Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2009.gada 3.septembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2009.gada 28.augustā 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2009.gada 3.septembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2009-VSS-1296, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 9.februāra rīkojumā Nr.96 "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām ārvalstīs 2009.gadā""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2009-VSS-1297, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Aizsardzības īpašumu valsts aģentūras likvidāciju un Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra izveidi"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2009-VSS-1281, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā īsteno granta projektu konkursus"  Ārlietu ministrija       
1.4.  2009-VSS-1299, Likumprojekts  Likumprojekts "Būvniecības likums"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2009-VSS-1300, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Standartizācijas likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2009-VSS-1301, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas sertifikācijas centrs" nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2009-VSS-1302, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2010.gadam"  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2009-VSS-1277, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes izstrādā, Finanšu ministrija izvērtē un finanšu ministrs apstiprina ministriju pieprasījumus par apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem"  Finanšu ministrija       
1.9.  2009-VSS-1278, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.janvāra rīkojumā Nr.1 "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu Rīgā""  Finanšu ministrija       
1.10.  2009-VSS-1279, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu (41.saraksts)"   Finanšu ministrija       
1.11.  2009-VSS-1280, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Rīgā, Elizabetes ielā 81, domājamo daļu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.12.  2009-VSS-1294, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem""  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2009-VSS-1295, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumos Nr.86 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta atalgojuma sistēmu un amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm""  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2009-VSS-1298, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2002.gada 19.februāra noteikumu Nr.79 "Dzimumu līdztiesības padomes nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Labklājības ministrija       
1.15.  2009-VSS-1303, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir un izlieto vienreizēju dotāciju pašvaldību infrastruktūras attīstībai"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
1.16.  2009-VSS-1304, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā sagatavojami un iesniedzami dokumenti administratīvi teritoriālā iedalījuma un apdzīvoto vietu statusa noteikšanas jautājumu izlemšanai"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
1.17.  2009-VSS-1282, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumos Nr.846 "Noteikumi par autoostu reģistrācijas kārtību, autoostās obligāti sniedzamajiem pakalpojumiem un kārtību, kādā autobusi iebrauc un stāv autoostas teritorijā""  Satiksmes ministrija       
1.18.  2009-VSS-1283, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par gadījumiem, kādos valsts autoceļu īpašnieks vai dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs dod atļauju būvniecībai aizsargjoslās gar autoceļiem un dzelzceļiem"  Satiksmes ministrija       
1.19.  2009-VSS-1290, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumos Nr.783 "Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padomes nolikums""  Vides ministrija       
1.20.  2009-VSS-1291, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.243 "Prasības nolietotu transportlīdzekļu pārstrādei un vides prasības apstrādes uzņēmumiem""  Vides ministrija       
1.21.  2009-VSS-1292, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Vides pārraudzības valsts biroja sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"  Vides ministrija       
1.22.  2009-VSS-1293, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos""  Vides ministrija       
1.23.  2009-VSS-1284, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas programmā 2007.–2013.gadam"  Zemkopības ministrija       
1.24.  2009-VSS-1285, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai un publicē informāciju par atbalsta saņēmējiem""  Zemkopības ministrija       
1.25.  2009-VSS-1286, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai nepieciešamajiem dokumentiem un šīs sabiedrības atbilstības izvērtēšanu atbalsta piešķiršanai"  Zemkopības ministrija       
1.26.  2009-VSS-1287, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 26.februāra noteikumos Nr.86 "Pārtikas padomes nolikums""  Zemkopības ministrija       
1.27.  2009-VSS-1288, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par lauku saimniecību uzskaites datu tīklu"  Zemkopības ministrija       
1.28.  2009-VSS-1289, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kultūraugu ražības prognozēšanas, lauksaimniecības statistikas izlases apsekojumu veikšanas un bruto seguma aprēķināšanas kārtība"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-266
 
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-288
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā, Kāpu prospektā 6, ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitālā"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.3.  VSS-245
 
Informatīvais ziņojums par nepieciešamo finansējumu ugunsdrošības nodrošināšanai izglītības iestāžu dienesta viesnīcās  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-27
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""  Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija  Labklājības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  VSS-333
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumos Nr.565 "Kārtība, kādā izsniedzama atļauja šautuvju (šaušanas stendu) izveidošanai un darbībai, un šautuvju (šaušanas stendu) izmantošanas kārtība""  Labklājības ministrija  Labklājības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.6.  VSS-247
 
Noteikumu projekts "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.7.  2009-VSS-350, SAN-3082, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Stompaku purvi" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides ministrija  Vides ministrija     
2.8.  VSS-250
 
Likumprojekts "Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā"  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Izskatīts VSS 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1962
TA-1837 
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu, Ugāles pagasts, Ventspils rajons"  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  E.Rorbaka  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  TA-3054  Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu   Valsts kontrole  Valsts kontrole    Izskatīts VSS 
4.2.  TA-2858  Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu   Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu