Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2011.gada 27.oktobra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2011.gada 21.oktobrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2011.gada 27.oktobrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2011-VSS-1198, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 16.oktobra noteikumos Nr.709 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-07 "Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve"""  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2011-VSS-1199, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2011-VSS-1200, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2011-VSS-1201, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Sarkanmuižas dambī 28, Ventspilī nodošanu Ventspils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2011-VSS-1189, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kontu lietošanas un maksājumu izpildes kārtība Valsts kasē"  Finanšu ministrija       
1.6.  2011-VSS-1190, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts "Par valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrību, kapitālsabiedrību, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, un kapitālsabiedrību, kurās vienas vai vairāku valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus dāvinājumu (ziedojumu) politikas uzlabošanu"   Finanšu ministrija       
1.7.  2011-VSS-1191, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumos Nr.478 "Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti""  Finanšu ministrija       
1.8.  2011-VSS-1192, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1220 "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība""  Finanšu ministrija       
1.9.  2011-VSS-1193, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par valsts (pašvaldību) nodevu un maksas pakalpojumu nošķiršanu un nodevu sistēmas pilnveidošanu"  Finanšu ministrija       
1.10.  2011-VSS-1194, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas domājamo daļu Kārsas ielā 13, Jūrmalā, pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.11.  2011-VSS-1214, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.888 "Noteikumi par Valsts robežsardzes koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2011-VSS-1204, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Ventspils Augstskolas Satversmes grozījumu"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2011-VSS-1215, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Latvijas Universitātes Satversmes grozījumiem"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2011-VSS-1188, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.914 "Kārtība, kādā no psihoaktīvām vielām atkarīgās personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus""  Labklājības ministrija       
1.15.  2011-VSS-1205, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.16.  2011-VSS-1206, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) – Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2011-VSS-1202, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" iesnieguma projektu"  Tieslietu ministrija       
1.18.  2011-VSS-1203, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.243 "Tieslietu ministrijas nolikums""  Tieslietu ministrija       
1.19.  2011-VSS-1195, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.850 "Kriminālprocesa informācijas sistēmas noteikumi""  Veselības ministrija       
1.20.  VSS-1196
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra noteikumos Nr.753 "Noteikumi par tiesu ekspertīžu iestāžu sarakstu""  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.21.  2011-VSS-1197, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.354 "Noteikumi par būtiskajām prasībām kosmētikas līdzekļiem un to uzraudzības kārtību""  Veselības ministrija       
1.22.  VSS-1211
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1236 "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.23.  2011-VSS-1212, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas LV07 "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība ar Norvēģijas publiskajām institūcijām, vietējām un reģionālām varas iestādēm" iesnieguma projektu"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  VSS-1213
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju funkcionālo zonu noteikšanas metodiku"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.25.  2011-VSS-1207, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par meža zemes transformāciju nekustamajā īpašumā Dzintara ielā 63, Rīgā"  Zemkopības ministrija       
1.26.  2011-VSS-1208, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā"  Zemkopības ministrija       
1.27.  2011-VSS-1209, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām darbībām, mednieku un medību vadītāju eksāmeniem un medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu aprēķinu"  Zemkopības ministrija       
1.28.  2011-VSS-1210, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Biešu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"  Zemkopības ministrija       
1.29.  2011-VSS-1216, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 2.jūnija noteikumos Nr.503 "Noteikumi par zivju izkraušanas kontroli un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudi""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-384
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes nodrošina saistību reģistrāciju"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  2011-VSS-382, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi""  Labklājības ministrija  Labklājības ministrija     
2.3.  2011-VSS-1332, MK noteikumu projekts  (2010) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.530 "Mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi""  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija     
2.4.  VSS-348
 
Informatīvais ziņojums "Par kontrolējošo iestāžu kapacitātes izvērtējumu, lai novērstu korupcijas iespējas un nodrošinātu pilnvērtīgu kontroles funkciju veikšanu"  Valsts kanceleja  Valsts kanceleja    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Par finansējuma apguvi līdz 2011.gada 30.septembrim Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu ietvaros    D.Rancāne (Finanšu ministrija)     
V. Slēgtā daļa
4.1.  SAN-2177
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu