Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2011.gada 7.jūlija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2011.gada 1.jūlijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2011.gada 7.jūlijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-736
TA-1931 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gaada 16.novembra noteikumos Nr.1042 "Noteikumi par karavīru sociālajām garantijām""  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.2.  VSS-737
TA-1988 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ķīšezera ielā 27, Rīgā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  VSS-716
TA-2014 
Likumprojekts "Eiropadomes lēmumu, ar ko Līguma par Eiropas Savienības darbību 136.pantu groza attiecībā uz stabilizācijas mehānismu valstīm, kuru naudas vienība ir euro"   Ārlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  VSS-742
TA-1879 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumos Nr.40 "Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  VSS-723
TA-2285 
Likumprojekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. – 2014.gada perioda vadības likums"   Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.6.  VSS-724
TA-1844 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Pasākumu plānā valsts pārvaldes sistēmas un civildienesta optimizēšanai"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.7.  VSS-725
TA-2471 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumos Nr.1098 "Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem""  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  VSS-726
 
Likumprojekts "Azartspēļu un izložu likums"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.9.  VSS-727
 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  VSS-728
 
Likumprojekts "Azartspēļu un izložu nodokļa un nodevas likums"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.11.  VSS-729
TA-2000 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas domājamo daļu Bērzaunes ielā 10, Rīgā, pārdošanu"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.12.  VSS-730
TA-2236 
Informatīvais ziņojums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanu izložu un azartspēļu laimestiem"   Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.13.  VSS-731
TA-2122 
Rīkojuma projekts "Par telpu Ezermalas ielā 24/26, Rīgā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Latvijas Mazpulki""  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.14.  VSS-732
TA-2443 
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" valdījumā esošu valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.15.  VSS-720
TA-2512 
Noteikumu projekts "Sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu izgatavošanas, iegādāšanās, glabāšanas, realizēšanas un uzskaites kārtība un prasības, kas komersantam pildāmas sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu pārvadāšanā"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.16.  VSS-721
TA-1925 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai""  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.18.  VSS-738
TA-1933 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos Nr.916 "Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas nolikums""  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.19.  VSS-717
TA-2018 
Noteikumu projekts "Nosacījumi un kārtība, kādā Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz no valsts budžeta apmaksātu surdotulka pakalpojumu profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības un augstākās izglītības programmas apguvei"  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.20.  VSS-718
TA-3228 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā personas saņem profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus"  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.22.  VSS-740
TA-1927 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 9.augusta noteikumos Nr.592 "Kārtība, kādā sniedzami ziņojumi par bīstamām un piesārņojošām kuģu kravām""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.23.  VSS-719
TA-2344 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1022 "Noteikumi par ieslodzīto personu uztura un sadzīves vajadzību materiālā nodrošinājuma normām""  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.25.  VSS-733
TA-1942 
Noteikumu projekts "Iepakojuma apsaimniekošanas padomes nolikums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.26.  VSS-734
TA-2249 
Noteikumu projekts "Oglekļa dioksīda plūsmas transportēšanas kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.27.  VSS-735
TA-2469 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.977 "Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.29.  VSS-712
TA-1891 
Noteikumu projekts "Valsts aģentūrā "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra" reģistrējamo transportlīdzekļu reģistrācijas valsts nodevas likmes, maksāšanas kārtība un atvieglojumi"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.30.  VSS-713
TA-2262 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.31.  VSS-714
TA-2263 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.255 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.32.  VSS-715
TA-1964 
Noteikumu projekts "Lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-168
 
Noteikumu projekts "Grozījums 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.341 "Peldvietu izveidošanas un uzturēšanas kārtība""  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-1487
TA-1989 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 "Ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtība""   Veselības ministrija  Veselības ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.3.  VSS-1497
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.575 "Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un datubāzi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1448
TA-1436 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām""  Finanšu ministrija  D.Gulbe (Finanšu ministrija)  I.Ošiņa I.Liepa  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-471
TA-1610 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.507 "Kārtība, kādā komersantam piešķir atzītā eksportētāja statusu un izsniedz pilnvaru patstāvīgi deklarēt preču izcelsmi""  Finanšu ministrija  J.Krastiņa (Finanšu ministrija)    Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  TA-1600  Informatīvais ziņojums "Par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu"  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Izskatīts VSS 
4.2.  TA-1362  Informatīvais ziņojums "Par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Izskatīts VSS 
4.3.  2012-VSS-464, MK noteikumu projekts  Par virzības apturēšanas periodu Zemkopības ministrijas izstrādātajam Ministru kabineta noteikumu projektam "Latvijā iegūtas un vietējā tirgū izplatāmas gaļas, maltas gaļas, mehāniski atdalītas gaļas, gaļas izstrādājumu un gaļas produktu marķēšanas noteikumi"  Zemkopības ministrija  Ekonomikas ministrija     
4.4.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    Valsts kanceleja     
4.5.    Par pilnveidoto valsts pārvaldes darbinieku novērtēšanas sistēmu (NEVIS)      A.Kalviņa K.Vintiša    
Skatīt protokolu