Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2020.gada 20.februāra darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2020.gada 14.februārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2020.gada 20.februārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2020-VSS-122, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.442 "Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2020-VSS-123, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 31.oktobra noteikumos Nr.642 "Noteikumi par uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja darbības apstiprināšanas un atjaunošanas valsts nodevu""   Aizsardzības ministrija       
1.3.  2020-VSS-124, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 1.novembra noteikumos Nr.695 "Digitālās drošības uzraudzības komitejas nolikums""   Aizsardzības ministrija       
1.4.  2020-VSS-125, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Jaunjelgavas novada domei Strūves ģeodēziskā loka lauka observatorijas "Bristen" atjaunošanai"  Aizsardzības ministrija       
1.5.  2020-VSS-126, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.6.  VSS-127
 
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.7.  VSS-147
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumos Nr.678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2.pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  2020-VSS-148, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ekonomikas ministrijas nolikums"  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2020-VSS-149, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumos Nr.692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2.pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.10.  2020-VSS-150, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumos Nr.1186 "Mērvienību noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.11.  2020-VSS-151, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Centrālā statistikas pārvalde pieprasa un elektronisko sakaru komersants sniedz informāciju oficiālās statistikas nodrošināšanai"  Ekonomikas ministrija       
1.12.  2020-VSS-152, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.331 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves"""  Ekonomikas ministrija       
1.13.  2020-VSS-153, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.340 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-15 "Dzīvojamās ēkas"""  Ekonomikas ministrija       
1.14.  2020-VSS-154, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.15.  2020-VSS-155, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra noteikumos Nr.50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.16.  2020-VSS-128, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 45, Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.17.  2020-VSS-129, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldībai"  Finanšu ministrija       
1.18.  2020-VSS-130, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2019.gada 7.maija rīkojumā Nr.212 "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu""  Finanšu ministrija       
1.19.  2020-VSS-140, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldības policijas darbinieka formas tērpa pamatprasībām"  Iekšlietu ministrija       
1.20.  2020-VSS-141, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta""  Iekšlietu ministrija       
1.21.  2020-VSS-142, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Skrundas ielā 24A, Saldū, Saldus novadā pārdošanu"  Iekšlietu ministrija       
1.22.  2020-VSS-133, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas ReferNet tīkla darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu 2020.-2023.gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.23.  VSS-134
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta noteikumos Nr.562 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4.pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" īstenošanas noteikumi""   Izglītības un zinātnes ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.24.  2020-VSS-135, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Limbažu novada ģimnāzijai"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.25.  2020-VSS-136, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Rīgas Klasiskajai ģimnāzijai"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.26.  2020-VSS-137, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.jūlija rīkojumā Nr.369 "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Latvijas Universitātes īpašumā""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.27.  2020-VSS-138, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Transformatora ēka TP-4226", Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.28.  2020-VSS-139, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Baltijas pētniecības programma" un aktivitātes "Stipendijas" īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.29.  VSS-131
 
Rīkojuma projekts "Par Rīgas Latviešu biedrības nama atjaunošanas, izpētes, konservācijas un restaurācijas programmu 2021.–2029.gadam"  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.30.  VSS-144
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni un pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai"  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.31.  2020-VSS-132, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 21.jūnija noteikumos Nr.551 "Pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas piemērošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.32.  2020-VSS-143, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā"  Tieslietu ministrija       
1.33.  2020-VSS-145, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 18.aprīļa rīkojumā Nr.167 "Par Latvijas institūciju dalību Eiropas Komisijas LIFE programmā un valsts budžeta līdzfinansējumu 2018.-2020.gadā""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.34.  2020-VSS-146, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 30.oktobra noteikumos Nr.652 "Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.35.  2020-VSS-156, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.878 "Lauksaimniecības datu centra nolikums""  Zemkopības ministrija       
1.36.  2020-VSS-157, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.880 "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  Zemkopības ministrija       
1.37.  2020-VSS-158, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros veikto darbību cenrādis"  Zemkopības ministrija       
1.38.  2020-VSS-159, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.881 "Kārtība, kādā veic brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumus govīm""  Zemkopības ministrija       
1.39.  2020-VSS-160, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumos Nr.988 "Kārtība, kādā veic brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumus aitām un kazām""  Zemkopības ministrija       
1.40.  VSS-121
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 13.novembra noteikumos Nr.690 "Noteikumi par personas darba vai dienesta gaitu un izglītību apliecinošiem dokumentiem, kuriem ir arhīviska vērtība, un to glabāšanas termiņiem""   Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs      Izsludināts TA projekts 
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  TA-166  Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (IKT mērķarhitektūras 49.0 versija)"  Tieslietu ministrija  R.Kronbergs (Tieslietu ministrija)  I.Baldiņa G.Krasovskis E.Valantis O.Feldmane  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Valsts un pašvaldību tīmekļvietņu vienotās platformas izstrādes aktualitātes un uzturēšanas izmaksu segšanas principi    Valsts kanceleja  G.Krasovskis   

Izskatīts VSS