Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2013.gada 26.septembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2013.gada 20.septembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2013.gada 26.septembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2013-VSS-1788, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" līdzekļu izlietojumu""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2013-VSS-1792, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par nacionālo metroloģijas institūciju"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2013-VSS-1803, Pamatnostādņu projekts  Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam   Ekonomikas ministrija       
1.4.  2013-VSS-1774, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1182 "Noteikumi par valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un pārskatu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību""  Finanšu ministrija       
1.5.  2013-VSS-1775, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1216 "Noteikumi par uzraudzības institūcijas darbību un publiskā partnera vai tā pārstāvja līguma izpildes pārskata sniegšanu""  Finanšu ministrija       
1.6.  2013-VSS-1776, MK ieteikumu projekts  Ieteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra ieteikumos Nr.2 "Ieteikumi valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas nodrošināšanai""  Finanšu ministrija       
1.7.  2013-VSS-1777, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumos Nr.691 "Noteikumi par nodokļu parāda galvojumu preču muitošanai""  Finanšu ministrija       
1.8.  2013-VSS-1793, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 22.janvāra noteikumos Nr.32 "Prostitūcijas ierobežošanas noteikumi""  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2013-VSS-1794, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par sodāmības ziņu pieprasīšanas un sniegšanas veidlapas saturu un paraugu"  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2013-VSS-1795, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Vardarbības draudu novēršanas un personisko tiesību aizsardzības nodrošināšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2013-VSS-1796, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1012 "Šaujamieroču, lielas enerģijas pneimatisko ieroču un gāzes pistoļu (revolveru) vienotās uzskaites kārtība""  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2013-VSS-1802, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Kazdangas lauksaimniecības tehnikums", Kazdangas pagastā, Aizputes novadā, un valstij piekrītošās būves nodošanu Aizputes novada pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2013-VSS-1778, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par pensijas aprēķināšanai piemērojamiem plānotajiem vecuma pensijas izmaksas laikposmiem"  Labklājības ministrija       
1.14.  2013-VSS-1779, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 23.aprīļa noteikumos Nr.165 "Apdrošināšanas periodu pierādīšanas, aprēķināšanas un uzskaites kārtība""  Labklājības ministrija       
1.15.  VSS-1789
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu, ostas iekārtu, atzīto aizsardzības organizāciju un valsts institūciju aizsardzības funkcijām"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.16.  2013-VSS-1790, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu un zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa P32 Augšlīgatne-Skrīveri rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2013-VSS-1791, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 24.janvāra noteikumos Nr.80 "Noteikumi par kuģu apkalpes minimālo sastāvu""  Satiksmes ministrija       
1.18.  2013-VSS-1784, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 4. augusta noteikumos Nr.618 "Noteikumi par mantojuma reģistra un mantojuma lietu vešanu""  Tieslietu ministrija       
1.19.  2013-VSS-1785, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumos Nr.439 "Kārtība, kādā Latvijas Zvērinātu notāru padome sniedz pārskatu par zvērinātu notāru veiktajām darbībām""  Tieslietu ministrija       
1.20.  2013-VSS-1786, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par publisko testamentu reģistru"  Tieslietu ministrija       
1.21.  2013-VSS-1787, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par ziņu izsniegšanas maksu no mantojumu reģistra un publisko testamentu reģistra"  Tieslietu ministrija       
1.22.  2013-VSS-1780, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.595 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības personām""  Veselības ministrija       
1.23.  2013-VSS-1781, Programmas projekts  Programmas projekts "Latvijas Nacionālā jūras zvejas kontroles programma 2014. – 2020.gadam"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  2013-VSS-1782, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.752 "Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  2013-VSS-1783, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par uzdevumiem Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" 2014.-2020.gada plānošanas periodam vadības, uzraudzības un kontroles sistēmas ieviešanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.26.  2013-VSS-1797, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sertifikācijas un testēšanas centrs" valsts kapitāla daļu pārdošanu"  Zemkopības ministrija       
1.27.  2013-VSS-1798, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos Nr.909 "Kārtība, kādā izsniedz sertifikātu augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes pārbaudes izmēģinājumu veikšanai""  Zemkopības ministrija       
1.28.  2013-VSS-1799, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 23.aprīļa noteikumos Nr.226 "Meža inventarizācijas veicēju sertifikācijas un sertificēto personu darbības uzraudzības kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.29.  2013-VSS-1800, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.98 "Labturības prasības cāļu turēšanai un izmantošanai gaļas ražošanai""  Zemkopības ministrija       
1.30.  2013-VSS-1801, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-185
 
Likumprojekts "Grozījums Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā"  Labklājības ministrija  Labklājības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-770
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 13.marta noteikumos Nr.175 "Noteikumi par Valsts kases pārvaldīšanā esošā fondētās pensijas kapitāla nodošanas konkursa noteikumiem, kapitāla nodošanas kārtību un termiņiem, kā arī kārtību, kādā fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāji atlīdzina ar kapitāla nodošanu saistītos izdevumus""  Labklājības ministrija  Labklājības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-1022
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.866 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai un bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība""  Labklājības ministrija  Labklājības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-625
 
Noteikumu projekts "Labturības prasības aitu turēšanai"  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1539
TA-2775 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Zemkopības ministrija  D.Lucaua (Zemkopības ministrija)    Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  2013-VSS-1634, MK noteikumu projekts  Par virzības apturēšanas periodu Zemkopības ministrijas noteikumu projektam "Slimības Maedi–Visna uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība aitām"  Zemkopības ministrija  Ekonomikas ministrija     
4.2.    Beļģijas pieredze gatavojot un vadot prezidentūru ES Padomē    R. Vandriessche   L.Tomase   
VI. Slēgtā daļa
5.1.  SAN-1604
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm   Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu