Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2020.gada 26.marta darba kārtība (attālināti)

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2020.gada 23.martā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2020.gada 26.martā
plkst. 9:10 - attālināti

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2020-VSS-276, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma daļas nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2020-VSS-258, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2020-VSS-259, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā tiek marķētas preces, kas saistītas ar enerģijas un citu resursu patēriņu, kā arī to reklāmu un uzraudzību" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2020-VSS-260, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumos Nr.632 "Patērētāju tiesību aizsardzības centra nolikums""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2020-VSS-262, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumos Nr.160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2020-VSS-275, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"   Ekonomikas ministrija       
1.7.  2020-VSS-255, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību"''   Finanšu ministrija       
1.8.  2020-VSS-256, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība""  Finanšu ministrija       
1.9.  2020-VSS-257, Plāna projekts  Plāna projekts "ES finanšu interešu aizsardzības koordinācijas dienesta (AFCOS) darbības stratēģija un pasākumu plāns 2020.-2022.gadam"  Finanšu ministrija       
1.10.  2020-VSS-263, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Kr.Valdemāra ielā 21, Rēzeknē pārdošanu"  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2020-VSS-265, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Iekšlietu ministrijas valdījumā"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2020-VSS-278, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2020-VSS-279, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Daugavpils tehnikuma nolikums"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2020-VSS-270, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi 2010.gada 13.aprīļa Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.358 "Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām""  Satiksmes ministrija       
1.15.  2020-VSS-271, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Mūkupurva ielā, Rīgā, daļas pirkšanu Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūves Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu būvniecības projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.16.  2020-VSS-272, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu "Mednieki A" un "Upnieki A", Vārves pagastā, Ventspils novadā, pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P108 Ventspils–Kuldīga-Saldus pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2020-VSS-273, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Valsts autoceļa V81 zeme", Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, pirkšanu"  Satiksmes ministrija       
1.18.  2020-VSS-274, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par 2017.gada Pasta maksājumu pakalpojumu reglamentu"  Satiksmes ministrija       
1.19.  2020-VSS-267, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Patentu likumā"  Tieslietu ministrija       
1.20.  2020-VSS-268, Konceptuāls ziņojums  Konceptuāls ziņojums "Ministra noteikumu institūta ieviešanas iespējamības izvērtējums"  Tieslietu ministrija       
1.21.  2020-VSS-261, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Dundagas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  2020-VSS-264, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija noteikumos Nr.429 "Noteikumi par transportlīdzekļu sastāvdaļām un materiāliem, kuri drīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.23.  2020-VSS-266, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumos Nr.84 "Noteikumi par atsevišķu bīstamu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  2020-VSS-277, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Depozīta sistēmas darbības noteikumi"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  2020-VSS-269, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.152 "Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-954
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2019) Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.  SAN-40
 
Par Ministru kabineta noteikumu projektiem, kas jāizdod uz Administratīvās atbildības likuma pamata  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Izskatīts VSS 
V. Papildus iekļautie jautājumi
4.1.  VSS-528
TA-382 
(iekļauts papildus) Plāna projekts "Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plāns 2019.-2030.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Ozola (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)    Izskatīts VSS