Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2014.gada 12.jūnija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2014.gada 6.jūnijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2014.gada 12.jūnijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2014-VSS-536, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu""   Aizsardzības ministrija       
1.2.  2014-VSS-537, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.948 "Noteikumi par zemessargiem izmaksājamo dienesta uzdevumu izpildes un apmācību kompensāciju, Zemessardzes veterānu priekšnieka algu, kā arī zemessarga mantai nodarīto zaudējumu atlīdzību""   Aizsardzības ministrija       
1.3.  VSS-542
 
Instrukcijas projekts "Par izdevumiem, kas saistīti ar ārvalstu delegāciju un atsevišķu ārvalstu personu uzņemšanu Latvijā"  Ārlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  VSS-516
 
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem vidēja un ilgtermiņa eksporta kredīta garantiju ieviešanas modelim"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  2014-VSS-517, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par distances līgumu par finanšu pakalpojumu sniegšanu"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  VSS-518
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 1.atlases kārtu "Energoefektivitātes pasākumi dzīvojamās ēkās""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.7.  VSS-519
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt finansējuma pieejamību komercdarbības attīstībai komersantiem dažādās attīstības stadijās un veicināt jaunu komersantu veidošanos" aktivitāti "Reģionālie biznesa inkubatori""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  2014-VSS-520, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"   Ekonomikas ministrija       
1.9.  2014-VSS-521, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.10.  2014-VSS-528, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Kūrmājas prospektā 22, Liepājā privatizācijas izbeigšanu"   Ekonomikas ministrija       
1.11.  2014-VSS-531, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumos Nr.780 "Noteikumi par papildu deklarācijas par ienākumiem, ieņēmumiem, naudas un citiem uzkrājumiem, īpašumiem un to vērtības maiņu veidlapu un kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests uz aprēķinu pamata nosaka iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja apliekamo ienākumu""  Finanšu ministrija       
1.12.  2014-VSS-532, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumos Nr.1041 "Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība""  Finanšu ministrija       
1.13.  2014-VSS-533, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.septembra rīkojumā Nr.452 "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem robežas pārstāvjiem""  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2014-VSS-522, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1206 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2014-VSS-523, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Jaunatnes politikas pamatnostādņu 2009. –2018.gadam īstenošanu no 2009.gada līdz 2013.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.16.  2014-VSS-524, MK noteikumu projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 17.augusta rīkojumā Nr.552 "Par atbalstu Latvijas Republikas dalībai Eiropas Speciālās izglītības attīstības aģentūrā""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.17.  2014-VSS-525, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par civilās aizsardzības kursa izmaksām, ieviešanas grafiku vispārējās izglītības iestādēs un profesionālās izglītības iestādēs"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.18.  VSS-526
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi""  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.19.  VSS-527
 
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt un novērst priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas gadījumu skaitu, īstenojot preventīvus un kompensējošus pasākumus" 1.kārtas īstenošanu""  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.20.  2014-VSS-541, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas zinātnes strukturālās reformas īstenošanu līdz 2015.gada 1.jūlijam"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.21.  2014-VSS-540, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumos Nr.1031 "Rundāles pils muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis""   Kultūras ministrija       
1.22.  VSS-529
 
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu" 1.kārtas projekta "Salu tilta kompleksa rekonstrukcija" ieviešanu"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.23.  2014-VSS-530, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)-Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.24.  2014-VSS-544, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  Tieslietu ministrija       
1.25.  2014-VSS-545, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos Nr.207 "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja amata apliecības un amata zīmes veidu un lietošanas kārtību""  Tieslietu ministrija       
1.26.  VSS-546
 
Likumprojekts "Grozījums Civillikumā"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.27.  VSS-547
 
Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.28.  2014-VSS-548, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā"  Tieslietu ministrija       
1.29.  2014-VSS-549, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā"  Tieslietu ministrija       
1.30.  2014-VSS-534, MK noteikumu projekts  Ņoteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība""  Veselības ministrija       
1.31.  VSS-535
 
Likumprojekts "Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.32.  2014-VSS-538, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1521 "Noteikumi par subsidētās elektroenerģijas nodokļa piemērošanu""  Zemkopības ministrija       
1.33.  2014-VSS-539, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku, to spermas, olšūnu un embriju sertifikācijas kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.34.  2014-VSS-543, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Lauksaimniecības dzīvnieku un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2014-VSS-1975, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.09.2014) Likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  2014-VSS-1976, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.09.2014) Likumprojekts "Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas likums"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.3.  2014-VSS-2024, MK rīkojuma projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 27.06.2014) Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.4.  VSS-1982
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.266 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" otro projektu iesniegumu atlases kārtu""  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.5.  2014-VSS-1977, Pamatnostādņu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 14.07.2014) Pamatnostādņu projekts "Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam "Radošā Latvija""  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija     
2.6.  2014-VSS-1760, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.09.2014) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1686
TA-260 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Kāpostiņš (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  I.Kreicberga J.Kabanovs  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Par š.g. 26.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināšanai piesakāmiem projektiem    Valsts kanceleja     
4.2.    Par Ministru prezidenta rīkojumiem, kas zaudējuši aktualitāti         
Skatīt protokolu