Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2009.gada 9.aprīļa darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2009.gada 3.aprīlī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2009.gada 9.aprīlī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2009-VSS-594, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienības "Dzelzceļa sliežu pievadceļi" Lielvārdē, Lielvārdes novadā Ogres rajonā, saglabāšanu valsts īpašumā Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2009-VSS-595, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Jaunatnes konsultatīvās padomes personālsastāvu"  Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija       
1.3.  2009-VSS-596, Programmas projekts  Jaunatnes politikas valsts programmas projekts 2009.–2013.gadam  Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija       
1.4.  2009-VSS-597, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumos Nr.608 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Nevalstisko organizāciju fonda grantu shēmas "NVO kapacitātes stiprināšanas programma" apakšprojektu iesniegumu trešā un ceturtā atklātā konkursas nolikums""  Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija       
1.5.  2009-VSS-598, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts ""Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumos Nr.609 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Nevalstisko organizāciju fonda grantu shēmas "NVO darbības atbalsta programma" apakšprojektu iesniegumu trešā un ceturtā atklātā konkursas nolikums""  Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija       
1.6.  2009-VSS-599, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumos Nr.610 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Nevalstisko organizāciju fonda grantu shēmas "NVO projektu programma" apakšprojektu iesniegumu trešā un ceturtā atklātā konkursas nolikums""  Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija       
1.7.  VSS-600
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 17.marta rīkojumā Nr.140 "Par Sabiedriskā labuma komisiju""  Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija       
1.8.  2009-VSS-557, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu ieguldīšanu akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā"  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2009-VSS-564, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra noteikumos Nr.792 "Kārtība, kādā veicama valsts vai pašvaldību īpašuma privatizācija, izmantojot ieguldīšanas metodi""  Ekonomikas ministrija       
1.10.  2009-VSS-565, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.291 "Noteikumi par nodokļu maksājumu parādu kapitalizācijas rezultātā izveidojušos kapitāla daļu pārdošanu""  Ekonomikas ministrija       
1.11.  2009-VSS-566, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumos Nr.770 "Kārtība, kādā veicama privatizācija ar privātā kapitāla piesaistīšanas metodi""  Ekonomikas ministrija       
1.12.  2009-VSS-567, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumos Nr.71 "Privatizācijas sertifikātu piešķiršanas un privatizācijas sertifikātu kontu atvēršanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.13.  2009-VSS-568, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.14.  2009-VSS-569, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.15.  2009-VSS-570, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.16.  2009-VSS-571, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Armēnijas Republikas valdības ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības līgumu"  Ekonomikas ministrija       
1.17.  2009-VSS-572, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.239 "Finanšu ministrijas nolikums""  Finanšu ministrija       
1.18.  2009-VSS-573, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts "Bezmantinieka manta un rīcība ar to kreditoru prasījumu apmierināšanai"  Finanšu ministrija       
1.19.  2009-VSS-574, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums par iespējamajiem risinājumiem, vienkāršojot ar internetbankas starpniecību par budžeta iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem veikto maksājumu atzīšanu  Finanšu ministrija       
1.20.  VSS-603
 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Iekšlietu ministrija       
1.21.  2009-VSS-604, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par veidlapas saturu un formu ziņu, atbildes, kā arī lūguma sniegt ziņas nosūtīšanai"  Iekšlietu ministrija       
1.22.  2009-VSS-605, MK noteikumu projekts  Noteikumi par pabalsta, kompensācijas un izdevumu par dzīvojamās telpas īri un komunālajiem pakalpojumiem apmēru Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi, kuras ārvalstī apsargā Latvijas Republikas vēstniecību vai pārstāvniecību, kā arī kārtību, kādā sedz ar minēto amatpersonu uzturēšanos ārvalstī saistītos izdevumus  Iekšlietu ministrija       
1.23.  VSS-606
 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Iekšlietu ministrija       
1.24.  VSS-607
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Policijas akadēmijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Iekšlietu ministrija       
1.25.  2009-VSS-610, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās būves Zvejnieku alejā 2/4, Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Iekšlietu ministrija       
1.26.  2009-VSS-608, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Starptautiskās Praktiskās psiholoģijas augstskolas Satversmes apstiprināšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.27.  2009-VSS-609, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 28.decembra noteikumos Nr.439 "Kārtība, kādā veicama obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu uzskaite""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.28.  2009-VSS-611, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.29.  2009-VSS-563, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 30.augusta rīkojumā Nr.661 "Par publiska nodibinājuma "Valsts kultūrkapitāla fonds" padomi""  Kultūras ministrija       
1.30.  2009-VSS-554, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 3.jūnija noteikumos Nr.291 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem""  Labklājības ministrija       
