Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2021.gada 29.aprīļa darba kārtība (attālināti)(Informējam, ka nākamā Valsts sekretāru sanāksme notiks š.g. 13.maijā)

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2021.gada 26.aprīlī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2021.gada 29.aprīlī
plkst. 9:10 - attālināti

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2021-VSS-391, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības līguma par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību denonsēšanu"  Ārlietu ministrija       
1.2.  2021-VSS-389, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumos Nr.384 "Bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2021-VSS-390, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par nacionālo standartizācijas institūcijas noteikšanu"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2021-VSS-378, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.20 "Kārtība, kādā finanšu iestāde izpilda finanšu kontu pienācīgas pārbaudes procedūras un sniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par finanšu kontiem""  Finanšu ministrija       
1.5.  2021-VSS-379, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par telpu un telpām atbilstošās zemes vienības daļas Eksporta ielā 6, Rīgā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā sociālajam uzņēmumam – sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Telpa bērnam""  Finanšu ministrija       
1.6.  2021-VSS-380, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.433 "Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda pārvaldības un kontroles sistēmas izveides un finanšu vadības un kontroles kārtība""  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2021-VSS-381, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ziņu iekļaušanas un aktualizēšanas kārtība Fizisko personu reģistrā"  Iekšlietu ministrija       
1.8.  VSS-382
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi""  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.9.  2021-VSS-392, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 8.augusta rīkojumā Nr.385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.10.  2021-VSS-393, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Tukuma Raiņa ģimnāzijai"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  VSS-394
 
Pamatnostādņu projekts "Sporta politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam"   Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.12.  VSS-386
 
Pamatnostādņu projekts "Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2021. – 2027.gadam "Kultūrvalsts""  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.13.  2021-VSS-383, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas nolikums"  Labklājības ministrija       
1.14.  2021-VSS-384, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības finanšu instrumenta "Nodarbinātības un sociālās inovācijas programma" finansētā projekta "Sociālo inovāciju kompetences centri – kapacitātes celšana ilgtspējīgai sabiedrībai" īstenošanai""  Labklājības ministrija       
1.15.  VSS-395
 
Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.16.  2021-VSS-396, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.405 "Latvijas valsts karoga likuma piemērošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.17.  2021-VSS-397, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.jūnija noteikumos Nr.424 "Kārtība, kādā atlīdzina kaitējumu trešajai personai vai tās mantai, ja to nodarījis Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģis vai civilās aviācijas gaisa kuģis (vai no tā atdalījies priekšmets), kuru Latvijas Nacionālie bruņotie spēki izmanto militārajām vajadzībām""  Satiksmes ministrija       
1.18.  2021-VSS-398, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Tālvadības pilotu kvalifikācijas noteikumi"  Satiksmes ministrija       
1.19.  2021-VSS-387, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.438 "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi""  Tieslietu ministrija       
1.20.  VSS-388
 
Likumprojekts "Grozījumi Vekseļu likumā"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.21.  VSS-385
 
Likumprojekts "Grozījumi Informācijas atklātības likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.22.  VSS-399
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.23.  2021-VSS-400, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība apdrošinātājam sausuma radīto zaudējumu atlīdzības izmaksu daļējai kompensēšanai"  Zemkopības ministrija       
1.24.  2021-VSS-401, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.222 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 16.pasākuma "Sadarbība" 16.1.apakšpasākumam "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" un 16.2.apakšpasākumam "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā"  Zemkopības ministrija       
1.25.  2021-VSS-402, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā"  Zemkopības ministrija       
1.26.  2021-VSS-403, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra noteikumos Nr.796 "Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības un krustojuma cūku audzētāju organizācijas atzīšanas kārtība, kā arī audzēšanas programmas apstiprināšanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.27.  2021-VSS-404, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 12.maija noteikumos Nr.224 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Kontrole un izpilde"""  Zemkopības ministrija       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-2
TA-831 
Noteikumu projekts "Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs LBN 405-21"  Ekonomikas ministrija  O.Feldmane (Ekonomikas ministrija)    Izskatīts VSS 
2.2.  VSS-3
TA-833 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumos Nr.550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija  O.Feldmane (Ekonomikas ministrija)    Izskatīts VSS 
IV. Slēgtā daļa
3.1.  TA-947  Informatīvais ziņojums "Par pārstāvību lietā pret "Staur Eiendom" AS, "EBO Invest" AS un "Rox Holding" AS"  Satiksmes ministrija  I.Stepanova (Satiksmes ministrija)  L.Priedīte-Kancēviča S.Plūme  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Par Valsts sekretāru sanāksmju organizēšanu maijā    Valsts kanceleja