Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2021.gada 15.aprīļa darba kārtība (attālināti)

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2021.gada 9.aprīlī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2021.gada 15.aprīlī
plkst. 9:10 - attālināti

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2021-VSS-326, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 8.maija noteikumos Nr.331 "Kārtība, kādā izsniedz speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm""   Aizsardzības ministrija       
1.2.  2021-VSS-329, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienības piekritību valstij un ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs" pamatkapitālā"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2021-VSS-336, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par aizdevumiem būvdarbiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās un to teritoriju labiekārtošanai"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  VSS-324
 
Likumprojekts "Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  2021-VSS-325, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 8.februāra rīkojumā Nr.48 "Par būves Madonas ielā 26C, Jēkabpilī, nodošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā""  Finanšu ministrija       
1.6.  2021-VSS-343, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.550 "Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību""  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2021-VSS-344, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju""  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2021-VSS-327, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par valsts atbalstu studijām Latvijas augstskolās studējošiem no daudzbērnu ģimenēm"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.9.  2021-VSS-328, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.231 "Noteikumi par studiju un studējošo kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.10.  2021-VSS-342, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu - saimnieciskās darbības veicēju - diskriminācijas aizlieguma likumā"  Labklājības ministrija       
1.11.  2021-VSS-330, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 11.februāra noteikumos Nr.92 "Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.12.  2021-VSS-331, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumos Nr.288 "Noteikumi par dzelzceļa speciālistu profesijām, kurās nodarbinātajiem tiek nodrošināta papildpensijas uzkrājumu veidošana privātajos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanā ar līdzekļu uzkrāšanu""  Satiksmes ministrija       
1.13.  2021-VSS-332, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Kalna Dukšēni", Nītaures pagastā, Amatas novadā, daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P32 Līgatne-Skrīveri pārbūves projekta īstenošanai""  Satiksmes ministrija       
1.14.  2021-VSS-333, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu Rīgā pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.15.  VSS-334
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.435 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.16.  2021-VSS-335, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumos Nr. 279 "Ceļu satiksmes noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.17.  VSS-345
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija noteikumos Nr.364 "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieku mantu""  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.18.  VSS-346
 
Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.19.  VSS-347
 
Likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.20.  VSS-348
 
Likumprojekts "Grozījumi Kredītu reģistra likumā"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.21.  2021-VSS-337, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.705 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi""  Zemkopības ministrija       
1.22.  2021-VSS-338, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "V879–Siliņi" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.23.  2021-VSS-339, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.323 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumam "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai"""  Zemkopības ministrija       
1.24.  2021-VSS-340, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumos Nr.292 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības"""  Zemkopības ministrija       
1.25.  2021-VSS-341, MK noteikumu projekts  Noteikumi projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 26.februāra noteikumos Nr.96 "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku un to vaislas materiāla sertifikācijas kārtība""  Zemkopības ministrija       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-1040
TA-723 
Likumprojekts "Grozījumi Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likumā"  Iekšlietu ministrija  D.Trofimovs (Iekšlietu ministrija)  J.Macuka  Izskatīts VSS 
2.2.  VSS-84
TA-795 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Miera ielā 3, Siguldā, pirkšanu"   Iekšlietu ministrija  D.Trofimovs (Iekšlietu ministrija)  I.Bērziņa  Izskatīts VSS 
2.3.  VSS-38
TA-2468 
(2019) Noteikumu projekts "Kultūras pieminekļu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas noteikumi"  Kultūras ministrija  D.Vilsone (Kultūras ministrija)  J.Dambis S.Šķiltere Z.Bruģe V.Narnicka J.Mierkalne  Izskatīts VSS 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.  SAN-59
 
Par Valsts sekretāru 2021.gada 11.februāra sanāksmes protokollēmuma "Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Veccensoņi" Asares pagastā, Aknīstes novadā, nodošanu Aknīstes novada pašvaldības īpašumā"" (prot. Nr.6 23.§) 5.punktā dotā uzdevuma izpildi  Tieslietu ministrija  R.Kronbergs (Tieslietu ministrija)  I.Peipiņa I.Draudiņa I.Bērziņa A.Gricenko K.Ivanova V.Narnicka J.Mierkalne   

Izskatīts vss

3.2.  SAN-62
 
Par Ministru kabineta 2021.gada 28.janvāra sēdes protokollēmuma "Rīkojuma projekts "Par zemes vienību Liepājas pilsētā piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"" (prot. Nr.10 31.§) 4.punktā dotā uzdevuma izpildi  Tieslietu ministrija  R.Kronbergs (Tieslietu ministrija)  I.Bērziņa K.Ivanova A.Gricenko V.Narnicka J.Mierkalne   

Izskatīts vss

3.3.  TA-765  Informatīvais ziņojums "Par kompetenču sadali saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2018.gada 11.decembra direktīvas Nr.2018/2001 par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu ieviešanu"  Ekonomikas ministrija  E.Šaicāns (Ekonomikas ministrija)  A.Ozola K.Sirmā V.Narnicka J.Mierkalne  Izskatīts VSS