Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2020.gada 2.aprīļa darba kārtība - sākums plkst.9.30 (attālināti)

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2020.gada 27.martā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2020.gada 2.aprīlī
plkst. 9:30 - attālināti

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2020-VSS-280, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Amatas novada domei autoceļa "Puškina krustojums–Celmiņi" posma seguma atjaunošanai"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2020-VSS-288, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumos Nr.95 "Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2020-VSS-282, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par reģistrētu eksporta vietu un kārtību, kādā informē par preču izvešanu no vietas, kurā var uzglabāt eksporta procedūrā izlaistās preces"  Finanšu ministrija       
1.4.  2020-VSS-283, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.5.  2020-VSS-284, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Lielā ielā 15, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, nodošanu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.6.  2020-VSS-285, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību Liepājas pilsētā piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"  Finanšu ministrija       
1.7.  2020-VSS-302, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Pierobeža-2", Robežnieku pagastā, Krāslavas novadā, daļas pārņemšanu valsts īpašumā"  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2020-VSS-303, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.161 "Kārtība, kādā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbību""  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2020-VSS-304, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 27.novembra noteikumos Nr.719 "Kārtība, kādā nosaka alkohola koncentrāciju asinīs un izelpotajā gaisā un konstatē narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmi""  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2020-VSS-281, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Profesionālās izglītības kompetences centra "Liepājas Valsts tehnikums" nolikums"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2020-VSS-286, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1.pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.12.  2020-VSS-298, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 4.oktobra rīkojumā Nr.478 "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2020.gada budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija       
1.13.  2020-VSS-299, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Lejas Ģūģi-1C2", Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.14.  2020-VSS-300, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Vilkupurva ielā 26, Rīgā, daļas pirkšanu Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūves Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu būvniecības projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.15.  2020-VSS-301, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 18.septembra rīkojumā Nr.440 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2020.gada budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija       
1.16.  VSS-289
 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības nolīgumu par savstarpēju palīdzību un sadarbību katastrofu novēršanā, gatavībā un reaģēšanā veselības jomā"  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.17.  2020-VSS-287, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.18.  2020-VSS-290, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.54 "Dekoratīvo augu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.19.  2020-VSS-291, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Apes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Ceļš Lejaskrogs–Caunes" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.20.  2020-VSS-292, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.120 "Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.21.  2020-VSS-293, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.592 "Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.22.  2020-VSS-294, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu biškopībai, tā administrēšanas un uzraudzības kārtību"  Zemkopības ministrija       
1.23.  2020-VSS-295, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Zemkopības ministrija       
1.24.  2020-VSS-296, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.352 "Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.25.  2020-VSS-297, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.12 "Kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu tirdzniecības noteikumi""  Zemkopības ministrija       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-675
TA-385 
Likumprojekts "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā"  Satiksmes ministrija  T.Vectirāns (Satiksmes ministrija)  K.Godiņš V.Bahareva  Izskatīts VSS 
2.2.  VSS-896
TA-346 
Noteikumu projekts "Tahogrāfa inspicēšanas institūcijas (darbnīcas) darbības un uzraudzības un tahogrāfa papildu pārbaudes veikšanas kārtība"  Satiksmes ministrija  T.Vectirāns (Satiksmes ministrija)  V.Lipskis  Izskatīts VSS 
2.3.  VSS-981
TA-384 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"  Aizsardzības ministrija  V.Upeniece (Aizsardzības ministrija)  L.Dzenīte  Izskatīts VSS 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS