Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2020.gada 15.oktobra darba kārtība (attālināti)

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2020.gada 8.oktobrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2020.gada 15.oktobrī
plkst. 9:10 - attālināti

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2020-VSS-886, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2020-VSS-879, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par iemaksām ANO Palīdzības un darba aģentūrā Palestīnas bēgļiem Tuvajos Austrumos"  Ārlietu ministrija       
1.3.  2020-VSS-869, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Elektrotransporta uzlādes stacija", Džūkstes pagastā, Tukuma novadā, nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija       
1.4.  2020-VSS-870, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.928 "Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.5.  2020-VSS-871, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Daugavpils būvniecības tehnikuma nolikums"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.6.  2020-VSS-872, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo koledžu maksas pakalpojumu cenrādis"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.7.  2020-VSS-873, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.8.  VSS-874
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija noteikumos Nr.404 "Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība""  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.9.  2020-VSS-875, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 23.maija noteikumos Nr.264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām""  Labklājības ministrija       
1.10.  VSS-876
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumos Nr.230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem""  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.11.  2020-VSS-877, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Dabas parka "Ragakāpa" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.12.  2020-VSS-878, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.401 "Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.13.  2020-VSS-880, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.14.  2020-VSS-881, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību""  Zemkopības ministrija       
1.15.  2020-VSS-882, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos""  Zemkopības ministrija       
1.16.  2020-VSS-883, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 22.maija noteikumos Nr.295 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai""  Zemkopības ministrija       
1.17.  2020-VSS-884, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.265 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai""  Zemkopības ministrija       
1.18.  2020-VSS-885, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Baldones novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-1243
TA-1784 
Pamatnostādņu projekts "Kūdras ilgtspējīgas izmantošanas pamatnostādnes 2020.–2030.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Ozola (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  R.Vesere I.Krīgere D.Ozola I.Bērziņa S.Bērziņa I.Olafsone  Izskatīts VSS 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Par TAP portāla izstrādes progresu    V.Sidorenkovs (Valsts kanceleja)  A.Leitāne-Sķēle D.Aleksandrova   

Izskatīts VSS