Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2021.gada 10.jūnija darba kārtība (attālināti)

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2021.gada 4.jūnijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2021.gada 10.jūnijā
plkst. 9:10 - attālināti

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2021-VSS-541, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu nodibinājumam "Rubeņa fonds" piemiņas sienas izveidei"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2021-VSS-542, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.896 "Kārtība, kādā zemessargu nosūta iegūt militāro izglītību vai paaugstināt kvalifikāciju, sedz ar viņa kvalifikācijas paaugstināšanu vai mācībām saistītos izdevumus, un kārtība, kādā zemessargs kompensē militārajai izglītībai vai kvalifikācijas paaugstināšanai izlietotos līdzekļus un atlīdzina aprīkojuma, ekipējuma un formas tērpa atlikušo vērtību, ja līgums par dienestu Zemessardzē tiek izbeigts pirms termiņa""  Aizsardzības ministrija       
1.3.  VSS-551
 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības/Lietuvas Republikas valdības līgumu par solidaritātes pasākumiem gāzes piegādes drošības aizsardzībai"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  VSS-552
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  2021-VSS-543, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par biedrībai un nodibinājumam piederošajām ēkām vai inženierbūvēm, kas netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli""  Finanšu ministrija       
1.6.  VSS-544
 
Informatīvais ziņojums "Par sabiedriskā labuma organizāciju darbību un attīstību"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.7.  2021-VSS-545, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.8.  2021-VSS-546, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība""  Finanšu ministrija       
1.9.  VSS-547
 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts robežsardzes likumā"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  VSS-548
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm nosūta dalībai starptautiskajās misijās un operācijās, un dalības finansēšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.11.  VSS-549
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.675 "Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā""  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.12.  VSS-555
 
Pamatnostādņu projekts "Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.13.  VSS-556
 
Plāna projekts "Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2021. – 2023.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.14.  2021-VSS-557, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 25.augusta noteikumos Nr.538 "Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2021-VSS-553, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P104 Tukums-Auce-Lietuvas robeža pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.16.  2021-VSS-554, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumos Nr.173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.17.  2021-VSS-558, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Graviņas", Dobeles pagastā, Dobeles novadā, daļas pirkšanu valsts vietējā autoceļa V1101 Dobele-Lestene-Tukums pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.18.  VSS-550
 
Konceptuāls ziņojums "Par Darba likuma 131.panta trešās daļas piemērošanu Valsts probācijas dienesta nodarbinātajiem, kuru darbs ir saistīts ar īpašu risku"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.19.  VSS-559
 
Informatīvais ziņojums "Par papildu finanšu līdzekļu piešķiršanu dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības programmas "Putnu gripas uzraudzība" īstenošanai 2021.gadā"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.20.  VSS-560
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumos Nr.776 "Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.21.  VSS-561
 
Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.22.  2021-VSS-562, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumos Nr.60 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide""  Zemkopības ministrija       
1.23.  2021-VSS-540, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veic tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanu"  Valsts kanceleja       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-217
TA-1229 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos Nr.934 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām""   Izglītības un zinātnes ministrija  M.Kosareva (Izglītības un zinātnes ministrija)  D.Kalsone  Izskatīts VSS 
2.2.  VSS-738
TA-175 
(2019) Noteikumu projekts "Adresācijas noteikumi"  Tieslietu ministrija  V.Narnicka (Tieslietu ministrija)  K.Kinča  Izskatīts VSS