Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2011.gada 20.janvāra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2011.gada 14.janvārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2011.gada 20.janvārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2011-VSS-60, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedz, pārreģistrē, aptur un anulē speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai un maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju, kā arī prasības kapitālsabiedrībai speciālās atļaujas (licences) saņemšanai"  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2011-VSS-61, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016-03 "Būvakustika""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2011-VSS-62, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai apbūvētu zemesgabalu Vestienas ielas sarkanajās līnijās"   Ekonomikas ministrija       
1.4.  2011-VSS-63, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts zemesgabala Vestienas ielas sarkanajās līnijās, Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2011-VSS-41, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.918 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana""   Finanšu ministrija       
1.6.  2011-VSS-42, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.855 "Noteikumi par Eiropas Savienības dalībvalstu, Šveices Konfederācijas, Turcijas un Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilnvaroto un neatkarīgo proves uzraudzības iestāžu sarakstu, kārtību, kādā šīs proves uzraudzības iestādes iekļaujamas sarakstā, un kārtību, kādā atzīstami šo proves uzraudzības iestāžu zīmogi vai proves zīmogi""  Finanšu ministrija       
1.7.  2011-VSS-43, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.419 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu""  Finanšu ministrija       
1.8.  2011-VSS-44, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību ilgtermiņa saistībām"  Finanšu ministrija       
1.9.  2011-VSS-45, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1152 "Kārtība finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanai, publiskās un privātās partnerības līguma veida noteikšanai un atzinuma par finanšu un ekonomiskajiem aprēķiniem sniegšanai""  Finanšu ministrija       
1.10.  2011-VSS-46, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1216 "Noteikumi par uzraudzības institūcijas darbību un publiskā partnera vai tā pārstāvja līguma izpildes pārskata sniegšanu""  Finanšu ministrija       
1.11.  2011-VSS-39, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ārzemnieka piespiedu izraidīšanas kārtība, izbraukšanas rīkojuma un lēmuma par ārzemnieka piespiedu izraidīšanu standarta veidlapas paraugi, kā arī izceļošanas dokumenta paraugs un tā izsniegšanas kārtība"   Iekšlietu ministrija       
1.12.  2011-VSS-40, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbiem nepieciešamajām iekārtām, speciālo un tehnisko aprīkojumu un tā normām"  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2011-VSS-36, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par kosmosa tehnoloģiju attīstību un kosmosa rīcībpolitikas veidošanu valstī"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  VSS-37
 
Likumprojekts "Grozījums Izglītības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.15.  VSS-38
 
Likumprojekts "Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.16.  2011-VSS-47, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas nolikums"  Labklājības ministrija       
1.17.  2011-VSS-49, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.539 "Bīstamo kravu pārvadāšanai pa dzelzceļu paredzēto cisternu un konteineru atbilstības novērtēšanas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.18.  2011-VSS-50, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Gaisa telpas pārvaldības kārtība, kā arī gaisa telpas struktūra un tās mainīšanas kārtība"  Satiksmes ministrija       
1.19.  2011-VSS-51, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) – Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.20.  2011-VSS-52, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.872 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršruta tīkla maršrutos""  Satiksmes ministrija       
1.21.  2011-VSS-48, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.184 "Prasības darbībām ar biocīdiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  2011-VSS-58, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Babītes ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.23.  2011-VSS-59, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Dziļezers un Riebezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  2011-VSS-53, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra noteikumos Nr.178 "Trakumsērgas profilakses un apkarošanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.25.  2011-VSS-54, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.514 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība kompensāciju maksājumu veidā zivsaimniecības attīstības pasākumam "Sociāli ekonomiskie pasākumi"""  Zemkopības ministrija       
1.26.  2011-VSS-55, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.33 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"""  Zemkopības ministrija       
1.27.  2011-VSS-56, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija       
1.28.  2011-VSS-57, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 25.janvāra noteikumos Nr.62 "Zivsaimniecības konsultatīvās padomes nolikums""  Zemkopības ministrija       
1.29.  2011-VSS-64, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
1.30.  2011-VSS-65, Plāna projekts  Plāna projekts "Plāns izglītības iestāžu uzraudzības un kontroles pasākumu samazināšanai"  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2011-VSS-752, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas apmēru par pārvadātāja licences izsniegšanu kravu pārvadājumiem un pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.2.  VSS-961
 
Noteikumu projekts "Tieslietu ministrijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  2011-VSS-779, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par vienota autentifikācijas mehānisma ieviešanas iespējām valsts informācijas sistēmās"   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (izsludinājusi Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija)     
2.4.  VSS-772
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.515 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai""  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1139
TA-3529 
Informatīvais ziņojums "Par Satversmes tiesas 2009.gada 28.maija spriedumā lietā Nr.2008-47-01 norādītā tiesiskā risinājuma trūkumu attiecībā uz zaudējumu atlīdzināšanu izstrādei"  Finanšu ministrija  R.Fišers (Finanšu ministrija)  Z.Medne I.Gratkovska  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  TA-70  Informatīvais ziņojums "Par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu"   Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Izskatīts VSS 
4.2.    Par funkciju auditu plānu 2011.gadam     Valsts kanceleja     
Skatīt protokolu