Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2012.gada 24.maija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2012.gada 18.maijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2012.gada 24.maijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2012-VSS-523, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par augstspiediena balonu nodošanu Latvijas Modernās pieccīņas federācijai"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  VSS-527
 
Likumprojekts "Par kara upuru apbedījumiem"  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  2012-VSS-530, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 25.maija noteikumos Nr.468 "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu""  Ārlietu ministrija       
1.4.  2012-VSS-531, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi 2009.gada 14.jūlija Ministru kabineta noteikumos Nr.769 "Vecāko amatpersonu sanāksmes Eiropas Savienības jautājumos nolikums""  Ārlietu ministrija       
1.5.  2012-VSS-518, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā politiski represētajām personām, dzēšot privatizācijas sertifikātus, izmaksā kompensāciju naudā"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2012-VSS-519, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.799 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi""   Ekonomikas ministrija       
1.7.  2012-VSS-520, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2012-VSS-521, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumos Nr.638 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2012-VSS-522, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras nolikums""  Ekonomikas ministrija       
1.10.  2012-VSS-511, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1486 "Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti""  Finanšu ministrija       
1.11.  2012-VSS-510, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2012-VSS-517, Plāna projekts  Plāna projekts "Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011. – 2017.gadam" īstenošanai 2012. – 2014.gadam"  Labklājības ministrija       
1.13.  2012-VSS-534, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1052 "Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.14.  VSS-535
 
Likumprojekts "Par Konvenciju par cīņu pret nelikumīgām darbībām starptautiskās civilās aviācijas jomā"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.15.  VSS-536
 
Likumprojekts "Par Protokolu papildus Konvencijai par cīņu pret nelikumīgu gaisa kuģu sagrābšanu"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.16.  2012-VSS-526, TEHNISKIE - MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2005.gada 18.maija rīkojuma Nr.322 "Par Koncepciju neatkarīgo jeb patstāvīgo iestāžu statusa regulēšanai" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Tieslietu ministrija       
1.17.  2012-VSS-529, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā mantas konfiskācijas rezultātā iegūtos naudas līdzekļus vai mantu sadala ar ārvalstīm un kādā naudas līdzekļus pārskaita uz ārvalstīm"  Tieslietu ministrija       
1.18.  2012-VSS-512, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Farmakovigilances kārtība"  Veselības ministrija       
1.19.  VSS-513
 
Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūru"  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.20.  2012-VSS-514, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.354 "Noteikumi par būtiskajām prasībām kosmētikas līdzekļiem un to uzraudzības kārtību""  Veselības ministrija       
1.21.  2012-VSS-515, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Veselības ministrija       
1.22.  2012-VSS-516, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latgales novada rehabilitācijas centrs "Rāzna"" kapitāla daļu nodošanu Rēzeknes pilsētas domes īpašumā"  Veselības ministrija       
1.23.  2012-VSS-524, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1293 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  2012-VSS-525, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" tiesiskā regulējuma pilnveidošanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  2012-VSS-528, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.91 "Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.26.  2012-VSS-532, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.97 "Noteikumi par klasifikācijas, kvalitātes un marķējuma prasībām piena produktiem un saliktiem piena produktiem""  Zemkopības ministrija       
1.27.  2012-VSS-533, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 8.decembra noteikumos Nr.1415 "Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū, īstenojot Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-416
 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgumu par Latvijas – Krievijas valsts robežas šķērsošanas vietām"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  2012-VSS-1271, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts "Preventīvo piespiedu līdzekļu koncepcija"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.3.  2012-VSS-1239, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās būves Stopiņu novadā nodošanu pašvaldības īpašumā"  Veselības ministrija  Veselības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1004
TA-1075 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1471 "Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu""  Satiksmes ministrija  Dž.Innusa (Satiksmes ministrija)  A.Strakšas Z.Elksniņa-Zaščirinska  Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu