Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2020.gada 2.jūlija darba kārtība (attālināti)

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2020.gada 29.jūnijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2020.gada 2.jūlijā
plkst. 9:10 - attālināti

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2020-VSS-540, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības prasību un tehniskās uzraudzības noteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.2.  VSS-541
 
Rīkojuma projekts "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošo būvju, kas atrodas uz valsts zemesgabala Tukuma ielā 16/18, Jūrmalā, pārņemšanu valsts īpašumā un valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  2020-VSS-542, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par nekustamā īpašuma darījumu starpnieka reģistrācijas maksu un ikgadējo uzraudzības maksu"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2020-VSS-543, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.4, "Kļavas"-4, Dunavā, Dunavas pagastā, Jēkabpils novadā nodošanu Jēkabpils novada pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2020-VSS-548, Pamatnostādņu projekts  Pamatnostādņu projekts "Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2020-VSS-526, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"  Finanšu ministrija       
1.7.  2020-VSS-527, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija       
1.8.  2020-VSS-528, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.109 "Noteikumi par profesionālās darbības pārkāpumiem""  Finanšu ministrija       
1.9.  2020-VSS-529, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""  Finanšu ministrija       
1.10.  2020-VSS-544, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par informācijas sistēmu "Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības darba vadība un kontrole" un "Ugunsdrošības stāvokļa pašdeklarēšanas sistēma" ieviešanu, izveidošanu un uzturēšanu"  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2020-VSS-545, Likumprojekts  Likumprojekts "Imigrācijas likums"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  VSS-546
 
Likumprojekts "Par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.13.  2020-VSS-547, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegādei"  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2020-VSS-537, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Salacgrīvas valsts mežs Nr.6672", Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā, daļu nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"  Satiksmes ministrija       
1.15.  VSS-538
 
Likumprojekts "Grozījumi Likumā par ostām"  Satiksmes ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.16.  VSS-539
 
Likumprojekts "Grozījumi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā"  Satiksmes ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.17.  2020-VSS-536, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Krāslavas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.18.  2020-VSS-530, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca", sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ludzas medicīnas centrs", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca" un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" 2019.gada peļņas daļu"  Veselības ministrija       
1.19.  VSS-531
 
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielstraupes pils" pamatkapitāla palielināšanu"  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.20.  VSS-534
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra noteikumos Nr.535 "Kārtība, kādā veic preču, bagāžas, personu un transportlīdzekļu radiometrisko kontroli robežšķērsošanas vietās, un prasības radiometriskajā kontrolē iesaistīto personu apmācībai radiācijas drošības jautājumos""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.21.  2020-VSS-535, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumos Nr.106 "Noteikumi par speciālo ekonomisko zonu un brīvostu kapitālsabiedrību un pašvaldību pārskatu veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  2020-VSS-532, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra noteikumos Nr.10 "Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas reģistrēšanas un atzīšanas kārtība, kā arī šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku ciltsgrāmatas kārtošanas, ciltsrakstu izsniegšanas un audzēšanas programmas apstiprināšanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.23.  2020-VSS-533, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Jaunjelgavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Nomales" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  TA-800  Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā"  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)    Izskatīts VSS 
2.2.  VSS-559
TA-1085 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību""  Tieslietu ministrija  L.Medina (Tieslietu ministrija)  M.Priede K.Kinča S.Ālmane I.Bērziņa S.Āmare-Pilka D.Leimane A.Feldmane L.Osīte A.Gricenko P.Leiškalns N.Šlitke  Izskatīts VSS 
2.3.  VSS-1081
TA-1108 
Plāna projekts "Rīcības plāns pārejai uz aprites ekonomiku 2020. – 2027.gadam"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Ozola (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  R.Vesere A.Feldmane Z.Legzdiņa-Joja I.Pauloviča S.Ālmane I.Bērziņa M.Markuss  Izskatīts VSS 
2.4.  VSS-175
TA-1129 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Sabiedriskā vides inspektora statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība, tiem izvirzāmās prasības un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Ozola (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  D.Vilkaste  Izskatīts VSS 
2.5.  VSS-303
TA-1205 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.161 "Kārtība, kādā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbību""   Iekšlietu ministrija  I.Valaine (Iekšlietu ministrija)  M.Priede K.Kinča E.Vidriks M.Krišlauka  Izskatīts VSS 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.  SAN-77
 
(jautājuma izskatīšana uz divām nedēļām atlikta) Par Ministru kabineta 2018.gada 20.marta sēdes protokollēmuma "Likumprojekts "Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā"" (prot Nr.16 26.§) 5.3.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Jautājuma izskatīšanu atlikt