noteikumi""  Tieslietu ministrija       
1.25.  2019-VSS-662, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumos Nr.712 "Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""  Veselības ministrija       
1.26.  2019-VSS-663, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumos Nr.182 "Noteikumi par higiēnas prasībām tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai un speciālajām prasībām tetovēšanas līdzekļiem""  Veselības ministrija       
1.27.  2019-VSS-680, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par mākslīgā intelekta risinājumu attīstību"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.28.  2019-VSS-681, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija noteikumos Nr.353 "Kārtība, kādā zemes īpašniekiem vai lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, un minimālās aizsardzības pasākumu prasības postījumu novēršanai""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.29.  2019-VSS-685, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumos Nr.194 "Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem""  Zemkopības ministrija       
1.30.  2019-VSS-688, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ventspils novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.31.  2019-VSS-689, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā"  Zemkopības ministrija       
1.32.  VSS-690
 
Informatīvais ziņojums "Par situāciju Valsts meža dienestā meža ugunsdzēsības jomā"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-1246
TA-1197 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)    Jautājuma izskatīšanu atlikt 
2.2.  VSS-1155
TA-1195 
Likumprojekts "Grozījumi likumā ""Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija  J.Salmiņa (Finanšu ministrija)  O.Bogdanova S.Šķiltere J.Lielpēteris E.Šēfere I.Buškevica  Izskatīts VSS 
2.3.  VSS-967
TA-1228 
Informatīvais ziņojums "Latvijas zemes apsaimniekošanas politika"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Kāpostiņš (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  I.Peipiņa I.Bērziņa  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
2.4.  TA-1294  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Konceptuāls ziņojums "Par Biķernieku kompleksās sporta bāzes attīstības projekta realizēšanas modeli"  Satiksmes ministrija  (Satiksmes ministrija)    Jautājuma izskatīšanu atlikt