Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2020.gada 10.septembra darba kārtība (attālināti)

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2020.gada 4.septembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2020.gada 10.septembrī
plkst. 9:10 - attālināti

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2020-VSS-753, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 16.oktobra noteikumos Nr.632 "Kārtība, kādā jaunsargu instruktoram kompensē mācību izdevumus, un šo izdevumu kompensēšanas un atmaksāšanas nosacījumi""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  VSS-766
 
Noteikumu projekts "Konsulārā reģistra noteikumi"  Ārlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  2020-VSS-762, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 7.novembra noteikumos Nr.384 "Noteikumi par bīstamajām iekārtām""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  VSS-763
 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgo nekustamo īpašumu "Kaktiņi", Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  2020-VSS-764, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2020-VSS-752, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Papardes", Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.7.  2020-VSS-754, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.297 "Kārtība, kādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veic un vada ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus""  Iekšlietu ministrija       
1.8.  VSS-758
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Vālodzes", Jaungulbenes pagastā, Gulbenes novadā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.9.  2020-VSS-765, Likumprojekts  Likumprojekts "Elektronisko sakaru likums"  Satiksmes ministrija       
1.10.  2020-VSS-756, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.847 "Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem""  Veselības ministrija       
1.11.  2020-VSS-757, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2021.gada budžeta apstiprināšanu"  Veselības ministrija       
1.12.  2020-VSS-755, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.13.  2020-VSS-759, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Zeltiņceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.14.  2020-VSS-760, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Burtnieku novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Lapaiņu ceļš–Munduru ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.15.  2020-VSS-761, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 15.maija noteikumos Nr.319 "Noteikumi par veterināro zāļu ražošanu un kontroli, kārtību, kādā veterināro zāļu ražotājam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu, un par veterināro zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas un profesionālās pieredzes prasībām""  Zemkopības ministrija       
1.16.  2020-VSS-751, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Elastīgā darba organizācija valsts pārvaldes iestādēs"   Valsts kanceleja       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-542
TA-1663 
Noteikumu projekts "Noteikumi par nekustamā īpašuma darījumu starpnieka reģistrācijas maksu un ikgadējo uzraudzības maksu"   Ekonomikas ministrija  K.Soms (Ekonomikas ministrija)    Izskatīts VSS 
2.2.  VSS-512
TA-1664 
Noteikumu projekts "Nekustamā īpašuma darījumu starpnieka profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  K.Soms (Ekonomikas ministrija)    Izskatīts VSS 
2.3.  VSS-1241
TA-1598 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu maiņu"  Satiksmes ministrija  I.Stepanova (Satiksmes ministrija)  M.Lazdovskis I.Bērziņa  Izskatīts VSS