1.31.  2009-VSS-601, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā sniedzami ziņojumi par Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu finansēto projektu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un atgūstami neatbilstoši veiktie izdevumi"   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
1.32.  VSS-602
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 31.maija noteikumos Nr.367 "Noteikumi par detālplānojuma izstrādes līgumu un detālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
1.33.  2009-VSS-555, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā"  Satiksmes ministrija       
1.34.  2009-VSS-556, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par nacionālo radiofrekvenču plānu"  Satiksmes ministrija       
1.35.  2009-VSS-560, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 6.marta rīkojumā Nr.134 "Par papildu finansējuma piešķiršanu Kohēzijas fonda projektam 2005/LV/16/C/PT/003 "Liepājas ostas pievedceļu rekonstrukcija Latvijā"""  Satiksmes ministrija       
1.36.  2009-VSS-561, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 1998.gada 17.jūnija rīkojuma Nr.310 "Par Dzelzceļu sadarbības organizācijas dalībnieku valstu konteineru īpašnieku nolīgumu par universālo lieltonnāžas konteineru izmantošanu starptautiskajā dzelzceļa satiksmē” atcelšanu"  Satiksmes ministrija       
1.37.  2009-VSS-562, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 14.februāra rīkojumā Nr.64 "Par Pamatnostādnēm valsts 2.šķiras autoceļu sakārtošanai novadu atbalstam 2008.-2015.gadam""  Satiksmes ministrija       
1.38.  2009-VSS-590, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Samaksas noteikumi par Valsts zemes dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem"  Tieslietu ministrija       
1.39.  VSS-591
 
Likumprojekts "Datu valsts inspekcijas likums"  Tieslietu ministrija       
1.40.  2009-VSS-592, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā"  Tieslietu ministrija       
1.41.  2009-VSS-593, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.307 "Noteikumi par Adrešu klasifikatoru""  Tieslietu ministrija       
1.42.  2009-VSS-558, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā"  Veselības ministrija       
1.43.  2009-VSS-559, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.376 "Zāļu reģistrēšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.44.  VSS-575
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.696 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākuma "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" apakšpasākumam "Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas"""  Zemkopības ministrija       
1.45.  2009-VSS-576, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.754 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Tūrisma aktivitāšu veicināšana"""  Zemkopības ministrija       
1.46.  2009-VSS-577, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.300 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)"""  Zemkopības ministrija       
1.47.  VSS-578
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.668 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākumam "Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai"""  Zemkopības ministrija       
1.48.  VSS-579
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.938 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu kompensāciju maksājumu veidā pasākumam "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem"""  Zemkopības ministrija       
1.49.  2009-VSS-580, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.299 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija"""  Zemkopības ministrija       
1.50.  2009-VSS-581, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumos Nr.716 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Ražotāju grupas"""  Zemkopības ministrija       
1.51.  VSS-582
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.755 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana"""  Zemkopības ministrija       
1.52.  VSS-583
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1081 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Arodapmācības un informācijas pasākumi" aktivitātē "Arodapmācības"""  Zemkopības ministrija       
1.53.  2009-VSS-584, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.33 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā" un pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā"""  Zemkopības ministrija       
1.54.  2009-VSS-585, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Dzīvnieku kapsētu iekārtošanas, reģistrācijas, uzturēšanas, darbības izbeigšanas un likvidēšanas kārtība un aizsargjoslu ap dzīvnieku kapsētām noteikšanas metodika"  Zemkopības ministrija       
1.55.  2009-VSS-586, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 10.janvāra rīkojumā Nr.8 "Par Pārtikas padomi""  Zemkopības ministrija       
1.56.  2009-VSS-587, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.255 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros""  Zemkopības ministrija       
1.57.  2009-VSS-588, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 19.februāra rīkojumā Nr.71 "Par Farmācijas nacionālā regulējuma koncepciju""  Zemkopības ministrija       
1.58.  2009-VSS-589, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par references laboratorijas statusa piešķiršanas un akreditācijas kārtību, funkcijām un pienākumiem, kā arī par references laboratoriju iekārtām un aprīkojumam noteiktajām prasībām"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2009-VSS-1613, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no neapbūvēta zemesgabala "Valsts mežs – 4064-2", Iecavas novads, Bauskas rajons"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  VSS-1602
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 16.decembra rīkojumā Nr.804 "Par Administratīvi teritoriālās reformas padomi""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-1690
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Valmierā, Leona Paegles ielā 9, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1118
TA-239 
Likumprojekts "Ģeotelpiskās informācijas likums"  Aizsardzības ministrija  D.Giluce (Aizsardzības ministrija)    Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  TA-740  Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu   Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu