Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2013.gada 18.jūlija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2013.gada 12.jūlijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2013.gada 18.jūlijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2013-VSS-1386, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1646 "Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā, un tās apmēri""   Ekonomikas ministrija       
1.2.  2013-VSS-1387, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1997.gada 6.maija noteikumos Nr.171 "Noteikumi par kompensācijas aprēķināšanu bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem un maksas noteikšanu par īpašumā nodoto zemi pilsētās""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  VSS-1388
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.690 "Noteikumi par valsts un pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūtiem""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  2013-VSS-1389, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 2.decembra noteikumos Nr.986 "Kārtība, kādā veicama privatizācija ar nodokļu parādu kapitalizācijas metodi""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2013-VSS-1390, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 20.novembra noteikumos Nr.782 "Kārtība, kādā politiski represētajām personām, dzēšot privatizācijas sertifikātus, izmaksā kompensāciju naudā""   Ekonomikas ministrija       
1.6.  2013-VSS-1391, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 16.februāra noteikumos Nr.51 "Kārtība, kādā izmaksājama kompensācija naudā, dzēšot nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem par īpašumā bijušo zemi lauku apvidos piešķirtos sertifikātus""  Ekonomikas ministrija       
1.7.  VSS-1392
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.705 "Noteikumi par valsts un pašvaldības akciju sabiedrību tipveida statūtiem""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  2013-VSS-1393, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 11.jūlija noteikumos Nr.198 "Likuma "Par privatizācijas sertifikātiem" izpildes noteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2013-VSS-1394, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Nacionālās metroloģijas padomes nolikums"  Ekonomikas ministrija       
1.10.  2013-VSS-1395, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes nolikums"  Ekonomikas ministrija       
1.11.  2013-VSS-1363, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā"  Finanšu ministrija       
1.12.  2013-VSS-1364, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu""  Finanšu ministrija       
1.13.  2013-VSS-1365, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija noteikumos Nr.299 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem""  Finanšu ministrija       
1.14.  2013-VSS-1366, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta""   Finanšu ministrija       
1.15.  2013-VSS-1367, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.15 "Kārtība, kādā reģistrēts nodokļa maksātājs iesniedz pieteikumu pievienotās vērtības nodokļa atmaksas saņemšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli citas Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātājam""  Finanšu ministrija       
1.16.  2013-VSS-1368, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 8.janvāra noteikumos Nr.27 "Kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrētam nodokļa maksātājam""  Finanšu ministrija       
1.17.  2013-VSS-1369, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.897 "Kārtība, kādā aprēķināms un maksājams pievienotās vērtības nodoklis par elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā""  Finanšu ministrija       
1.18.  2013-VSS-1370, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.910 "Kārtība, kādā atmaksājams samaksātais pievienotās vērtības nodoklis par jauna transportlīdzekļa iegādi"  Finanšu ministrija       
1.19.  2013-VSS-1371, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.17 "Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai""  Finanšu ministrija       
1.20.  2013-VSS-1372, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.908 "Kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām un Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO), un kārtība, kādā atmaksā akcīzes nodokli par Latvijas Republikā iegādātajām akcīzes precēm""  Finanšu ministrija       
1.21.  2013-VSS-1373, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 23.augusta instrukcijā Nr.8 "Instrukcija par valsts budžeta izpildes analīzi""  Finanšu ministrija       
1.22.  2013-VSS-1374, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.269 "Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības koordinācijas padomes nolikums""  Finanšu ministrija       
1.23.  2013-VSS-1381, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā par Latvijas pilsoni atzīst pēc 1991.gada 21.augusta Latvijā dzimušu bezvalstnieku vai nepilsoņu bērnu"  Iekšlietu ministrija       
1.24.  2013-VSS-1382, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.454 "Noteikumi par ārzemnieka piespiedu izraidīšanu, izceļošanas dokumentu un tā izsniegšanu""  Iekšlietu ministrija       
1.25.  2013-VSS-1383, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"  Iekšlietu ministrija       
1.26.  2013-VSS-1384, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts policijas koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"  Iekšlietu ministrija       
1.27.  2013-VSS-1385, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts robežsardzes koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"  Iekšlietu ministrija       
1.28.  2013-VSS-1404, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Liepājas Universitātes Satversmes grozījumiem"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.29.  2013-VSS-1405, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 23.aprīļa noteikumos Nr.225 "Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.30.  2013-VSS-1406, Plāna projekts  Plāna projekts "Par Augstākās izglītības un zinātnes attīstības pasākumu plānu 2013.gada 2.pusgadam un 2014.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.31.  2013-VSS-1407, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.32.  2013-VSS-1408, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.33.  2013-VSS-1410, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Universitātes aģentūras - zinātniskā institūta "Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts" pārveidi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.34.  2013-VSS-1411, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta nolikuma apstiprināšanu"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.35.  2013-VSS-1413, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumos Nr.655 „Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo””   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.36.  VSS-1409
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.augusta rīkojumā Nr.400 "Par valsts līdzdalības programmu projektā "Rīga - Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014.gadā"""  Kultūras ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.37.  2013-VSS-1360, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.jūlija noteikumos Nr.458 "Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju – licencēšanas un uzraudzības kārtība""  Labklājības ministrija       
1.38.  2013-VSS-1361, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.marta noteikumos Nr.212 "Noteikumi par bezdarbnieka stipendiju profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā un neformālās izglītības ieguves laikā""  Labklājības ministrija       
1.39.  2013-VSS-1362, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""  Labklājības ministrija       
1.40.  2013-VSS-1375, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa P45 Viļaka-Kārsava rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.41.  2013-VSS-1376, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa P4 Rīga- Ērgļi rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.42.  2013-VSS-1377, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa P76 Aizkraukle – Jēkabpils rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.43.  2013-VSS-1378, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā"  Tieslietu ministrija       
1.44.  2013-VSS-1379, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"  Tieslietu ministrija       
1.45.  2013-VSS-1380, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 13. oktobra noteikumos Nr.1184 "Publiskās un privātās partnerības līgumu reģistrācijas un uzskaites kārtība""  Tieslietu ministrija       
1.46.  2013-VSS-1412, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2014.gadam"   Tieslietu ministrija       
1.47.  2013-VSS-1396, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.295 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai""  Zemkopības ministrija       
1.48.  2013-VSS-1397, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumos Nr.664 "Kārtība, kādā tiek administrēts un uzraudzīts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, izveidojot kredītu fondu""  Zemkopības ministrija       
1.49.  2013-VSS-1398, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumos Nr.773 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu kompensāciju maksājumu veidā pasākumam "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem"""  Zemkopības ministrija       
1.50.  2013-VSS-1399, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā"  Zemkopības ministrija       
1.51.  2013-VSS-1400, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra noteikumos Nr.178 "Trakumsērgas profilakses un apkarošanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.52.  2013-VSS-1401, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumos Nr.716 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Ražotāju grupas""  Zemkopības ministrija       
1.53.  2013-VSS-1402, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.254 "Ātri sasaldētu pārtikas produktu aprites noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.54.  2013-VSS-1403, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumos Nr.964 "Pārtikas preču marķēšanas noteikumi""  Zemkopības ministrija       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-408
TA-1652 
Noteikumu projekts "Kontrolpirkuma izdarīšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija  G.Kurme (Iekšlietu ministrija)    Izskatīts VSS 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Ziņojums par darba grupas priekšlikumiem administratīvā sloga samazināšanai ES fondu vadībā    S.Gulbe (Valsts kanceleja)     
Skatīt protokolu