Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2010.gada 4.marta darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2010.gada 26.februārī
precizēta 2010.gada 3.martā plkst.9:30
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2010.gada 4.martā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2010-VSS-300, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Latgales ielā 242B, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu Ludzas novada pašvaldības īpašumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2010-VSS-319, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Ezermalas ielā 34, Rīgā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2010-VSS-320, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no zemesgabala "Mežs", Skujenes pagastā, Amatas novadā"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2010-VSS-292, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 23.jūlija rīkojumā Nr.423 "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitālā""  Finanšu ministrija       
1.5.  2010-VSS-293, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 30.oktobra rīkojumā Nr.659 "Par valsts nekustamā īpašuma Beļģijas Karalistē, Briselē, Avenue des Arts 23, ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitālā""  Finanšu ministrija       
1.6.  2010-VSS-294, Likumprojekts  Likumprojekts "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums"  Finanšu ministrija       
1.7.  2010-VSS-295, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par biedrībām un nodibinājumiem, kas 2011.gadā atbrīvoti no nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem par tiem piederošajām ēkām un inženierbūvēm"  Finanšu ministrija       
1.8.  2010-VSS-296, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 25.marta noteikumos Nr.173 "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo atsevišķus tabakas izstrādājumus""  Finanšu ministrija       
1.9.  2010-VSS-297, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums par nepieciešamību normatīvajos aktos definēt terminu "ārzona"  Finanšu ministrija       
1.10.  VSS-298
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu""  Finanšu ministrija       
1.11.  2010-VSS-299, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem"  Finanšu ministrija       
1.12.  2010-VSS-316, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas un drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtība"  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2010-VSS-317, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra noteikumos Nr.775 "Pasu noteikumi""  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2010-VSS-318, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par robežkontroles pagaidu atjaunošanu uz iekšējām robežām"  Iekšlietu ministrija       
1.15.  2010-VSS-312, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.571 "Ceļu satiksmes noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.16.  2010-VSS-313, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Adatu ielā 2, Kuldīgas pilsētā, saglabāšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2010-VSS-314, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 23.augusta noteikumos Nr.616 "Drošības apliecības izsniegšanas, anulēšanas un darbības apturēšanas kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.18.  2010-VSS-315, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Adatu ielā 5, Kuldīgas pilsētā, saglabāšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.19.  2010-VSS-301, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"  Tieslietu ministrija       
1.20.  2010-VSS-290, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.354 "Noteikumi par būtiskajām prasībām kosmētikas līdzekļiem un to uzraudzības kārtību""  Veselības ministrija       
1.21.  2010-VSS-307, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās" nolikums"  Vides ministrija       
1.22.  2010-VSS-308, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Atvaru ielā 5, Pļaviņās, nodošanu Iekšlietu ministrijas valdījumā"  Vides ministrija       
1.23.  2010-VSS-309, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 25.janvāra rīkojumā Nr.44 "Par peldvietu un jahtu ostu atbilstības novērtējuma komisiju""  Vides ministrija       
1.24.  2010-VSS-310, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija noteikumos Nr.406 "Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika""  Vides ministrija       
1.25.  2010-VSS-311, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Gaujas nacionālā parka likumā"  Vides ministrija       
1.26.  2010-VSS-302, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.255 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros""  Zemkopības ministrija       
1.27.  2010-VSS-303, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.jūlija noteikumos Nr.606 "Veterinārās prasības to dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un pārstrādātu produktu apritei, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam""  Zemkopības ministrija       
1.28.  2010-VSS-304, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.457 "Noteikumi par kārtību, kādā ģenētiski modificētos organismus izplata vidē vai tirgū, monitoringa un atļaujas izsniegšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā sniedzama informācija par ģenētiski modificēto organismu apriti, un sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesā""  Zemkopības ministrija       
1.29.  2010-VSS-305, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Higiēnas prasības augu izcelsmes produktu primārajai ražošanai un tiešajai piegādei galapatērētājam nelielā apjomā"  Zemkopības ministrija       
1.30.  2010-VSS-306, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta rīkojumā Nr.575 "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Agroķīmisko pētījumu centrs" likvidāciju""  Zemkopības ministrija       
1.31.  2010-VSS-291, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts "Informācijas par lobētājiem publiskās pieejamības nodrošināšana"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2010-VSS-1206, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par tirdzniecības organizēšanas kārtību ar pašvaldību saskaņojamos tirdzniecības veidos"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  VSS-1210
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.februāra noteikumos Nr.158 "Speciālo aviācijas darbu licencēšanas kārtība""  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-828
 
Noteikumu projekts "Dabas parka "Pape" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides ministrija  Vides ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1755
TA-439 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumos Nr.46 "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām darbībām, mednieku un medību vadītāju eksāmeniem un medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu aprēķinu""  Zemkopības ministrija  A.Ozols (Zemkopības ministrija)    Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    Valsts kanceleja     
4.2.    Par sociālo mediju izmantošanu valsts pārvaldē (informācija Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas organizētās e-prasmju nedēļas ietvaros)    U.Pāvuls (SIA "Energise" vadītājs, Latvijas Universitātes docents)     
Skatīt protokolu