Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2013.gada 29.augusta darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2013.gada 23.augustā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2013.gada 29.augustā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2013-VSS-1689, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Latvijas institūta maksas pakalpojumu cenrādis"  Ārlietu ministrija       
1.2.  2013-VSS-1679, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projeks "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 4.augusta rīkojumā Nr.450 "Par valsts īpašuma objekta Rencēnu ielā 5, Rīgā, nodošanu privatizācijai""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2013-VSS-1680, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projeks "Par nekustāmā īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu" (38.saraksts)   Ekonomikas ministrija       
1.4.  2013-VSS-1681, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projeks "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 14.jūnija rīkojumā Nr.282 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai""   Ekonomikas ministrija       
1.5.  2013-VSS-1682, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projeks "Par kūrorta statusa piešķiršanu Jūrmalas pilsētas daļai"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2013-VSS-1683, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projeks "Par valsts īpašuma objektu Valdgales pagastā, Talsu novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2013-VSS-1684, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.907 "Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajam prasībām""  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2013-VSS-1671, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Daugavpils cietokšņa turpmākās attīstības perspektīvām un to finansēšanas modeļiem"  Finanšu ministrija       
1.9.  2013-VSS-1672, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projeks "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra rīkojumā Nr.518 "Par koncepciju "Par azartspēļu automātu saslēgšanu vienotā tīklā""  Finanšu ministrija       
1.10.  2013-VSS-1673, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumos Nr.443 "Valsts pētījumu programmu pieteikšanas, ekspertīzes un finansēšanas kārtība""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2013-VSS-1674, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Profesionālo kvalifikāciju saraksts, kuras iegūstot kārtojami centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2013-VSS-1675, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumos Nr.347 "Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2012.gada programmas aktivitāšu īstenošanu""  Kultūras ministrija       
1.13.  2013-VSS-1676, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projeks "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Kultūras ministrija       
1.14.  VSS-1678
 
Koncepcijas projekts "Par izdienas pensiju piešķiršanu"   Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.15.  2013-VSS-1688, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projeks "Par Ogres novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"   Satiksmes ministrija       
1.16.  2013-VSS-1677, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība""  Veselības ministrija       
1.17.  2013-VSS-1685, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.18.  2013-VSS-1686, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.19.  2013-VSS-1687, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projeks "Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās Lielupes daļas, Varkaļu kanāla un jūras piekrastes joslas nodošanu Jūrmalas pašvaldības valdījumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.20.  2013-VSS-1690, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.748 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana" aktivitātes "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās" īstenošanai""  Zemkopības ministrija       
1.21.  2013-VSS-1691, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 23.septembra noteikumos Nr.792 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu" īstenošanai""  Zemkopības ministrija       
1.22.  2013-VSS-1692, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.oktobra noteikumos Nr.1182 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana" īstenošanai""  Zemkopības ministrija       
1.23.  2013-VSS-1693, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1145 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" īstenošanai""  Zemkopības ministrija       
1.24.  2013-VSS-1694, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.872 "Kārtība, kādā administrē un uzrauga valsts atbalstu, ko piešķir saskaņā ar Komisijas 2007.gada 20.decembra Regulu (EK) Nr.1535/2007 par EK līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē""  Zemkopības ministrija       
1.25.  2013-VSS-1695, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.186 "Kārtība, kādā administrē un uzrauga valsts atbalstu, ko piešķir saskaņā ar Komisijas 2007.gada 24.jūlija Regulu (EK) Nr.875/2007 par EK Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam zivsaimniecības nozarē un par Regulas (EK) Nr.1860/2004 grozīšanu""  Zemkopības ministrija       
1.26.  2013-VSS-1696, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2013-VSS-133, Likumprojekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.10.2013) Likumprojekts "Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā"   Finanšu ministrija  Finanšu ministrija     
2.2.  2013-VSS-1276, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi""  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.  2013-VSS-582, MK noteikumu projekts  Par virzības apturēšanas periodu Finanšu ministrijas noteikumu projektam "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskām prasībām"  Finanšu ministrija  Ekonomikas ministrija     
V. Slēgtā daļa
4.1.  SAN-1445
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu