Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2010.gada 1.jūlija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2010.gada 22.jūnijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2010.gada 1.jūlijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2010-VSS-753, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību Rīgā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"  Finanšu ministrija       
1.2.  2010-VSS-754, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par informācijas par vidējiem darba ienākumiem un deklarētajiem gada apliekamajiem ienākumiem apkopošanu, sagatavošanu un publicēšanu"   Finanšu ministrija       
1.3.  2010-VSS-755, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Vienkāršoto akcīzes preču pavaddokumentu aprites un kontroles kārtība"  Finanšu ministrija       
1.4.  2010-VSS-756, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.5.  2010-VSS-757, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.6.  2010-VSS-758, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par būves Šmerļa ielā 5, Rīgā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija       
1.7.  2010-VSS-759, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par mācību kuģa "Afanasijs Ņikitins" atsavināšanu"   Finanšu ministrija       
1.8.  2010-VSS-777, MK sēdes protokollēmuma projekts  Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.55 8.§) "Noteikumu projekts "Rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēmas darbības kārtība"" doto uzdevumu izpildi"  Finanšu ministrija       
1.9.  2010-VSS-760, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 30.augusta rīkojumā Nr.444 "Par pārstāvju norīkošanu Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas jauktajā komisijā valsts robežas atjaunošanai dabā""  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2010-VSS-763, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2010-VSS-764, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 8.decembra rīkojumā Nr.826 "Par Juglas sanatorijas internātpamatskolas reorganizāciju""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2010-VSS-776, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību""  Labklājības ministrija       
1.13.  2010-VSS-779, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par vienota autentifikācijas mehānisma ieviešanas iespējām valsts informācijas sistēmās"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
1.14.  2010-VSS-748, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.15.  2010-VSS-752, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas apmēru par pārvadātāja licences izsniegšanu kravu pārvadājumiem un pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu"  Satiksmes ministrija       
1.16.  2010-VSS-778, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par klasificētās informācijas apmaiņu un savstarpēju aizsardzību"  Tieslietu ministrija       
1.17.  2010-VSS-761, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par atzinuma par ūdens apgādes sistēmā konstatēto apdraudējumu cilvēku veselībai un korektīvajiem pasākumiem sagatavošanu"  Veselības ministrija       
1.18.  VSS-762
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.523 "Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai""  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.19.  2010-VSS-768, MK noteikumu projekts (tehniskie)  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumu Nr.1076 "Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūras nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem""   Veselības ministrija       
1.20.  2010-VSS-749, MK noteikumu projekts (tehniskie)  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.184 "Prasības darbībām ar biocīdiem""  Vides ministrija       
1.21.  2010-VSS-750, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Prasības savvaļas sugas dzīvnieku turēšanai zooloģiskajā dārzā un prasības zooloģiskā dārza izveidošanai un reģistrācijai"  Vides ministrija       
1.22.  2010-VSS-751, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Nemedījamo sugu indivīdu iegūšanas, Latvijas dabai neraksturīgo savvaļas sugu ieviešanas (introdukcijas), kā arī agrāk izzudušu sugu populācijas atjaunošanas dabā (reintrodukcijas) atļauju izsniegšanas kārtība"  Vides ministrija       
1.23.  2010-VSS-765, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumos Nr.78 Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai""  Zemkopības ministrija       
1.24.  2010-VSS-766, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.253 "Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu""  Zemkopības ministrija       
1.25.  2010-VSS-767, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā organizē un veic šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi un pieņem lēmumu par šķirnes pārbaudes rezultātu atzīšanu"  Zemkopības ministrija       
1.26.  2010-VSS-769, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums"  Zemkopības ministrija       
1.27.  2010-VSS-770, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicamas darbības ar izmēģinājumu dzīvniekiem, un to labturības prasības"  Zemkopības ministrija       
1.28.  2010-VSS-771, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā novērtējama mājputnu gaļas un olu atbilstība klasifikācijas un kvalitātes prasībām"   Zemkopības ministrija       
1.29.  VSS-772
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.515 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.30.  2010-VSS-773, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.33 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā""  Zemkopības ministrija       
1.31.  2010-VSS-774, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.937 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā aktivitātei "Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā""  Zemkopības ministrija       
1.32.  2010-VSS-775, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par barības sastāvdaļu kategorijām, ko norāda mājas (istabas) dzīvnieku barības maisījumu marķējumā"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1801
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"   Kultūras ministrija  Kultūras ministrija    Izsludināts TA projekts 
2.2.  VSS-1790
 
