Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2019.gada 12.decembra darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2019.gada 6.decembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2019.gada 12.decembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2019-VSS-1222, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Rīgas pilsētas teritorijā valsts aizsardzības vajadzībām"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2019-VSS-1225, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2019-VSS-1220, Likumprojekts  Likumprojekts "Grāmatvedības likums"  Finanšu ministrija       
1.4.  2019-VSS-1221, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"  Finanšu ministrija       
1.5.  2019-VSS-1223, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumos Nr.512 "Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.6.  2019-VSS-1224, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Sociālās korekcijas izglītības iestādes "Naukšēni" publisko maksas pakalpojumu cenrādis"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.7.  2019-VSS-1229, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumos Nr.504 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.8.  2019-VSS-1230, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3.pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.9.  VSS-1231
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu"  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  2019-VSS-1232, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Cēsu novada Cēsu pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.11.  2019-VSS-1233, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"  Tieslietu ministrija       
1.12.  2019-VSS-1234, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Politiskajām organizācijām (partijām) piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojuma noteikumi"  Tieslietu ministrija       
1.13.  VSS-1235
 
Informatīvais ziņojums "Par prioritāri atveramajām datu kopām, kas ir valsts iestāžu rīcībā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.14.  2019-VSS-1226, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.15.  VSS-1227
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumos Nr.585 "Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pārtiku valsts apdraudējuma gadījumā""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.16.  VSS-1228
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 16.novembra noteikumos Nr.944 "Valsts augu aizsardzības dienesta nolikums""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-692
TA-2359 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par grāmatvedību""  Finanšu ministrija  A.Rudzīte (Finanšu ministrija)    Izskatīts VSS 
2.2.  VSS-638
TA-2352 
Likumprojekts "Grozījums Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likumā"   Iekšlietu ministrija  V.Vītoliņš (Iekšlietu ministrija)  L.Tumaņana T.Trubača  Izskatīts VSS 
2.3.  VSS-1010
TA-2436 
Plāna projekts "Latvijas Republikas valsts robežas integrētās pārvaldības plāns 2019.-2020.gadam"  Iekšlietu ministrija  D.Trofimovs (Iekšlietu ministrija)    Izskatīts VSS 
2.4.  VSS-738
TA-175 
Noteikumu projekts "Adresācijas noteikumi"  Tieslietu ministrija  S.Zvidriņa (Tieslietu ministrija)   K.Kinča M.Jēkabsons  Izskatīts VSS 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS

3.2.    Informācija par institūciju darbības stratēģiju izstrādi nākamajam plānošanas periodam    Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS