Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2019.gada 19.septembra darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2019.gada 13.septembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2019.gada 19.septembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2019-VSS-914, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki darba devējam kompensē darbiniekam izmaksāto atlīdzību"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2019-VSS-919, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Starptautiskajā akreditācijas forumā un Starptautiskajā laboratoriju akreditācijas kooperācijā"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2019-VSS-920, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.438 "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2019-VSS-921, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas dati sniedzami iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē, un prasības elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas ārējai drošības pārbaudei un auditācijas pierakstiem"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2019-VSS-922, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 11.oktobra noteikumos Nr.668 "Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2019-VSS-923, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.226 "Energoefektivitātes pienākuma shēmas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2019-VSS-924, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 11.oktobra noteikumos Nr.669 "Kārtība, kādā noslēdz un pārrauga brīvprātīgu vienošanos par energoefektivitātes uzlabošanu""  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2019-VSS-925, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 11.aprīļa noteikumos Nr.202 "Noteikumi par energoefektivitātes nodevas apmēru un tās aprēķināšanas, piemērošanas, maksāšanas un kontroles kārtību""  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2019-VSS-926, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.jūlija noteikumos Nr.487 "Uzņēmumu energoaudita noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.10.  2019-VSS-927, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.576 "Būvniecības valsts kontroles biroja nolikums""  Ekonomikas ministrija       
1.11.  2019-VSS-928, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.395 "Kārtība, kādā energoietilpīgi apstrādes rūpniecības uzņēmumi iegūst tiesības uz samazinātu līdzdalību obligātā iepirkuma komponentes maksājumam""  Ekonomikas ministrija       
1.12.  2019-VSS-929, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību""  Ekonomikas ministrija       
1.13.  2019-VSS-930, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā""  Ekonomikas ministrija       
1.14.  2019-VSS-931, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.286 "Kārtība, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu drošības rezervju izveidei noteiktā apjomā""  Ekonomikas ministrija       
1.15.  2019-VSS-932, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija noteikumos Nr.450 "Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību""  Ekonomikas ministrija       
1.16.  2019-VSS-933, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.805 "Noteikumi par ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi""  Ekonomikas ministrija       
1.17.  2019-VSS-934, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.772 "Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību""  Ekonomikas ministrija       
1.18.  2019-VSS-935, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr.218 "Noteikumi par enerģētikas informācijas sistēmu""  Ekonomikas ministrija       
1.19.  2019-VSS-936, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.248 "Kārtība, kādā komersanti sniedz informāciju par degvielas mazumtirdzniecības cenām""  Ekonomikas ministrija       
1.20.  2019-VSS-937, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.312 "Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā""  Ekonomikas ministrija       
1.21.  2019-VSS-938, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.221 "Noteikumi par kārtību, kādā tiek veiktas iemaksas energoefektivitātes fondos, un to apmēru, kā arī energoefektivitātes fonda līdzekļu izmantošanu""  Ekonomikas ministrija       
1.22.  2019-VSS-939, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija noteikumos Nr.459 "Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanas, obligātā iepirkuma komponentes un sadales sistēmas pakalpojuma kompensēšanas kārtība""  Ekonomikas ministrija       
1.23.  2019-VSS-909, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Meistaru ielas posms" Kuldīgā, Kuldīgas novadā, nodošanu Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā"   Finanšu ministrija       
1.24.  2019-VSS-908, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 27.augusta rīkojumā Nr.451 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas–Baltkrievijas Kopējā komisijā valsts robežas jautājumos""   Iekšlietu ministrija       
1.25.  2019-VSS-918, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi""  Satiksmes ministrija       
1.26.  2019-VSS-912, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību Latvijas nacionālo patentu kvalitātes uzlabošanas jomā"  Tieslietu ministrija       
1.27.  2019-VSS-913, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā"  Tieslietu ministrija       
1.28.  2019-VSS-911, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā"  Veselības ministrija       
1.29.  2019-VSS-915, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumos Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.30.  2019-VSS-916, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumos Nr.653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1.pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.31.  2019-VSS-917, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.181 "Kārtība, kādā izmanto 2019.gadam paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.32.  2019-VSS-910, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.janvāra noteikumos Nr.62 "Zivsaimniecības konsultatīvās padomes nolikums""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-262
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija noteikumos Nr.303 "Noteikumi par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja izmeklētāju dienesta apliecībām""  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1210
TA-1504 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumos Nr.78 "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  Dz.Kauliņš (Ekonomikas ministrija)  E.Šaicāns S.Pieķe A.Lācis P.Leiškalns  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-443
TA-1658 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija  J.Salmiņa (Finanšu ministrija)  O.Bogdanova I.Runča R.Auziņš   Izskatīts VSS 
3.3.  TA-1573  Likumprojekts "Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā"  Tieslietu ministrija  L.Medina (Tieslietu ministrija)  K.Bērziņa V.Reitere J.Upenieks I.Brīnuma  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
3.4.  VSS-287
TA-1647 
Likumprojekts "Grozījums Latvijas valsts karoga likumā"  Tieslietu ministrija  L.Medina (Tieslietu ministrija)  I.Apsīte B.Vītoliņa I.Brīnuma A.Sermā  Izskatīts VSS