Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2009.gada 30.aprīļa darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2009.gada 24.aprīlī
 27.aprīlī plkst.8:30 precizēta

 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2009.gada 30.aprīlī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-704
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Flotes ielā 6/8, Rīgā, daļas saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  VSS-705
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""  Aizsardzības ministrija       
1.3.  VSS-706
 
Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.4.  VSS-695
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Ārlietu ministrija       
1.5.  2009-VSS-682, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministreu kabineta 2008.gada 29.janvāra noteikumos Nr.45 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes""  Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija       
1.6.  2009-VSS-670, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.584 "Kases operāciju uzskaites noteikumi""  Finanšu ministrija       
1.7.  2009-VSS-671, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.583 "Uzņēmuma mantas, arī prasījumu un saistību novērtēšana grāmatvedībā un atspoguļošana finanšu pārskatos, ja uzņēmuma vai tā struktūrvienības darbība tiek izbeigta""  Finanšu ministrija       
1.8.  2009-VSS-672, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju""  Finanšu ministrija       
1.9.  2009-VSS-673, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par de minimis un cita ierobežota apmēra atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem un de minimis un cita ierobežota apmēra atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību"  Finanšu ministrija       
1.10.  2009-VSS-674, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par reģionālās attīstības atbalstu Latvijas Republikā līdz 2013.gadam"  Finanšu ministrija       
1.11.  2009-VSS-675, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumos Nr.525 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa""  Finanšu ministrija       
1.12.  2009-VSS-696, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību civilās aizsardzības komisiju sarakstu, komisiju darbības teritoriju un to izveidošanas kārtību"  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2009-VSS-697, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Pašvaldības civilās aizsardzības komisijas paraugnolikums"  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2009-VSS-698, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.986 "Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas un deklarācijas iesnieguma veidlapām un deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību""  Iekšlietu ministrija       
1.15.  2009-VSS-699, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Iekšlietu ministrija       
1.16.  2009-VSS-700, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 9.maija rīkojumā Nr.254 "Par Programmu mūžizglītības politikas pamatnostādņu 2007.–2013.gadam ieviešanai 2008.–2010.gadā""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.17.  2009-VSS-701, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Programmā mūžizglītības politikas pamatnostādņu 2007.–2013.gadam ieviešanai 2008.–2010.gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.18.  2009-VSS-702, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Mūžizglītības politikas pamatnostādnēs 2007.–2013.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.19.  2009-VSS-703, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.200 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.1.aktivitāti "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana"""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.20.  2009-VSS-683, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 12.decembra noteikumos Nr.431 "Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām""  Labklājības ministrija       
1.21.  2009-VSS-684, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumos Nr.372 "Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus""  Labklājības ministrija       
1.22.  VSS-685
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos Nr.205 "Apdrošināšanas iemaksu algas indeksa aprēķināšanas un vecuma pensijas kapitāla aktualizācijas kārtība""  Labklājības ministrija       
1.23.  2009-VSS-710, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums par Aizsargjoslu likumā ietverto normu integrēšanu citos normatīvajos aktos  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
1.24.  2009-VSS-707, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.143 "Beramkravu kuģu drošas kraušanas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.25.  2009-VSS-708, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi"  Satiksmes ministrija       
1.26.  VSS-709
 
Informatīvais ziņojums par projekta "Autoceļš E67/A4 Rīgas apvedceļš" īstenošanu valsts un privātās partnerības programmas ietvaros  Satiksmes ministrija       
1.27.  2009-VSS-686, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Civilstāvokļa aktu likumā"  Tieslietu ministrija       
1.28.  2009-VSS-687, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā"  Tieslietu ministrija       
1.29.  2009-VSS-688, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Eiropas Padomes konvenciju par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, kā arī šo līdzekļu meklēšanu, izņemšanu un konfiskāciju"  Tieslietu ministrija       
1.30.  2009-VSS-689, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā"  Tieslietu ministrija       
1.31.  2009-VSS-690, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Tieslietu ministrija       
1.32.  2009-VSS-691, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Operatīvās darbības likumā"  Tieslietu ministrija       
1.33.  2009-VSS-692, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"  Tieslietu ministrija       
1.34.  2009-VSS-693, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sistēmas darbību Latvijā (no 2005.gada 1.jūnija līdz 2008.gada 31.decembrim)  Tieslietu ministrija       
1.35.  2009-VSS-694, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2010.gadam"  Tieslietu ministrija       
1.36.  2009-VSS-681, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.janvāra noteikumos Nr.43 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Veselība" otrā individuālo projektu atklāta konkursa nolikums""  Veselības ministrija       
1.37.  2009-VSS-676, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par ierobežojumiem zāļu lietošanā dzīvniekiem, kā arī ārstēto dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu apriti"  Zemkopības ministrija       
1.38.  2009-VSS-677, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību par atļaujas izsniegšanu komersantam tirdzniecībai ar mājas (istabas) dzīvniekiem"  Zemkopības ministrija       
1.39.  2009-VSS-678, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.40.  2009-VSS-679, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Svaigu augļu un dārzeņu kvalitātes, klasifikācijas un marķējuma prasības"  Zemkopības ministrija       
1.41.  2009-VSS-680, Ziņojums zināšanai  Informatīvais ziņojums par priekšlikumiem administratīvā sloga samazināšanai pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas jomā   Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1718
 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (193.saraksts)"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.2.  VSS-1740
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 24.janvāra rīkojumā Nr.48 "Par Latvijas Nacionālās operas konsultatīvo padomi""  Kultūras ministrija  Kultūras ministirja    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-658
 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1030
TA-195 
Likumprojekts "Valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas likums"  Ministru prezidents  M.Brencis (Finanšu ministrija)  A.Milzarājs  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  TA-1240  Par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
4.2.    Par Latvijai prioritāriem jautājumiem Zviedrijas un Spānijas prezidentūru laikā    I.Juhansone (Ārlietu ministrija)     
Skatīt protokolu