Noteikumu projekts "Valsts informācijas sistēmas drošības pārvaldnieka apmācību un zināšanu pārbaudes kārtība, kā arī sertifikāta izsniegšanas, atjaunošanas, darbības izbeigšanas un anulēšanas kārtība"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija    Izsludināts TA projekts 
2.3.  VSS-1781
 
Likumprojekts "Par Nairobi 2007.gada Starptautisko konvenciju par kuģu vraku aizvākšanu"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Izsludināts TA projekts 
2.4.  VSS-1782
 
Rīkojuma projekts "Par valsts reģionālā autoceļa P122 Ventspils - Piltene posma 6,106. – 7,276. km nodošanu Ventspils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.5.  VSS-1783
 
Rīkojuma projekts "Par valsts autoceļa V239 Sedas stacija – Strenči posma 2,842. – 3,845. km nodošanu Strenču novada Strenču pilsētas pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.6.  VSS-1784
 
Rīkojuma projekts "Par valsts autoceļu posmu nodošanu Balvu pilsētas pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.7.  VSS-1760
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" pamatkapitālā"  Vides ministrija  Vides ministrija    Izsludināts TA projekts 
2.8.  VSS-1787
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1014 "Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība""  Vides ministrija  Vides ministrija    Izsludināts TA projekts 
2.9.  VSS-361
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valstij piederošo polderu sūkņu staciju un inženierbūvju ekspluatācijai un uzturēšanai nepieciešamajiem aprēķiniem un maksājumiem"  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Izsludināts TA projekts 
2.10.  VSS-629
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.decembra rīkojumā Nr.928 "Par valsts nekustamās un kustamās mantas pārņemšanu""  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Izsludināts TA projekts 
2.11.  VSS-671
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1203 "Reģistrēto dzīvnieku datubāzēs esošās informācijas izmantošanas kārtība""  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Izsludināts TA projekts 
2.12.  2010-VSS-1780, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija     
2.13.  VSS-1803
 
Noteikumu projekts "Veterinārmedicīniskās prakses sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība"  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Izsludināts TA projekts 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-156
TA-1559 
Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"  Finanšu ministrija  M.Brencis (Finanšu ministrija)    Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-148
TA-1560 
Likumprojekts "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā"  Finanšu ministrija  M.Brencis (Finanšu ministrija)    Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-155
TA-1561 
Likumprojekts "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"  Finanšu ministrija  M.Brencis (Finanšu ministrija)    Izskatīts VSS 
3.4.  VSS-154
TA-1562 
Likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā"  Finanšu ministrija  M.Brencis (Finanšu ministrija)    Izskatīts VSS 
3.5.  VSS-150
TA-1563 
Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā"  Finanšu ministrija  M.Brencis (Finanšu ministrija)    Izskatīts VSS 
3.6.  VSS-149
TA-1564 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām""  Finanšu ministrija  M.Brencis (Finanšu ministrija)    Izskatīts VSS 
3.7.  VSS-152
TA-1567 
Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"  Finanšu ministrija  M.Brencis (Finanšu ministrija)    Izskatīts VSS 
3.8.  VSS-153
TA-1569 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām""  Finanšu ministrija  M.Brencis (Finanšu ministrija)    Izskatīts VSS 
3.9.  VSS-151
TA-1570 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā"  Finanšu ministrija  M.Brencis (Finanšu ministrija)    Izskatīts VSS 
3.10.  VSS-188
TA-1585 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.829 "Noteikumi par dienas centru, grupu māju (dzīvokļu) un pusceļa māju izveidošanas un uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu""  Labklājības ministrija  J.Jēkabsons (Labklājības ministrija)  E.Korčagins  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Civildienesta attīstības tendences Eiropas Savienības dalībvalstīs (27)    G.Veismane (Valsts kanceleja)     
4.2.    Par plānoto valsts budžeta izdevumu apguvi līdz 2010.gada 31.maijam Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu ietvaros    I.Āboliņa (Finanšu ministrija)  S.Dolbunova   
4.3.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    Valsts kanceleja     
Skatīt protokolu