Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2013.gada 20.jūnija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2013.gada 20.jūnijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2013.gada 20.jūnijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2013-VSS-840, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2013-VSS-841, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras sniegto maksas pakalpojumu cenrādi un tā piemērošanas kārtību"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2013-VSS-843, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 25.septembra noteikumos Nr.645 "Noteikumi par Nacionālo stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu sarakstu""  Ārlietu ministrija       
1.4.  2013-VSS-980, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1995.gada 7.novembra noteikumos Nr.373 "Noteikumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektu vērtības noteikšanu""   Ekonomikas ministrija       
1.5.  2013-VSS-981, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 11.februāra noteikumos Nr.70 "Noteikumi par privatizējamo neapdzīvojamo telpu un ar dzīvojamo māju funkcionāli saistīto palīgēku un palīgbūvju vērtības noteikšanu""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2013-VSS-982, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1996.gada 27.februāra noteikumos Nr. 46 "Noteikumi par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas objektu izsoles organizēšanu""  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2013-VSS-983, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā"  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2013-VSS-984, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2013-VSS-985, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par metroloģiskajām prasībām fasētajām precēm un to metroloģiskās kontroles kārtība"  Ekonomikas ministrija       
1.10.  2013-VSS-986, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 22.novembra noteikumos Nr.891 "Noteikumi par valsts statistikas pārskatu par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā""  Ekonomikas ministrija       
1.11.  2013-VSS-987, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.660 "Kārtība, kādā sniedz informāciju par izsniegtajām būvatļaujām un ekspluatācijā pieņemtajām būvēm, kā arī kārtība, kādā šī informācija ir pieejama""  Ekonomikas ministrija       
1.12.  2013-VSS-988, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija noteikumos Nr.383 "Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu""  Ekonomikas ministrija       
1.13.  2013-VSS-989, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.799 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.14.  2013-VSS-990, TEHNISKIE - MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 9.marta rīkojumā Nr.167 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai""  Ekonomikas ministrija       
1.15.  2013-VSS-991, TEHNISKIE - Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""  Ekonomikas ministrija       
1.16.  2013-VSS-992, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"  Ekonomikas ministrija       
1.17.  2013-VSS-993, TEHNISKIE - Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem""  Ekonomikas ministrija       
1.18.  2013-VSS-994, TEHNISKIE - Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par atbildību par preces un pakalpojuma trūkumiem""  Ekonomikas ministrija       
1.19.  2013-VSS-822, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005. gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām""  Finanšu ministrija       
1.20.  2013-VSS-823, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.464 "Noteikumi par 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai""  Finanšu ministrija       
1.21.  2013-VSS-824, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22.decembra noteikumos Nr.1644 "Kārtība, kādā pieprasa un izlieto budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdzekļus""  Finanšu ministrija       
1.22.  2013-VSS-825, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likumā"  Finanšu ministrija       
1.23.  2013-VSS-826, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra noteikumos Nr.547 "Noteikumi par zvērināta revidenta – pašnodarbinātas personas vai individuālā komersanta – un zvērinātu revidentu komercsabiedrības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālo atbildības limitu""  Finanšu ministrija       
1.24.  2013-VSS-827, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem""  Finanšu ministrija       
1.25.  2013-VSS-828, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.58 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem""  Finanšu ministrija       
1.26.  2013-VSS-829, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā"  Finanšu ministrija       
1.27.  2013-VSS-830, TEHNISKIE - MK ieteikumu projekts  Ieteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta ieteikumos Nr.1 "Ieteikumi par amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritēriju un darba samaksas apmēra sadalījumā pa amatu grupām publiskošanu""  Finanšu ministrija       
1.28.  2013-VSS-831, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.741 "Noteikumi par ostas valdes locekļu mēnešalgu un speciālo piemaksu""  Finanšu ministrija       
1.29.  2013-VSS-832, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 22.jūlija noteikumos Nr.403 "Noteikumi par fiziskā darba novērtēšanas un amatu kvalifikācijas kategoriju noteikšanas pamatmetodiku no valsts budžeta finansējamo institūciju darbiniekiem""  Finanšu ministrija       
1.30.  VSS-833
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām""  Finanšu ministrija       
1.31.  2013-VSS-834, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.311 "Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa, pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību""  Finanšu ministrija       
1.32.  2013-VSS-835, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību""  Finanšu ministrija       
1.33.  2013-VSS-836, TEHNISKIE - Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību"  Finanšu ministrija       
1.34.  2013-VSS-837, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1486 "Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti""  Finanšu ministrija       
1.35.  2013-VSS-863, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.776 "Mēneša pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība""  Finanšu ministrija       
1.36.  2013-VSS-864, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.jūnija noteikumos Nr.498 "Ceturkšņa finanšu pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība""  Finanšu ministrija       
1.37.  2013-VSS-865, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 25.septembra noteikumos Nr.643 "Kārtība, kādā ministrijas un centrālās valsts iestādes, kā arī pašvaldības apkopo kapitālsabiedrību finanšu pārskatus un finanšu informāciju""  Finanšu ministrija       
1.38.  2013-VSS-866, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.584 "Kases operāciju uzskaites noteikumi""  Finanšu ministrija       
1.39.  2013-VSS-867, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.488 "Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi""  Finanšu ministrija       
1.40.  2013-VSS-868, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.481 "Noteikumi par naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata saturu un sagatavošanas kārtību""  Finanšu ministrija       
1.41.  2013-VSS-869, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumos Nr.407 "Noteikumi par biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas vai tās iestādes iepriekšējā gada darbības pārskata un turpmākās darbības plāna veidlapas paraugu""  Finanšu ministrija       
1.42.  2013-VSS-870, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumos Nr.301 "Noteikumi par individuālo komersantu finanšu pārskatiem""  Finanšu ministrija       
1.43.  2013-VSS-871, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumos Nr. 808 "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem""  Finanšu ministrija       
1.44.  2013-VSS-872, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.188 "Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā""  Finanšu ministrija       
1.45.  2013-VSS-873, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.591 "Noteikumi par politisko organizāciju (partiju) un to apvienību gada pārskatiem""  Finanšu ministrija       
1.46.  2013-VSS-874, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju""  Finanšu ministrija       
1.47.  2013-VSS-875, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumos Nr.928 "Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem""  Finanšu ministrija       
1.48.  2013-VSS-876, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 1.jūnija noteikumos Nr.501 "Kārtība, kādā gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā iekļauj pieprasījumus valsts vārdā sniedzamajiem galvojumiem, un galvojumu sniegšanas un uzraudzības kārtība""  Finanšu ministrija       
1.49.  2013-VSS-877, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.janvāra noteikumos Nr.63 "Valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība""  Finanšu ministrija       
1.50.  2013-VSS-878, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam""  Finanšu ministrija       
1.51.  2013-VSS-879, TEHNISKIE - MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 20.janvāra instrukcijā Nr.2 "Kārtība, kādā valsts budžeta iestādes sagatavo un apstiprina valsts budžeta programmu, apakšprogrammu un pasākumu tāmes kārtējam gadam""  Finanšu ministrija       
1.52.  2013-VSS-880, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 3.maija noteikumos Nr.333 "Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība""  Finanšu ministrija       
1.53.  2013-VSS-881, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.256 "Noteikumi par kārtību, kādā ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm tiek veikta apropriācijas pārdale starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem""  Finanšu ministrija       
1.54.  2013-VSS-882, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumos Nr.594 "Noteikumi par valsts budžeta apropriācijas rezerves izmantošanu""  Finanšu ministrija       
1.55.  2013-VSS-883, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumos Nr.413 "Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem""  Finanšu ministrija       
1.56.  2013-VSS-884, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par grāmatvedību""  Finanšu ministrija       
1.57.  2013-VSS-885, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Konsolidēto gada pārskatu likumā"  Finanšu ministrija       
1.58.  2013-VSS-886, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Gada pārskatu likumā"  Finanšu ministrija       
1.59.  2013-VSS-887, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā, muitojot preces, elektroniski iesniedz muitas deklarācijas"  Finanšu ministrija       
1.60.  2013-VSS-888, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 26.oktobra noteikumos Nr.893 "Iepirkumu uzraudzības biroja nolikums""  Finanšu ministrija       
1.61.  2013-VSS-850, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Nodrošinājuma valsts aģentūras sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"  Iekšlietu ministrija       
1.62.  2013-VSS-851, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Iekšlietu ministrija       
1.63.  2013-VSS-852, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par iespējām regresa kārtībā vērsties pret amatpersonām, kuru vainas dēļ cietušajiem nodarīti zaudējumi, kas tiek atlīdzināti no valsts budžeta līdzekļiem"  Iekšlietu ministrija       
1.64.  2013-VSS-853, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Operatīvās darbības likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.65.  2013-VSS-854, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"  Iekšlietu ministrija       
1.66.  2013-VSS-855, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"  Iekšlietu ministrija       
1.67.  2013-VSS-856, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.804 "Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu komercdarbībā ar sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm""  Iekšlietu ministrija       
1.68.  2013-VSS-857, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.45 "Noteikumi par pirotehniķa sertifikāta iegūšanas kārtību un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru""  Iekšlietu ministrija       
1.69.  2013-VSS-858, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.323 "Noteikumi par valsts nodevu par izziņas izsniegšanu no Sodu reģistra""  Iekšlietu ministrija       
1.70.  2013-VSS-927, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.71.  2013-VSS-928, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.863 "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.72.  2013-VSS-929, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.73.  2013-VSS-930, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 22.februāra noteikumos Nr.134 "Noteikumi par koledžas darbības uzsākšanas kritērijiem""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.74.  2013-VSS-931, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Liepājas Jūrniecības koledžas maksas pakalpojumu cenrādis"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.75.  2013-VSS-932, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Malnavas koledžas maksas pakalpojumu cenrādis"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.76.  2013-VSS-933, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Daugavpils medicīnas koledžas maksas pakalpojumu cenrādis"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.77.  2013-VSS-934, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Rīgas Celtniecības koledžas maksas pakalpojumu cenrādis"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.78.  2013-VSS-935, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Jēkabpils Agrobiznesa koledžas maksas pakalpojumu cenrādis"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.79.  2013-VSS-936, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Rīgas 1.medicīnas koledžas maksas pakalpojumu cenrādis"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.80.  2013-VSS-937, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Tehniskā koledža" maksas pakalpojumu cenrādis"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.81.  2013-VSS-938, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Augstskolu likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.82.  2013-VSS-978, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.83.  2013-VSS-979, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādis"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.84.  2013-VSS-995, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Arhīvu likumā"  Kultūras ministrija       
1.85.  2013-VSS-996, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 25.septembra noteikumos Nr.415 "Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi""  Kultūras ministrija       
1.86.  2013-VSS-997, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.317 "Nacionālā bibliotēku krājuma noteikumi""  Kultūras ministrija       
1.87.  2013-VSS-998, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 21.augusta noteikumos Nr.565 "Kārtība, kādā aprēķina, izmaksā un sadala atlīdzību par publisko patapinājumu""  Kultūras ministrija       
1.88.  2013-VSS-999, TEHNISKIE - Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Autortiesību likumā"  Kultūras ministrija       
1.89.  VSS-1022
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.866 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai un bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība""  Labklājības ministrija       
1.90.  2013-VSS-1023, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 28.jūlija noteikumos Nr.270 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība""  Labklājības ministrija       
1.91.  2013-VSS-1024, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1605 "Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību""  Labklājības ministrija       
1.92.  2013-VSS-1025, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1037 "Bāriņtiesas darbības noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.93.  2013-VSS-1026, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 18.novembra noteikumos Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās""  Labklājības ministrija       
1.94.  2013-VSS-1027, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.95.  2013-VSS-1028, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem tiesiskajam regulējumam par atbalsta mehānismu personām ar invaliditāti"  Labklājības ministrija       
1.96.  2013-VSS-1029, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādis"  Labklājības ministrija       
1.97.  2013-VSS-1030, Pamatnostādņu projekts  Pamatnostādņu projekts "Profesionāla sociālā darba attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam"  Labklājības ministrija       
1.98.  2013-VSS-1031, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumos Nr.384 "Kārtība, kādā personas veic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju apdrošināšanai""  Labklājības ministrija       
1.99.  2013-VSS-1032, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.951 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ziņas par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām""  Labklājības ministrija       
1.100.  2013-VSS-1033, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.433 "Iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas, darba garantiju un sociālo garantiju atjaunošanas un zaudējumu atlīdzības izmaksas kārtība""  Labklājības ministrija       
1.101.  2013-VSS-1034, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumos Nr.230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem""  Labklājības ministrija       
1.102.  2013-VSS-1035, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1077 "Noteikumi par valsts sociālo pabalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm""  Labklājības ministrija       
1.103.  2013-VSS-1036, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1607 "Noteikumi par bērna invalīda kopšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību""  Labklājības ministrija       
1.104.  2013-VSS-1037, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1606 "Noteikumi par pabalsta apmēru transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību""  Labklājības ministrija       
1.105.  2013-VSS-1038, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1208 "Noteikumi par psihologa pakalpojuma apjomu personai līdz 18 gadiem, kurai pirmreizēji noteikta invaliditāte un kura dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajam pārstāvim, un pakalpojuma saņemšanas kārtību""  Labklājības ministrija       
1.106.  2013-VSS-1039, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1608 "Noteikumi par pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalsta apmēru, kā arī pabalsta apmēra pārskatīšanas kārtību""  Labklājības ministrija       
1.107.  2013-VSS-1040, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18.decembra noteikumos Nr.942 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā""  Labklājības ministrija       
1.108.  2013-VSS-1041, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 15.decembra noteikumos Nr.1474 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi"  Labklājības ministrija       
1.109.  VSS-889
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Satiksmes ministrija       
1.110.  2013-VSS-890, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Gaisa kuģu lidojumu procedūras izstrādāšanas, validēšanas, apstirpināšanas un uzturēšanas kārtība"  Satiksmes ministrija       
1.111.  2013-VSS-891, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.201 "Noteikumi par atpūtas kuģu drošību""  Satiksmes ministrija       
1.112.  VSS-892
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.519 "Kārtība, kādā pieprasāma un iegūstama transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra informācija""  Satiksmes ministrija       
1.113.  2013-VSS-838, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā"  Tieslietu ministrija       
1.114.  2013-VSS-839, TEHNISKIE - Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Zemesgrāmatu likumā"  Tieslietu ministrija       
1.115.  2013-VSS-842, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā""  Tieslietu ministrija       
1.116.  2013-VSS-844, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumos Nr.983 "Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtība""  Tieslietu ministrija       
1.117.  2013-VSS-845, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija noteikumos Nr.619 "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja eksāmena kārtību, minimālo zināšanu apjomu un eksāmena maksu""  Tieslietu ministrija       
1.118.  2013-VSS-846, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.238 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju individuālā apdrošināšanas līguma un grupas apdrošināšanas līguma minimālo apdrošinājuma summu un apdrošināšanas līguma obligātajiem nosacījumiem""  Tieslietu ministrija       
1.119.  2013-VSS-847, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumos Nr.451 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm""  Tieslietu ministrija       
1.120.  2013-VSS-848, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 19.februāra noteikumos Nr.96 "Noteikumi par tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem""  Tieslietu ministrija       
1.121.  2013-VSS-849, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.670 "Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamo izdevumu apmēru un to maksāšanas kārtību""  Tieslietu ministrija       
1.122.  2013-VSS-859, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta noteikumos Nr.946 "Noteikumi par apbūvēta zemesgabala vērtības noteikšanu privatizācijas vajadzībām""  Tieslietu ministrija       
1.123.  2013-VSS-860, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi""  Tieslietu ministrija       
1.124.  2013-VSS-861, TEHNISKIE - Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās""  Tieslietu ministrija       
1.125.  2013-VSS-862, TEHNISKIE - Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos""  Tieslietu ministrija       
1.126.  2013-VSS-966, TEHNISKIE - Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās""  Tieslietu ministrija       
1.127.  2013-VSS-967, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumos Nr.813 "Noteikumi par personas datu apstrādes reģistrācijas un Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto reģistrējamo izmaiņu reģistrācijas valsts nodevu""  Tieslietu ministrija       
1.128.  2013-VSS-968, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.371 "Noteikumi par sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja akreditācijas un akreditācijas atjaunošanas valsts nodevu""  Tieslietu ministrija       
1.129.  2013-VSS-969, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Tiesu administrācijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"  Tieslietu ministrija       
1.130.  2013-VSS-970, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.jūnija noteikumos Nr.427 "Tiesu eksperta sertifikācijas un resertifikācijas kārtība""  Tieslietu ministrija       
1.131.  2013-VSS-971, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts tiesu ekspertīžu biroja maksas pakalpojumu cenrādis"  Tieslietu ministrija       
1.132.  2013-VSS-972, TEHNISKIE - Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā"  Tieslietu ministrija       
1.133.  2013-VSS-973, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1069 "Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi""  Tieslietu ministrija       
1.134.  2013-VSS-974, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību"  Tieslietu ministrija       
1.135.  2013-VSS-975, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.340 "Noteikumi par zvērinātu notāru eksāmena maksas apmēru un maksāšanas kārtību""  Tieslietu ministrija       
1.136.  2013-VSS-976, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.jūlija noteikumos Nr.609 "Noteikumi par advokāta eksāmena maksu""  Tieslietu ministrija       
1.137.  2013-VSS-977, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.227 "Noteikumi par minimālo apdrošinājuma summu zvērinātu notāru individuālajam apdrošināšanas līgumam un grupas apdrošināšanas līgumam, kā arī par apdrošināšanas līguma obligātajiem noteikumiem""  Tieslietu ministrija       
1.138.  2013-VSS-1042, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumos Nr.13 "Noteikumi par komercķīlas reģistrācijas valsts nodevu""  Tieslietu ministrija       
1.139.  2013-VSS-1043, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 23.janvāra noteikumos Nr.77 "Noteikumi par valsts nodevu par ierakstu izdarīšanu politisko partiju reģistrā""  Tieslietu ministrija       
1.140.  2013-VSS-1044, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.februāra noteikumos Nr.140 "Noteikumi par ierakstu izdarīšanas Uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanas valsts nodevu""  Tieslietu ministrija       
1.141.  2013-VSS-1045, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.marta noteikumos Nr.205 "Noteikumi par valsts nodevu ieraksta izdarīšanai šķīrējtiesu reģistrā""  Tieslietu ministrija       
1.142.  2013-VSS-1046, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.307 "Noteikumi par valsts nodevu ieraksta izdarīšanai reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā""  Tieslietu ministrija       
1.143.  2013-VSS-1047, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.308 "Noteikumi par valsts nodevu ieraksta izdarīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā""  Tieslietu ministrija       
1.144.  2013-VSS-1048, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 7.jūnija noteikumos Nr.433 "Noteikumi par pieteikumu veidlapām ierakstiem uzņēmumu reģistra žurnālā, masu informācijas līdzekļu reģistrā un arodbiedrību reģistrā un reģistrācijas apliecībām""  Tieslietu ministrija       
1.145.  2013-VSS-1049, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.596 "Noteikumi par valsts nodevu ierakstu izdarīšanai Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā""  Tieslietu ministrija       
1.146.  2013-VSS-1050, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.849 "Noteikumi par arodbiedrību reģistrācijas valsts nodevas apmēru, tās samaksas kārtību un atvieglojumiem""  Tieslietu ministrija       
1.147.  2013-VSS-1051, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.894 "Noteikumi par ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrācijas valsts nodevu""  Tieslietu ministrija       
1.148.  2013-VSS-1052, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.1001 "Noteikumi par valsts nodevu par parakstu apliecināšanu Uzņēmumu reģistrā""  Tieslietu ministrija       
1.149.  2013-VSS-1053, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1088 "Noteikumi par masu informācijas līdzekļu reģistrācijas valsts nodevu""  Tieslietu ministrija       
1.150.  2013-VSS-1054, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1128 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas sniegšanu no Uzņēmumu reģistra reģistriem""  Tieslietu ministrija       
1.151.  2013-VSS-1055, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1231 "Noteikumi par laulāto mantisko attiecību reģistrācijas valsts nodevu""  Tieslietu ministrija       
1.152.  2013-VSS-1056, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija       
1.153.  2013-VSS-1057, TEHNISKIE - Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Komercķīlas likumā"  Tieslietu ministrija       
1.154.  2013-VSS-1058, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā"  Tieslietu ministrija       
1.155.  2013-VSS-1059, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.267 "Noteikumi par uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja civiltiesiskās atbildības minimālo apdrošināšanas summu""  Tieslietu ministrija       
1.156.  2013-VSS-649, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra maksas pakalpojumu cenrādis"  Veselības ministrija       
1.157.  2013-VSS-1005, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""  Veselības ministrija       
1.158.  2013-VSS-1006, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.910 "Noteikumi par ātrās reaģēšanas un medicīniskā atbalsta vienību izveidošanu, uzturēšanu, apmācīšanu, finansēšanu, sociālo garantiju noteikšanu un iesaistīšanos starptautiskās palīdzības sniegšanā""  Veselības ministrija       
1.159.  2013-VSS-1007, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 16.janvāra noteikumos Nr.22 "Noteikumi par higiēnas prasībām kosmētiskajiem kabinetiem""  Veselības ministrija       
1.160.  2013-VSS-1008, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumos Nr.15 "Kārtība, kādā nosakāma alkohola koncentrācija asinīs un izelpotajā gaisā un konstatējams narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaids""  Veselības ministrija       
1.161.  2013-VSS-1009, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.394 "Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība""  Veselības ministrija       
1.162.  2013-VSS-1010, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 11.aprīļa noteikumos Nr.137 "Higiēnas prasības dienesta viesnīcām""  Veselības ministrija       
1.163.  2013-VSS-1011, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.800 "Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.164.  2013-VSS-1012, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām""  Veselības ministrija       
1.165.  VSS-1013
 
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Veselības ministrija       
1.166.  VSS-1014
 
Likumprojekts "Grozījums Darba aizsardzības likumā"  Veselības ministrija       
1.167.  VSS-1015
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumos Nr.660 "Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.168.  2013-VSS-1016, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 9.decembra noteikumos Nr.526 "Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā""  Veselības ministrija       
1.169.  VSS-1017
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.749 "Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos""  Veselības ministrija       
1.170.  VSS-1018
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.950 "Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība""  Veselības ministrija       
1.171.  VSS-1019
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 21.maija noteikumos Nr.189 "Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar bioloģiskām vielām""  Veselības ministrija       
1.172.  VSS-1020
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.330 "Vakcinācijas noteikumi""  Veselības ministrija       
1.173.  2013-VSS-1021, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1037 "Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai""  Veselības ministrija       
1.174.  2013-VSS-893, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.890 "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu un Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta programmu finansējuma saņēmējiem no Latvijas Republikas""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.175.  2013-VSS-894, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1007 "Kārtība, kādā sniedzami ziņojumi par Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu finansēto projektu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un atgūstami neatbilstoši veiktie izdevumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.176.  2013-VSS-895, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 1.jūnija noteikumos Nr.508 "Kuģu kontroles, pārbaudes un aizturēšanas kārtība Latvijas ūdeņos""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.177.  2013-VSS-896, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 7.augusta noteikumos Nr.359 "Licencētās rūpnieciskās zvejas kārtība”"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.178.  2013-VSS-897, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumos Nr.192 "Kārtība, kādā izsniedz atļaujas (licences) zvejai īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.179.  VSS-898
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.295 "Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.180.  VSS-899
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.181.  VSS-900
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.182.  VSS-901
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1374 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.183.  2013-VSS-902, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.184.  2013-VSS-903, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumos Nr.574 "Licencētās amatierzvejas-makšķerēšanas-kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.185.  2013-VSS-904, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.931 "Noteikumi par zvejas tīklu tirdzniecību un apriti""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.186.  2013-VSS-905, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumos Nr.962 "Valsts vides dienesta nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.187.  2013-VSS-906, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības vadītāju foruma nolikums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.188.  2013-VSS-907, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Carnikavas novada administratīvajā teritorijā esošā Dzirnezera, Garezeru, Gaujas upes un zemes zem tiem, kā arī jūras piekrastes joslas nodošanu Carnikavas novada pašvaldības valdījumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.189.  2013-VSS-908, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.190.  2013-VSS-909, TEHNISKIE - Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Atkritumu apsaimniekošanas likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.191.  2013-VSS-910, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 10.jūnija noteikumos Nr.417 "Noteikumi par Valsts vides dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.192.  2013-VSS-911, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.469 "Noteikumi par valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību par ūdens resursu lietošanas atļaujas izsniegšanu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.193.  2013-VSS-912, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.194.  