Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2021.gada 14.janvāra darba kārtība (attālināti)

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2021.gada 12.janvārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2021.gada 14.janvārī
plkst. 9:10 - attālināti

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2021-VSS-41, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.novembra noteikumos Nr.695 "Digitālās drošības uzraudzības komitejas nolikums""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2021-VSS-42, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumos Nr.246 "Noteikumi par to valsts aizsardzības vajadzībām paredzēto navigācijas tehnisko līdzekļu un militāro jūras novērošanas tehnisko līdzekļu sarakstu, ap kuriem nosakāmas aizsargjoslas, aizsargjoslu platumu un tajās nosakāmajiem būvniecības ierobežojumiem"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2021-VSS-43, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu nevalstiskajām organizācijām projektu īstenošanai"  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2021-VSS-44, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma daļas nodošanu Valmieras pilsētas pašvaldības īpašumā"  Aizsardzības ministrija       
1.5.  2021-VSS-45, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Gulbenes novada pašvaldībai Strūves ģeodēziskā loka punkta "Ramkau" atjaunošanai un pilnveidošanai"  Aizsardzības ministrija       
1.6.  2021-VSS-49, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumos Nr.542 "Kārtība, kādā pieprasa un saņem Aizsardzības ministrijas atļauju būvēt, ierīkot un izvietot konkrētu militāro lidlauku un militārās aviācijas poligonu darbības drošībai potenciāli bīstamus objektus un veic to uzskaiti""  Aizsardzības ministrija       
1.7.  VSS-39
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumos Nr.656 "Noteikumi par valsts nodevu par stratēģiskas nozīmes preču eksperta izziņas, galīgā izlietojuma apliecinājuma, importa sertifikāta, piegādes kontroles sertifikāta un stratēģiskas nozīmes preču pārvietošanas, eksporta, importa un tranzīta licences izsniegšanu""  Ārlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  VSS-40
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumos Nr.657 "Kārtība, kādā izsniedz vai atsaka izsniegt stratēģiskas nozīmes preču licences un citus ar stratēģiskas nozīmes preču apriti saistītos dokumentus""  Ārlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.9.  2021-VSS-36, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.812 "Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas, iesniegšanas un aizpildīšanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.10.  VSS-37
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra noteikumos Nr.561 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.11.  VSS-38
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra noteikumos Nr.560 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.12.  2021-VSS-23, MK noteikumu projekts  Noteikumi par aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu   Finanšu ministrija       
1.13.  2021-VSS-24, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""   Finanšu ministrija       
1.14.  2021-VSS-30, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Operatīvās darbības likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.15.  2021-VSS-31, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Randēnu ielā 8, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, nodošanu Aizkraukles novada pašvaldības īpašumā"  Iekšlietu ministrija       
1.16.  VSS-29
 
Informatīvais ziņojums "Par absolventu monitoringa sistēmas izveidi profesionālajā izglītībā"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.17.  2021-VSS-26, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Zolitūdes ielā 32, Rīgā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.18.  2021-VSS-27, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Gaviezes ielā, Rīgā, daļas un nekustamā īpašuma Gaviezes ielā, Rīgā, Gaviezes ielā 8B, Rīgā, daļas atsavināšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica” koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai""  Satiksmes ministrija       
1.19.  VSS-28
 
Noteikumu projekts "Bīstamo izstrādājumu un bīstamo kravu gaisa pārvadājumu veikšanas kārtība"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.20.  2021-VSS-32, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 16.augusta noteikumos Nr.474 "Tieslietu ministrijas nolikums""  Tieslietu ministrija       
1.21.  VSS-33
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā""  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.22.  2021-VSS-34, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  Tieslietu ministrija       
1.23.  2021-VSS-35, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 17.aprīļa direktīvā (ES) 2019/713 par krāpšanas un viltošanas apkarošanu attiecībā uz bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļiem un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/413/TI paredzētā kontaktpunkta noteikšanu"  Tieslietu ministrija       
1.24.  2021-VSS-46, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumos Nr.131 "Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  2021-VSS-47, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.26.  2021-VSS-48, Pamatnostādņu projekts  Pamatnostādņu projekts "Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.27.  2021-VSS-25, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Carnikavas novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-464
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2020) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-953
TA-2523 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem""  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  E.Bergmane  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
3.2.  VSS-883
TA-2648 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 22.maija noteikumos Nr.295 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai""  Zemkopības ministrija  D.Lucaua (Zemkopības ministrija)  L.Jansone I.Alhasova L.Mencis  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  SAN-15
 
(iekļauts papildus) Par Valsts sekretāru 2020.gada 3.decembra sanāksmes protokollēmuma (prot. Nr.48 34.§) 4.punkta izpildi (izvērtējums grozījumu nepieciešamībai Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā)   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  G.Ozols I.Igaune I.Āboliņa S.Rudzīte V.Sidorenkovs  Izskatīts VSS 

IzskatītsVSS