Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2011.gada 25.augusta darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2011.gada 25.augustā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2011.gada 25.augustā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2011-VSS-941, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2011-VSS-942, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2011-VSS-943, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Latvijas Republikas regulārais ziņojums par Indikatīvā mērķa sasniegšanas gaitu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 27.septembra Direktīvas Nr.2001/77/EK par tādas elektroenerģijas pielietojuma veicināšanu iekšējā elektrības tirgū, kas ražota, izmantojot neizsīkstošos enerģijas avotus, 3.panta 3.punktam"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2011-VSS-932, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.5.  2011-VSS-933, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.495 "Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība""  Finanšu ministrija       
1.6.  2011-VSS-934, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""  Finanšu ministrija       
1.7.  2011-VSS-935, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas gada deklarāciju un avansa maksājumu aprēķinu un to aizpildīšanas kārtību"  Finanšu ministrija       
1.8.  2011-VSS-952, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Grozījumiem Garantiju līgumā starp Beļģijas Karalisti, Bulgārijas Republiku, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltu, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Rumāniju, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Eiropas Investīciju banku par Eiropas Investīciju bankas aizdevumiem investīciju projektiem Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīs un aizjūras zemēs un teritorijās"  Finanšu ministrija       
1.9.  2011-VSS-927, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par atbildīgo institūciju un pieteikšanās kārtību programmas "Drošība un brīvību garantēšana (2007-2013)" un vispārējās programmas „Pamattiesības un tiesiskums (2007-2013)" īstenošanai"   Iekšlietu ministrija       
1.10.  2011-VSS-928, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Priekuļu novada pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2011-VSS-931, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 31.oktobra rīkojumā Nr. 529 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Izraēlas Valsts kopējā izglītības, kultūras un zinātnes sadarbības starpvaldību komitejā""  Kultūras ministrija       
1.12.  2011-VSS-944, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par 2008.gada Vēstuļu korespondences reglamentu un 2008.gada Vēstuļu korespondences reglamenta Noslēguma protokolu"  Satiksmes ministrija       
1.13.  2011-VSS-945, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju""  Satiksmes ministrija       
1.14.  2011-VSS-946, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.282 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.15.  2011-VSS-947, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.198 "Noteikumi par jūras kuģu aprīkojumu""  Satiksmes ministrija       
1.16.  2011-VSS-948, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 10.jūnija noteikumos Nr.426 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.3.1.apakšaktivitāti "Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas"""  Satiksmes ministrija       
1.17.  2011-VSS-949, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.981 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm""  Satiksmes ministrija       
1.18.  2011-VSS-950, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.februāra noteikumos Nr.133 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām""  Satiksmes ministrija       
1.19.  2011-VSS-951, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem"  Satiksmes ministrija       
1.20.  2011-VSS-940, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.721 "Kārtība, kādā bērni šķērso valsts robežu""  Tieslietu ministrija       
1.21.  2011-VSS-938, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.394 "Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība""  Veselības ministrija       
1.22.  2011-VSS-939, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumos Nr.15 "Kārtība, kādā nosakāma alkohola koncentrācija asinīs un izelpotajā gaisā un konstatējams narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaids""   Veselības ministrija       
1.23.  2011-VSS-929, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Ķīmisko vielu likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  2011-VSS-930, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Stratēģijas ES 2020 pamatiniciatīvas "Digitālā programma Eiropai" ieviešanas Latvijā koordinēšanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  2011-VSS-936, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par neapbūvēta valsts zemesgabala "Valsts mežs" Rēzeknes novadā, Vērēmu pagastā daļas iznomāšanu"  Zemkopības ministrija       
1.26.  VSS-937
 
Noteikumu projekts "Ceriņu atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudes metodika"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1262
TA-2174 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.65 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem""  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.2.  2011-VSS-150, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija instrukcijā Nr.14 "Instrukcija par ekodizaina prasību sistēmu enerģiju patērējošām precēm (produktiem)""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.3.  VSS-152
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts augu aizsardzības dienests veic references laboratorijas funkcijas augiem kaitīgo organismu laboratoriskajā diagnostikā"  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Par finansējuma apguvi līdz 2011.gada 31.jūlijam Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu ietvaros    S.Dolbunova (Finanšu ministrija)      
Skatīt protokolu