Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2021.gada 8.jūlija darba kārtība (attālināti)

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2021.gada 2.jūlijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2021.gada 8.jūlijā
plkst. 9:10 - attālināti

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-637
 
Likumprojekts "Par Ungārijas Aizsardzības ministrijas pievienošanos Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Dānijas Ārlietu ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju un Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamentu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību un Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Dānijas Ārlietu ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju un Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamentu, kā arī Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos funkcionālajām attiecībām"  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.2.  VSS-654
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.158 "Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomes nolikums""  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  2021-VSS-655, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par digitālā augstuma modeļa pamatdatu sagatavošanas un atjaunošanas optimālo ciklu un tā finansiālo ietekmi"  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2021-VSS-656, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par papildu resursiem Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrai, lai nodrošinātu dalību Latvijas Republikas – Lietuvas Republikas valsts robežas redemarkācijas darbos"  Aizsardzības ministrija       
1.5.  VSS-638
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2022.–2024.gadam"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.6.  VSS-639
 
Likumprojekts "Grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.7.  VSS-640
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.530 "Dzelzceļa būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  VSS-641
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumos Nr.550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.9.  VSS-642
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.661 "Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  VSS-643
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.631 "Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.11.  VSS-628
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.12.  VSS-629
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumos Nr.525 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa""  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.13.  VSS-630
 
Informatīvais ziņojums ""Par pievienotās vērtības nodokļa atmaksas kārtības modernizēšanu ceļotājam"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.14.  VSS-631
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma ½ domājamās daļas Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.15.  VSS-632
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Skolas ielā 2A, Salaspilī, nodošanu Salaspils novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.16.  VSS-645
 
Noteikumu projekts "Kuģošanas līdzekļa vajāšanas, apturēšanas, pārbaudes un aizturēšanas kārtība un nosacījumi"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.17.  VSS-635
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 25.jūnija noteikumos Nr.275 "Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.18.  VSS-636
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.19.  VSS-627
 
Likumprojekts "Arhitektūras likums"  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.20.  VSS-633
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumos Nr.372 "Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus""  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.21.  2021-VSS-634, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.600 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.2.pasākuma "Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveidei" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.22.  VSS-647
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Platones ielā 5, Rīgā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.23.  2021-VSS-648, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 30.oktobra rīkojumā Nr.623 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2021.gada budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija       
1.24.  VSS-644
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.224 "Patentu un patentu pieteikumu noteikumi""  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.25.  VSS-646
 
Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.26.  VSS-649
 
Informatīvais ziņojums "Par risinājumiem nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanā neapstrādātai lauksaimniecībā izmantojamai zemei"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.27.  VSS-650
 
Rīkojuma projekts "Par Ropažu novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Juglas ceļa otrais posms" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.28.  VSS-651
 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības piekritību valstij un tās nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.29.  VSS-652
 
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2020.gada 18.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.49 46.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" izstrādes procesā" 8.3.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.30.  VSS-653
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra noteikumos Nr.768 "Prasības veterinārmedicīniskās prakses iestādēm un veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējiem, to reģistrācijas un reģistrācijas anulēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-765
TA-1392 
Likumprojekts "Elektronisko sakaru likums"  Satiksmes ministrija  N.Egle (Satiksmes ministrija)   J.Linkeviča J.Macuka J.Lauks I.Olafsone I.Peipiņa A.Aļošina D.Stepiņa T.Lūse I.Smirnova U.Reimanis J.Lūsvere I.Birziņš J.Miķelsons L.Lamba A.Čerņakovs-Neimarks A.Latišenko D.Brūklītis M.Spička R.Šutko A.Žīgure I.Začeste G.Ozols A.Vāvere G.Krasovskis  Izskatīts VSS 
2.2.  VSS-808
TA-1491 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 200 – 20 "Vispārīgas prasības būvēm""  Ekonomikas ministrija  I.Beināre (Ekonomikas ministrija)  O.Feldmane A.Salmiņš  Izskatīts VSS 
2.3.  VSS-116
TA-1442 
Informatīvais ziņojums "Par samazinātu darbaspēka nodokļu likmju piemērošanu sezonālajos darbos nodarbināto ienākumam"  Finanšu ministrija  A.Kaļāne (Finanšu ministrija)  A.Orehova L.Matveja M.Trons  Izskatīts VSS 
2.4.  VSS-396
TA-1468 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.405 "Latvijas valsts karoga likuma piemērošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  T.Vectirāns (Satiksmes ministrija)    Izskatīts VSS