Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2019.gada 19.decembra darba kārtība (Informējam, ka š.g. 19.decembra Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2019.gada 13.decembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2019.gada 19.decembrī
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2020-VSS-1258, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2020-VSS-1259, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā"   Aizsardzības ministrija       
1.3.  2020-VSS-1261, Likumprojekts  Likumprojekts "Militārās disciplināratbildības likums"   Aizsardzības ministrija       
1.4.  2020-VSS-1262, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Skrundas novada pašvaldības nekustamā "O.Kalpaka Rudbāržu pamatskola" Liepu ielā 7, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā nodošanu valsts īpašumā"   Aizsardzības ministrija       
1.5.  2020-VSS-1264, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 23.augusta noteikumos Nr.590 "Noteikumi par atvaļinātajiem karavīriem apmaksājamiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī izdevumu apmēru un apmaksas kārtību""   Aizsardzības ministrija       
1.6.  2020-VSS-1265, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"   Aizsardzības ministrija       
1.7.  2020-VSS-1247, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Ēku energoefektivitātes likumā"   Ekonomikas ministrija       
1.8.  2020-VSS-1248, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā"   Ekonomikas ministrija       
1.9.  2020-VSS-1249, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā"   Ekonomikas ministrija       
1.10.  2020-VSS-1250, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 3.maija noteikumos Nr.279 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.6.pasākuma "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" īstenošanas noteikumi"   Ekonomikas ministrija       
1.11.  2020-VSS-1251, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu privatizācijai"   Ekonomikas ministrija       
1.12.  VSS-1236
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""   Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.13.  2020-VSS-1237, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Automātiskās informācijas apmaiņas par ziņojamām pārrobežu shēmām noteikumi"   Finanšu ministrija       
1.14.  2020-VSS-1255, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana" īstenošanas noteikumi"   Iekšlietu ministrija       
1.15.  VSS-1256
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.janvāra noteikumos Nr.30 "Aeronavigācijas pakalpojumu maksas sadales kārtība""  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.16.  2020-VSS-1257, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai pie Jansu novērošanas torņa"   Iekšlietu ministrija       
1.17.  2020-VSS-1243, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Liepājas Universitātes Nekustamo īpašumu attīstības plānu 2019.-2023.gadam"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.18.  2020-VSS-1260, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 1.septembra rīkojumā Nr.477 "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības Liepājas Universitātes īpašumā""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.19.  2020-VSS-1242, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Labklājības ministrija       
1.20.  2020-VSS-1239, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Amatas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Autoceļš P32" Zaubes pagastā, Amatas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"   Satiksmes ministrija       
1.21.  2020-VSS-1240, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" vispārējo stratēģisko mērķi"   Satiksmes ministrija       
1.22.  2020-VSS-1241, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu maiņu"   Satiksmes ministrija       
1.23.  2020-VSS-1252, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem""   Tieslietu ministrija       
1.24.  2020-VSS-1253, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšanas noteikumi un maksas pakalpojumu cenrādis"   Tieslietu ministrija       
1.25.  VSS-1254
 
Rīkojuma projekts "Par Vecumnieku novada pašvaldības nekustamo īpašumu Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"   Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.26.  2020-VSS-1263, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumos Nr.850 "Nacionālā veselības dienesta nolikums""   Veselības ministrija       
1.27.  2020-VSS-1266, MK rīkojuma projekts  Rīkojumu projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu"   Veselības ministrija       
1.28.  VSS-1267
 
Noteikumu projekts "Valsts kapitālsabiedrības, kurā tiesu eksperta pienākumus pilda valsts tiesu eksperts, kompetencē esošo tiesu ekspertīžu maksas pakalpojumu cenrādis"   Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.29.  2020-VSS-1268, Plāna projekts  Plāna projekts "Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plāns 2020.–2022.gadam"   Veselības ministrija       
1.30.  2020-VSS-1244, Konceptuāls ziņojums  Konceptuāls ziņojums "Par līdzdalības budžeta ieviešanu Latvijā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.31.  2020-VSS-1245, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Vides aizsardzības likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.32.  2020-VSS-1246, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.33.  2020-VSS-1238, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
III. .
2.1.