Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2019.gada 18.jūlija darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2019.gada 15.jūlijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2019.gada 18.jūlijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2019-VSS-702, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2019-VSS-703, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Mobilizācijas likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2019-VSS-704, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli""  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2019-VSS-705, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Teikmaņi" Sējas novadā pirkšanu Ādažu poligona paplašināšanai"  Aizsardzības ministrija       
1.5.  2019-VSS-706, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Aizsardzības ministrija       
1.6.  2019-VSS-727, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumos Nr.707 "Ārlietu ministrijas konsulārās atlīdzības cenrādis un kārtība, kādā tiek iekasēta konsulārā atlīdzība un valsts nodevas""   Ārlietu ministrija       
1.7.  2019-VSS-710, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.132 "Rotaļlietu drošuma noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2019-VSS-692, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par grāmatvedību""  Finanšu ministrija       
1.9.  2019-VSS-693, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Aizturēto un apcietināto personu konvojēšanas kārtība Valsts ieņēmumu dienestā"  Finanšu ministrija       
1.10.  2019-VSS-694, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi""  Finanšu ministrija       
1.11.  2019-VSS-695, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.12.  2019-VSS-696, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā valsts institūcijas Eiropas Savienības Strukturālo reformu atbalsta programmā piesaka un programmas koordinējošā iestāde iesniedz pieteikumus atbalsta saņemšanai Eiropas Komisijas Strukturālo Reformu atbalsta dienestam"   Finanšu ministrija       
1.13.  2019-VSS-707, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija noteikumos Nr.421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas""  Finanšu ministrija       
1.14.  2019-VSS-708, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumos Nr.523 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem""  Finanšu ministrija       
1.15.  2019-VSS-709, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumos Nr.418 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem""  Finanšu ministrija       
1.16.  2019-VSS-697, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izdara kontrolšāvienu, kā arī valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija       
1.17.  VSS-698
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.839 "Nodrošinājuma valsts aģentūras nolikums""  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.18.  2019-VSS-699, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.19.  2019-VSS-700, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par pašvaldībām""  Iekšlietu ministrija       
1.20.  2019-VSS-701, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā"   Iekšlietu ministrija       
1.21.  2019-VSS-735, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valmieras tehnikuma nolikums"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.22.  2019-VSS-737, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pasākumu norises vietām"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.23.  2019-VSS-738, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.24.  2019-VSS-739, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.25.  2019-VSS-740, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma nolikums"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.26.  2019-VSS-741, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Vienošanos par grozījumiem 2009.gada 1.marta Latvijas Republikas valdības un Ēģiptes Arābu Republikas valdības līgumā par sadarbību izglītībā un zinātnē"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.27.  2019-VSS-691, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1035 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas""  Kultūras ministrija       
1.28.  2019-VSS-711, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta noteikumos Nr.558 "Dzelzceļa pārvadātāju licencēšanas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.29.  2019-VSS-712, TEHNISKIE - MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 1995.gada 11.aprīļa rīkojuma Nr.168 "Par Latvijas Republikas Valdības un Baltkrievijas Republikas Valdības nolīgumu par dzelzceļa transporta darbību" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Satiksmes ministrija       
1.30.  2019-VSS-713, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par aviāciju""  Satiksmes ministrija       
1.31.  2019-VSS-714, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.411 "Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.32.  2019-VSS-715, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā"  Satiksmes ministrija       
1.33.  2019-VSS-723, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādņu 2016.–2020.gadam un to īstenošanas plāna īstenošanas starpposma novērtējumu par laikposmu no 2016.gada līdz 2017.gadam"  Tieslietu ministrija       
1.34.  2019-VSS-724, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi""  Tieslietu ministrija       
1.35.  2019-VSS-725, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 21.marta noteikumos Nr.158 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.5.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas" īstenošanas noteikumi""  Veselības ministrija       
1.36.  2019-VSS-726, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā"  Veselības ministrija       
1.37.  2019-VSS-728, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumos Nr.374 "Valsts informācijas sistēmu savietotāja noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.38.  2019-VSS-729, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.39.  2019-VSS-730, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.40.  2019-VSS-731, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumos Nr.390 "Dabas lieguma "Zebrus un Svētes ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.41.  2019-VSS-732, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Aizsargājamo ainavu apvidus "Veclaicene" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.42.  2019-VSS-733, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Teritorijas attīstības plānošanas likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.43.  2019-VSS-734, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Datortehnikas iepirkumu organizēšana ministrijās un to padotības iestādēs"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.44.  2019-VSS-716, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.218 "Augu karantīnas noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.45.  2019-VSS-717, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Rojas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.46.  2019-VSS-718, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1056 "Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.47.  2019-VSS-719, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.959 "Labturības prasības sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, apmācībai un izmantošanai sacensībās, darbā vai atrakcijās""  Zemkopības ministrija       
1.48.  2019-VSS-720, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumos Nr.193 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Inovācija"""  Zemkopības ministrija       
1.49.  2019-VSS-721, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā"  Zemkopības ministrija       
1.50.  2019-VSS-722, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā"  Zemkopības ministrija       
1.51.  2019-VSS-736, Plāna projekts  Plāna projekts "Latvijas rīcības plāns augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīgai izmantošanai 2019. – 2023.gadam"  Zemkopības ministrija       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  TA-1309  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas autoceļu uzturētājs" peļņas daļu par 2018.gadu"  Satiksmes ministrija  R.Nešpors (Satiksmes ministrija)    Izskatīts VSS 
2.2.  TA-1294  Konceptuāls ziņojums "Par Biķernieku kompleksās sporta bāzes attīstības projekta realizēšanas modeli"  Satiksmes ministrija  A.Lukstiņš (Satiksmes ministrija)  M.Trautmanis E.Bērziņa  Izskatīts VSS 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    (iekļauts papildus) "Nulles birokrātijas" ieviešana: principi un metodes    Valsts kanceleja