Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2020.gada 16.jūlija darba kārtība (Informējam, ka š.g. 16.jūlija Valsts sekretāru sanāksme notiks neklātienē un tiks fiksēta tikai noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2020.gada 10.jūlijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2020.gada 16.jūlijā
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2020-VSS-579, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2020-VSS-580, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par iemaksu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) programmas "Partnerattiecības mieram" Trasta fondā Moldovai"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2020-VSS-596, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 10.maija noteikumos Nr.287 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.2.pasākuma "Inovāciju motivācijas programma" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2020-VSS-577, MK noteikumu projekts  Noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.102 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību""  Finanšu ministrija       
1.5.  2020-VSS-578, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību Smiltenes novadā piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"  Finanšu ministrija       
1.6.  2020-VSS-586, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Iekšlietu ministrijas nolikums"  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2020-VSS-587, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ziņo par sprāgstvielu prekursoriem"  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2020-VSS-588, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumos Nr.599 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem izglītības jomā""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.9.  2020-VSS-581, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā "Rīga"" īstenošanas noteikumi"  Satiksmes ministrija       
1.10.  2020-VSS-582, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P30 Cēsis-Vecpiebalga-Madona pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.11.  2020-VSS-583, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Platones ielā 3, Rīgā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.12.  2020-VSS-584, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.242 "Satiksmes ministrijas nolikums""  Satiksmes ministrija       
1.13.  VSS-585
 
Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.14.  2020-VSS-595, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.15.  VSS-594
 
Likumprojekts "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.16.  2020-VSS-589, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas "Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība" neliela apjoma grantu shēmas atklāta projektu konkursa "Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē" īstenošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.17.  2020-VSS-590, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.18.  2020-VSS-591, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.367 "Nacionālais numerācijas plāns""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.19.  2020-VSS-592, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Augu karantīnas noteikumi"  Zemkopības ministrija       
1.20.  2020-VSS-593, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 12.marta noteikumos Nr.116 "Prasības personām, kas nodarbojas ar lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, snieguma pārbaudi un pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju""  Zemkopības ministrija       
III. .
2.1.