Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2020.gada 26.novembra darba kārtība (attālināti)

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2020.gada 19.novembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2020.gada 26.novembrī
plkst. 9:10 - attālināti

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2020-VSS-1011, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.866 "Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām""  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2020-VSS-1012, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra noteikumos Nr.537 "Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu kreditēšanas veicināšanai""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2020-VSS-1013, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumos Nr.458 "Noteikumi par kapitāla ieguldījumiem komersantos, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2020-VSS-1014, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 19.marta noteikumos Nr.149 "Noteikumi par apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2020-VSS-1015, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumos Nr.454 "Noteikumi par garantijām lielajiem komersantiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2020-VSS-1016, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumos Nr.118 "Noteikumi par finanšu instrumentu un fondu fonda īstenošanas kārtību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" un 3.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu" pasākumu ieviešanai""  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2020-VSS-1017, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nacionālo interešu objekta statusa piešķiršanu elektropārvaldes līnijām "330 kV elektropārvades līnijas Valmiera-Tartu un Valmiera-Tsirguliina Latvijas teritorijā""  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2020-VSS-1018, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.132 "Rotaļlietu drošuma noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2020-VSS-1004, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumos Nr.695 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.10.  2020-VSS-1001, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim"  Kultūras ministrija       
1.11.  VSS-1002
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.931 "Latvijas Nacionālā kultūras centra nolikums""  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.12.  2020-VSS-1003, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku"  Labklājības ministrija       
1.13.  2020-VSS-1019, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.472 "Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.14.  2020-VSS-1020, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Gramzdas ielā, Rīgā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.15.  2020-VSS-1021, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Satiksmes ministrija       
1.16.  VSS-1022
 
Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalību valsts akciju sabiedrībā "Latvijas autoceļu uzturētājs""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.17.  2020-VSS-1023, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Pasta konvencijas reglamentu"  Satiksmes ministrija       
1.18.  2020-VSS-1024, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par sliežu ceļa posma Liepāja-Ventspils slēgšanu"  Satiksmes ministrija       
1.19.  2020-VSS-1006, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Eiropas padomes konvenciju par savstarpējo palīdzību krimināllietās un tās papildu protokolu""  Tieslietu ministrija       
1.20.  2020-VSS-1005, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 11.oktobra noteikumos Nr.764 "Valsts informācijas sistēmu vispārējās tehniskās prasības""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.21.  2020-VSS-1007, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos""  Zemkopības ministrija       
1.22.  2020-VSS-1008, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumos Nr.668 "Noteikumi par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm""  Zemkopības ministrija       
1.23.  2020-VSS-1009, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.991 "Klasiskā cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.24.  2020-VSS-1010, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma pārdošanu"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-735
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Vikingu ielā 24A, Jūrmalā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-858
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1120
TA-2200 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.199 "Noteikumi par dabasgāzes apriti un akcīzes nodokļa piemērošanas kārtību""  Finanšu ministrija  S.Āmare-Pilka (Finanšu ministrija)  Ģ.Krūmiņš J.Krastiņa J.Lukss I.Šņucins  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-721
TA-2206 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.966 "Noteikumi par mobilizējamo civilās aizsardzības formējumu veidošanas kārtību un finansējumu""  Iekšlietu ministrija  I.Urbanovičs (Iekšlietu ministrija)    Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-773
TA-2233 
Noteikumu projekts "Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu"  Satiksmes ministrija  N.Egle (Satiksmes ministrija)  J.Miķelsons A.Virtmanis A.Čerņakovs-Neimarks L.Lamba I.Olafsone  Izskatīts VSS 
3.4.  VSS-732
TA-2158 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 4.decembra noteikumos Nr.761 "Elektroniskās maksātnespējas uzskaites sistēmas noteikumi""  Tieslietu ministrija  L.Medina (Tieslietu ministrija)  I.Šteina  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    TAP portāla autentificēšanās iespējas un e-paraksta lietošana    Valsts kanceleja  V.Sidorenkovs V.Jakovels S.Rudzite D.Aleksandrova I.Āboliņa   

Izskatīts VSS

4.2.    Par plānotajām sēdēm 2020.gada decembrī un 2021.gada janvārī    Valsts kanceleja     
4.3.    Par dalību attālinātajās Ministru kabineta sēdēs un Valsts sekretāru sanāksmēs    Valsts kanceleja