2013-VSS-913, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.667 "Noteikumi par valsts nodevu par apstiprinājuma vai piekrišanas izsniegšanu atkritumu pārrobežu pārvadājumiem un valsts nodevas maksāšanas kārtību""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.195.  2013-VSS-914, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumos Nr.960 "Noteikumi par kārtību, kādā iepērk un realizē melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus un izsniedz licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par valsts nodevas likmi par licenci metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un valsts nodevas maksāšanas kārtību""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.196.  2013-VSS-915, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 9.oktobra noteikumos Nr.689 "Noteikumi par valsts nodevu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.197.  2013-VSS-916, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 22.jūlija noteikumos Nr.414 "Noteikumi par depozīta sistēmas piemērošanu atkārtoti lietojamam iepakojumam""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.198.  2013-VSS-917, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 16.novembra noteikumos Nr.1060 "Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas hidroelektrostacijas ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu finansēšanas kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.199.  2013-VSS-918, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 20.septembra noteikumos Nr.723 "Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem licencēšanas kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.200.  2013-VSS-919, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.484 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.201.  2013-VSS-920, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 13.septembra noteikumos Nr.703 "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.202.  2013-VSS-921, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1019 "Noteikumi par 1973.gada Vašingtonas konvencijā par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām noteiktās atļaujas un sertifikāta izsniegšanas valsts nodevas apmēru, nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.203.  2013-VSS-922, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.466 "Kārtība, kādā nosaka un veic vides sakopšanas darbus, kas kompensē zivju resursiem nodarītos zaudējumus""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.204.  2013-VSS-923, MK noteikumu projekts  Noteikumu projkets "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.260 "Noteikumi par starptautiskās tirdzniecības apdraudēta savvaļas dzīvnieka reģistrēšanas valsts nodevu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.205.  VSS-924
 
Rīkojuma projekts "Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību nodošanu Jēkabpils novada pašvaldības valdījumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.206.  2013-VSS-925, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.1 "Kārtība, kādā publiska persona pasūta pētījumus""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.207.  2013-VSS-926, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.2.aktivitāti "Publisko interneta pieejas punktu attīstība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.208.  2013-VSS-939, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu sēklu aprites jomā"  Zemkopības ministrija       
1.209.  2013-VSS-940, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.312 "Kārtība, kādā iekasē maksu par sēklu ievešanas kontroli""   Zemkopības ministrija       
1.210.  2013-VSS-941, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.janvāra noteikumos Nr.83 "Noteikumi par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa ievešanai vai tirdzniecībai, kā arī tās maksāšanas kārtību""  Zemkopības ministrija       
1.211.  2013-VSS-942, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumos Nr.173 "Noteikumi par valsts nodevu augu šķirņu aizsardzības jomā""  Zemkopības ministrija       
1.212.  2013-VSS-943, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1374 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos""  Zemkopības ministrija       
1.213.  2013-VSS-944, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Zemkopības ministrija       
1.214.  2013-VSS-945, Pamatnostādņu projekts  Pamatnostādņu projekts "Par Akvakultūras daudzgadu stratēģiskām pamatnostādnēm 2014.–2020.gadam"  Zemkopības ministrija       
1.215.  2013-VSS-946, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.321 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai ūdens vides pasākumiem""  Zemkopības ministrija       
1.216.  2013-VSS-947, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumos Nr.371 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās""  Zemkopības ministrija       
1.217.  2013-VSS-948, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra noteikumos Nr.845 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte""  Zemkopības ministrija       
1.218.  2013-VSS-949, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.937 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā aktivitātei "Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā""  Zemkopības ministrija       
1.219.  2013-VSS-950, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.240 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas akvakultūras uzņēmumos""  Zemkopības ministrija       
1.220.  2013-VSS-951, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumos Nr.841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā""  Zemkopības ministrija       
1.221.  2013-VSS-952, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.844 "Noteikumi par valsts nodevu par izmēģinājuma projekta atļaujas izsniegšanu dzīvnieka izmantošanai procedūrās""  Zemkopības ministrija       
1.222.  2013-VSS-953, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra noteikumos Nr.846 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai pasākumam "Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas""  Zemkopības ministrija       
1.223.  2013-VSS-954, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde""  Zemkopības ministrija       
1.224.  2013-VSS-955, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 6.oktobra noteikumos Nr.828 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Zveja iekšējos ūdeņos""  Zemkopības ministrija       
1.225.  2013-VSS-956, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.514 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība kompensāciju maksājumu veidā zivsaimniecības attīstības pasākumam "Sociāli ekonomiskie pasākumi"""  Zemkopības ministrija       
1.226.  2013-VSS-957, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumos Nr.1029 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Ūdens faunas un floras aizsardzība un attīstība"""  Zemkopības ministrija       
1.227.  2013-VSS-958, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.74 "Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū""  Zemkopības ministrija       
1.228.  2013-VSS-959, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumos Nr.80 "Piena un piena produktu ražotāju organizāciju atzīšanas un to darbības uzraudzības kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.229.  2013-VSS-960, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.106 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs""  Zemkopības ministrija       
1.230.  2013-VSS-961, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.251 "Noteikumi par valsts nodevu bioloģiskās lauksaimniecības jomā""  Zemkopības ministrija       
1.231.  2013-VSS-962, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 19.maija noteikumos Nr.453 "Noteikumi par valsts nodevu par ģenētiski modificēto organismu riska novērtējuma atzinuma sagatavošanu""  Zemkopības ministrija       
1.232.  2013-VSS-963, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.101 "Noteikumi par valsts nodevu par ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reģistrāciju, iebilduma paziņojuma lēmuma izsniegšanu un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes grozījuma reģistrāciju, kā arī valsts nodevas samaksas kārtību""  Zemkopības ministrija       
1.233.  2013-VSS-964, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumos Nr.234 "Noteikumi par jaunās pārtikas riska novērtējuma atzinuma sagatavošanas maksu""  Zemkopības ministrija       
1.234.  2013-VSS-965, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis"  Zemkopības ministrija       
1.235.  2013-VSS-1000, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) rekomendācijām un to izpildes nodrošināšana"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
1.236.  2013-VSS-1001, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 11.jūnija noteikumos Nr.307 "Kārtība, kādā pēc Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pieprasījuma persona iesniedz informāciju par tās ienākumiem, naudas uzkrājumiem, parādsaistībām un īpašumiem""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
1.237.  2013-VSS-1002, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumos Nr.255 "Kārtība , kādā reģistrējamas , novērtē'jamas, izmantojamas un izpērkamas diplomātiskās dāvanas un dāvanas , kas pieņemtas , pildot valsts amatpersonas pienākumus, un kas ir valsts vai pašvaldības institūcijas īpašums""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
1.238.  2013-VSS-1003, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.128 "Politisko organizāciju (partiju) vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtība""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
1.239.  2013-VSS-1004, TEHNISKIE - Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Politisko organizāciju ( partiju) finansēšanas likumā"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-23
 
(Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 10.07.2013) Informatīvais ziņojums "Par Enerģētikas attīstības pamatnostādnēs 2007. – 2016.gadam noteikto uzdevumu izpildi"   Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  2013-VSS-24, MK noteikumu projekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 10.07.2013) Noteikumu projekts "Darba aizsardzības prasības, ekspluatējot elektroietaises"   Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.3.  VSS-1238
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
2.4.  2013-VSS-1013, MK rīkojuma projekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.10.2013) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas "Īles sanatorija", Īles pagastā, Auces novadā, pārdošanu"  Labklājības ministrija  Labklājības ministrija     
2.5.  VSS-320
 
Informatīvais ziņojums "Par pašvaldību budžeta plānošanas vidējā termiņā ieviešanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.6.  VSS-345
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 25.maija noteikumos Nr.482 "Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.7.  2013-VSS-1250, Pamatnostādņu projekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.08.2013) Pamatnostādņu projekts "Reģionālās politikas pamatnostādnes līdz 2020.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-218
TA-1217 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumos Nr.21 "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi""  Ārlietu ministrija  L.Eriņa (Ārlietu ministrija)  A.Krastiņš   
3.2.  VSS-291
TA-1332 
Noteikumu projekts "Noteikumi par neatkarīgiem ekspertiem ēku energoefektivitātes jomā"  Ekonomikas ministrija  I.Oša (Ekonomikas ministrija)  M.Auders   
Skatīt protokolu