Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2013.gada 14.februāra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2013.gada 8.februārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2013.gada 14.februārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2013-VSS-136, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un nesprāgušu munīciju piesārņotu un potenciāli piesārņotu teritoriju izpētes un sanācijas darbu veikšanai speciālistu sertifikācijas un komersantu licencēšanas kārtība"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2013-VSS-142, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Pasākumu plānā "klusēšanas – piekrišanas" principa ieviešanai un piemērošanai atbildīgo institūciju administratīvajā praksē noteikto uzdevumu izpildes gaitu"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2013-VSS-143, Pamatnostādņu projekts  Pamatnostādņu projekts "Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2013.-2020.gadam"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2013-VSS-152, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Pasākumu plānā "klusēšanas – piekrišanas" principa ieviešanai un piemērošanai atbildīgo institūciju administratīvajā praksē"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2013-VSS-132, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Jēkabpils ielā 11, Rīgā, domājamo daļu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.6.  2013-VSS-133, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā"  Finanšu ministrija       
1.7.  2013-VSS-134, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts "Koncepcija par Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda ieviešanu 2014.–2020.gadā Latvijā"  Finanšu ministrija       
1.8.  2013-VSS-153, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sporta kompleksam "Daugavas sporta nams""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.9.  2013-VSS-130, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos Nr.275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta""  Labklājības ministrija       
1.10.  2013-VSS-131, Likumprojekts  Likumprojekts "Arodbiedrību likums"  Labklājības ministrija       
1.11.  2013-VSS-135, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmā 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības pasākumu nodrošināšanai" paredzēto līdzekļu izmantošanu"  Satiksmes ministrija       
1.12.  2013-VSS-137, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Prokuroru izdienas pensiju likumā"  Tieslietu ministrija       
1.13.  2013-VSS-138, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""  Tieslietu ministrija       
1.14.  2013-VSS-144, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Ceturto papildu protokolu Eiropas Padomes Konvencijai par izdošanu"  Tieslietu ministrija       
1.15.  2013-VSS-154, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā"  Tieslietu ministrija       
1.16.  2013-VSS-145, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.135 "Iedzīvotāju genoma valsts reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.17.  VSS-146
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 31.janvāra noteikumos Nr.92 "Noteikumi par valsts budžeta un pašvaldību budžetu izdevumu atlīdzināšanas apmēru un kārtību, nodrošinot ārstēšanu, rehabilitāciju, tehniskos palīglīdzekļus un pensiju un pabalstu izmaksas""  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.18.  2013-VSS-147, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos Nr.914 "Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība""  Veselības ministrija       
1.19.  2013-VSS-148, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumos Nr.801 "Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas informācijas sistēmas darbībai nepieciešamo datu apjomu un veidiem, datu ievades, apmaiņas un izmantošanas kārtību""  Veselības ministrija       
1.20.  VSS-149
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.865 "Noteikumi par profesionālā dienesta karavīru, militāro darbinieku un zemessargu veselības aprūpes saņemšanas nosacījumiem, apmaksājamo pakalpojumu veidiem un izdevumu apmaksas kārtību""  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.21.  2013-VSS-150, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumos Nr.1020 "Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu uzskaites un veselības stāvokļa novērošanas, kā arī slimību, invaliditātes un personas nāves cēloņsakarības ar Černobiļas atomelektrostacijas avāriju noteikšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.22.  2013-VSS-151, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.563 "Kārtība, kādā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki saņem apmaksātu veselības aprūpi""  Veselības ministrija       
1.23.  2013-VSS-139, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 7.janvāra rīkojumā Nr.7 "Par neapbūvēta valsts zemesgabala "Cūksilu meža masīvs" Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, daļas iznomāšanu""  Zemkopības ministrija       
1.24.  2013-VSS-140, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par finansējumu Latvijas iemaksai Eiropas Reģionālā dzīvnieku ģenētisko resursu koordinācijas centra (ERFP) budžetā"  Zemkopības ministrija       
1.25.  2013-VSS-141, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Meža inventarizācijas veicēju sertifikācijas un sertificēto personu darbības uzraudzības kārtība"  Zemkopības ministrija       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-1137
TA-173 
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Spiridonovs (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  D.Vilkaste A.Putniņa R.Vesere D.Ozola L.Eņģele  Izskatīts VSS 
2.2.  VSS-771
TA-129 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai"  Zemkopības ministrija  K.Pļaskota (Zemkopības ministrija)    Izskatīts VSS 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Par Finanšu ministrijas resorā izmantotās centralizētās finanšu vadības, grāmatvedības un personāla uzskaites sistēmas Horizon pielāgošanas euro situāciju    G.Medne (Valsts kase)     
Skatīt protokolu